پیامدهای تقلب علمی پژوهشگران ایرانی در پایگاه‌های علمی بین‌المللی: تحلیل یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه خوارزمی، تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران

10.22034/jstp.2020.12.2.1175

چکیده

پژوهش، مطالعه‌ای نظام‌‌مند است که به منظور رفع نیازهای علمی و فناوری کشور و تولید ثروت انجام می‌شود. تقلب علمی برخی پژوهشگران ایرانی طی سال‌های اخیر اما این اصل را زیر سؤال برده است. مقاله حاضر با هدف شناسایی پیامدهای بروز تقلب علمی پژوهشگران ایرانی در پایگاه‌های علمی بین‌المللی با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا انجام شده است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با 22 نفر از پژوهشگران برتر، خبرگان و سیاست‌گذاران پژوهش کشور در سال‌های 1397 و 1398 به روش نمونه‌گیری هدفمند و به روش گلوله برفی جمع‌آوری شد. یافته‌ها نشان داد که کاهش حمایت اجتماعی از علم، تنزل جایگاه علمی بین‌المللی ایران و کم‌رنگ شدن اهمیت آموزش از پیامدهای منفی و تغییر نگرش سیاست‌گذاران به تخلف پژوهشی، بازبینی نظام پذیرش دانشجو، اصلاح آئین‌نامه ارتقاء اعضاء هیأت‌علمی و همچنین آموزش مصادیق تخلف پژوهشی و جایگاه قانونی آن از پیامدهای مورد انتظار افشای این پدیده است. بنابراین محتمل است که با بررسی علل و شرایط زمینه‌ای و محیطی بروز تقلب علمی و شناسایی راهبردهای اصولی مقابله با آن، بتوان از تقلب علمی که منجر به پیامدهای منفی مورد اشاره می‌شود پیشگیری کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequences of Scientific Fraud of Iranian Researchers in Scientific-International Databases: Analysis of a Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Nahid Kiaie Taleghani 1
  • Hassanreza Zeinabadi 2
1 Ph.D. Student of Higher Education Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Research is a systematic study that is conducted to meet the scientific and technological needs of the country and generate wealth. But the emergence of the phenomenon of scientific fraud by Iranian researchers in recent years has called this principle into question. The aim of this study was to identify the outcomes of the scientific fraud of Iranian researchers in scientific-international databases with a qualitative approach and content analysis method. Data were collected through in-depth and semi-structured interviews with 22 top researchers, experts and policy makers in the country in 2018-2019 using targeted sampling and snowball type. The findings showed that "reducing social support for science", "degrading Iran's scientific-international status", "diminishing the importance of education", negative outcomes and "changing the attitude of policymakers to research violations", "reviewing the student admission system", "Improving the regulations for the promotion of faculty members", "Teaching examples of research violations and its legal status" are among the expected outcomes of exposing this phenomenon. Therefore it is possible, by examining the underlying and environmental causes and conditions of the occurrence of scientific fraud and identifying the basic strategies to deal with it, it prevented the occurrence of the phenomenon of scientific fraud, which leads to the mentioned negative outcomes. 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Fraud
  • Research
  • Research Ethics
  • Content Analysis
[1] Mohammadzadeh, Z., & Salehi, K. (2015). Pathology of scientific vitality and dynamism in scientific and academic centers: A study with a phenomenological approach. Journal of Strategic and macro policies, 11(3), 1-25. {In Persian}.
[2] Afshar, A. (2012, December 14). The necessity and importance of research and its place in society. Retrieved on 2018-01-02, from http://www.tabnak.ir/en/news/290998. {In Persian}.
[3] Amini, A. (2016). Reflections on the removal of 58 articles by Iranian researchers from the journals of two publishers. https://sites.kowsarpub.com/scinews/articles/89570.html. {In Persian}.
[4] Brainard, J., & You, J. (2018). What a massive database of retracted papers reveals about science publishing’s ‘death penalty’. Science, 25(1), 1-5.
[5] Pecorari, D., & Petrić, B. (2014). Plagiarism in second-language writing. Language Teaching, 47(3), 269-302.
[6] Rabbani, A., Rabbani, R., Hemmati, R., Ghazi Tabatabai, M., Vaddehir, A. (2011). New Methods of Production of Knowledge and Science-Sociological Reflection on the Development of Moral Criteria and Scientific Behavior in Science and Technology. Journal of Ethics in Science and Technology, 6(1), 12-24. {In Persian}.
[7] Pourezat, A., Gholipour, A., Heidari, E., Nadir Khanlou, S., & Saeedinejad, M. (2012). Identifying the effective factors and consequences of non-academic behaviors among university professors. Journal of Science and Technology, 7(2), 1-13. {In Persian}.
[8] Smith, R. (2006). Research misconduct: the poisoning of the well. Journal of the Royal Society of Medicine, 99(5), 232-237.
[9] Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research, Second Edition.London: Sage Publications.
[10] Mohammadpour, A. (2013). Qualitative Research Methods (Logic and Design in Qualitative Methodology). Tehran: Sociologists. {In Persian}.
[11] Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). Fourth generation evaluation. Newbury Park, CA: Sage.
[12] Assareh, F., & Afifian, F. (2017). A Critique of the Regulations for the Promotion of Faculty Members of Universities and Educational Institutions, Pathology and Strategies. Quarterly Journal of Information and Communication Book Review, 4(15), 213-224. {In Persian}.
[13] Taleifar, R. (2018). Statistics lie: A critique of the rotten wheels of the country's higher education system. http://www.meshkinsalam.ir/?p=35994. {In Persian}.
[14] Sharifi, M., Fallahnejad, L., & Barzegar, H. (2016). Report on Measures to Combat Scientific Violations. Tehran: University Publishing Center. {In Persian}.
[15] Moradmand, A., Nakhoda, M., Nowruzi, A., & Naghshineh, N. (2020). Identifying the factors influencing the future of university research policies: A case study of seven comprehensive universities in the country. Journal of Science & Technology Policy, 11(4), 31-46. {In Persian}.
[16] Moussavi, A., & Alasti, K. (2019). A Framework for Systematic Analysis of Ethical Issues in S&T Policy. Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 29-41. {In Persian}.