دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 46، تابستان 1399 
6. بازی پویا میان نهادهای علم و فناوری

صفحه 55-70

10.22034/jstp.2020.12.2.1209

امیدعلی عادلی؛ حمیدرضا مقصودی؛ علی سعیدی؛ حسین بهرامی