استخدام دانش‌آموختگان خودی در دانشگاه: چالش یا فرصت؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزش عالی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر

2 استادیار مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

10.22034/jstp.2020.12.1.1155

چکیده

منظور از جذب خودی‌ها، علاقه دانشگاه‌ها به جذب دانش‌آموختگان خود به عنوان عضو هیأت‌علمی گفته می‌شود و به عنوان یک مسئله در آموزش عالی از سابقه‌ای نسبتاً طولانی برخوردار است. این مقاله درصدد بود که با بررسی وضعیت دانشگاه‌های قدیمی کشور در زمینه جذب دانش‌آموختگان خودی و همچنین یکپارچه کردن پژوهش‌های موجود در این زمینه با تکیه بر روش ترکیب‌پژوهی کیفی به ارائه یک موضع فکری به اندیشمندان و سیاست‌گذاران آموزش عالی بپردازد. بر این اساس در آغاز پژوهشگران با جستجوی کلیدوا‌ژه‌های مرتبط با پدیده جذب دانش‌آموختگان خودی در هریک از پایگاه‌های اطلاعاتی، از مجموع 48 پژوهش به دست آمده، 29 پژوهش مرتبط را به عنوان نمونه و به صورت هدفمند جهت تحلیل انتخاب نمودند و در بخش دوم نیز چهار دانشگاه قدیمی کشور با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به عنوان نمونه برای تحلیل و بررسی انتخاب شدند. برای کنترل کیفیت داده‌های حاصل از بخش اول پژوهش از ابزار کاسپ استفاده شد و کدهای به دست آمده با استفاده از پایایی کدگذاران، یکدست و هماهنگ شدند. یافته‌های حاصل از بخش اول در هشت محور شامل چالش توسعه دانشگاهی، چالش توسعه حرفه‌ای، رشد تعصب دانشگاهی در جذب و استخدام، چالش توسعه ارتباطات فردی، چالش توسعه ارتباطات بین‌دانشگاهی، چالش توسعه ساختاری-فرهنگی دانشگاه، مزیت‌های ساختاری-فرهنگی و مزیت‌های اقتصادی دسته‌بندی شدند که بیانگر چالش‌ها و فرصت‌های پیرامون پدیده جذب دانش‌آموختگان خودی در دانشگاه هستند. یافته‌های حاصل از بخش دوم پژوهش نیز حاکی از میزان بالای جذب دانش‌آموختگان خودی در دانشگاه‌های قدیمی کشور بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recruiting Graduates of Insider at University: Challenge or Opportunity?

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nazarzadeh Zare 1
  • Sherkoh Mohammadi 2
1 Asistant Professor of Higher Education Management, Department of Educational Sciences, Malayer University, Iran
2 Asistant Professor of Educational Management, Department of Educational Management, Semnan University, Iran
چکیده [English]

Recruiting insiders as a way of recruitment which universities try to employ their graduates has a long history. So, the aim of the present study was to investigate status of Iran's old universities about attracting and recruiting the graduates of insider at university and also, provide an integrated wisdom about graduates of insider to thinkers and policymakers of higher edcuation with using a qualitative research synthesis. Therefore, in initially all keywords around insiders were emerged and then special databases. A total of 48 studies were identified and 29 twenty-nine of them were selected purposefully as sample. In the second section, researchers chose 4 Iran's old universities by cluster sampling as sample. To quality control of the data, CASP checklist was conducted and also, code reliability was used to integrate the data. To analyze the data, conductive content analysis was conducted. The results of first section showed that we can view recruiting insiders based on two themes which are challenges and opportunities. The challenges are academic development challenge; professional development challenge; academic chauvinism growth in recruitment and employment; individual communication development challenge; inter-university communication development challenge. In addition, opportunities are the structural-cultural development of the university, the structural-cultural advantages and the economic advantages. Also the results of second section showed that there is higher percentage the graduates of insider in Iran's old universities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graduates of Insider
  • Attracting and Recruiting
  • Faculty Members
  • Challenges
  • Opportunities
[1] Godechot, O., & Louvet, A. (2010). Academic inbreeding: An evaluation. Available at: https://laviedesidees.fr/spip.php?page=print&id_article=1040
[2] Gorelova, O., & Yudkevich, M. (2015). Academic inbreeding: State of the literature. In Academic inbreeding and mobility in higher education (pp. 17–44). Springer.
[3] Gorelova, O., & Lovakov, A. (2016). Academic inbreeding and research productivity of Russian faculty members. Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP, 32.
[4] Horta, H., Veloso, F. M., & Grediaga, R. (2010). Navel gazing: Academic inbreeding and scientific productivity. Management Science, 56(3), 414–429.
[5] Navarro, A., & Rivero, A. (2001). High rate of inbreeding in Spanish universities. Nature, 410, 14. https://www.nature.com/articles/35065259#citeas
[6] Badat, S. (2015). Academic Inbreeding: The South African Case, In Academic Inbreeding and Mobility.In Academic Inbreeding and Mobility in Higher Education (pp. 182–206). Springer.
[7] Blanke, D., & Hyle, A. (2003). Faculty tiering and academic inbreeding: One institution’s relationships and realities. Advancing Women in Leadership Journal, 3(1), 1-16.
[8] Alipova, O., Litvinova, L., Lovakov, A., & Yudkevich, M. (2018). Inbreds and Non-Inbreds among Russian Academics: Short-Term Similarity and Long-Term Differences in Productivity. Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP, 48. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3277410
[9] Mora, J. G. (2015). Academic inbreeding in Spanish universities: Perverse effects in a global context. In Academic inbreeding and mobility in higher education (pp. 206–227). Springer.
[10] Klemenčič, M., & Zgaga, P. (2015). Slovenia: The slow decline of academic inbreeding. In Academic inbreeding and mobility in higher education (pp. 156–181). Springer.
[11] Horta, H. (2012). Deepening our understanding of academic inbreeding effects on research information exchange and scientific output: New insights for academic based research. Higher Education, 65(4), 487–510. http://link.springer.com/10.1007/s10734-012-9559-7
[12] Sivak, E., & Yudkevich, M. (2015). Academic immobility and inbreeding in Russian universities. In Academic inbreeding and mobility in higher education (pp. 130–155). Springer.
[13] Pushkar, D., & Gupta, M. (2017). The menace of academic inbreeding is ubiquitous. Available at: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20171020151319671
[14] Dutton, J. E. (1980). The Impact of Inbreeding and Immobility on the Professional Role and Scholarly Performance of Academic Scientists. Available at: https://eric.ed.gov/?id=ED196714
[15] Mishra, V., & Smyth, R. (2012). Academic inbreeding and research productivity in Australian law schools. Monash Univ., Department of Economics.
[16] Eisenberg, T., & Wells, M. (2000). Inbreeding in Law School Hiring: Assessing the Performance of Faculty Hired from Within. The Journal of Legal Studies, 29(1), 369-388.
[17] Cruz-Castro, L., & Sanz-Menéndez, L. (2010). Mobility Versus Job Stability: Assessing Tenure and Productivity Outcomes. Research Policy, 39 (1), 27–38. Available at:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733309002121
[18] Mosadegh, H., Zaein Abadi, H. R., Behrangi, M., & Abdolahi, B. (2017). A Pathology into the Faculty Employment Process in Public Universities of Iran's Ministry of Science, Research and Technology from Expert's Perspective: a Qualitative Study. Human Resource Management Researches, 8(2), 183-210. {In Persian}.
[19] Inanc, O., & Tuncer, O. (2011). The Effect of Academic Inbreeding on Scientific Effectiveness. Scientometrics, 88(3), 885–898. Available at: http://link.springer.com/10.1007/s11192-011-0415-9
[20] Cooper, H., & Hedges, L. V. (2009). Research Synthesis as aScientific Process. In Handbook of Research Synthesis and Meta-Analysis (pp. 3-15). Russell SageFoundation. Available at: https://www.russellsage.org/sites/default/files/Cooper_Hedges_2d_Chap1_0.pdf
[21] Qasim Tabar, S. N. (2016). Designing and Validating the Pattern of the Music Curriculum of the Preschool Period of Iran. Ph.D. Thesis in Curriculum Studies, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University. {In Persian}.
[22] Critical Appraisal Skills Programme. (2018).CASP (insert name of checklist i.e. Qualitative)Checklist.[Online] Available at: https://casp-uk.net/wp-content/uploads/2018/01/CASP-Qualitative-Checklist-2018.pdf
[23] Salimi, G., Hosseini, N., Marzoughi, R., Torkzadeh, J., & Mohammadi, M. (2019). Investigating the Components of Research Mentoring Functions among Ph.D. Students Focusing on Synthesis Research. Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 9(25), 113-158. {In Persian}.
[24] Camacho, J. (2001). Investment is the best cure for inbreeding. Nature, 413, 107. https://doi.org/10.1038/35093265
[25] Majcher, A. (2004). Mobility and Academic Career: Reforming the ‘inbreeding’ System in Central and Eastern Europe. In Career Paths and Mobility of Researchers in Europe (pp. 158–161). Cuvillier Verlag.Available at:
https://books.google.com/books?id=yAOsWDyhbLgC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=Mobility+and+Academic+Career:+Reforming+the+%E2%80%98inbreeding%E2%80%99+System+in+Central+and+Eastern+Europe&source=bl&ots=-MOmuj5mWO&sig=ACfU3U0O0CvD4IDLD7tJgWF64P_wjhgGwQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj7yuuA35npAhWRURUIHQyzBmYQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=Mobility%20and%20Academic%20Career%3A%20Reforming%20the%20%E2%80%98inbreeding%E2%80%99%20System%20in%20Central%20and%20Eastern%20Europe&f=false
[26] Rocca, F. X. (2007). In Spain, Inbreeding Threatens Academia. The Chronicle of Higher Education, 53(1), 22-31.
[27] Horta, H., Sato, M., & Yonezawa, A. (2011). Academic Inbreeding: Exploring Its Characteristics and Rationale in Japanese Universities Using a Qualitative Perspective. Asia Pacific Education Review, 12 (1), 35–44.
[28] Yonezawa, A. (2015). Inbreeding in Japanese Higher Education: Inching Toward Openness in a Globalized Context. In Academic Inbreeding and Mobility in Higher Education (pp.99–130). Springer.
[29] Horta, H., &Yudkevich, M. (2015). The role of academic inbreeding in developing higher education systems: Challenges and possible solutions. Technological Forecasting and Social Change, 133(B),363-372.Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2015.06.039
[30] Tavares, O., Lança, V., & Amaral, A. (2015). Academic Inbreeding in Portuguese Islands: does insularity play a role? Paper presented in track 1 “Governance and Leadership” EAIR 37th Annual Forum in Krems, Austria, 30 August till 2 September.
[31] Rabossi, M. (2015). Academic Inbreeding in the Argentine University: A Systemic and Organizational Analysis. In Academic Inbreeding and Mobility in Higher Education (pp. 45–73). Springer.
[32] Tavares, O., Cardoso, S., & Carvalho, T. (2015). Academic inbreeding in the Portuguese academia. Higher Education, 69, 991–1006.
[33] Sologoub, I., & Coupé, T. (2015). Academic Inbreeding in Ukraine. In Academic Inbreeding and Mobility in Higher Education (pp.228–259). Springer.
[34] Shen, H., Xu, Z., & Zhang, B. (2015). Faculty Inbreeding in China: Status, Causes, and Results. In Academic Inbreeding and Mobility in Higher Education (pp 73–98). Springer.
[35] Balyer, A., & Ömür, Y. E. (2018). Analyzing Inbreeding in Universities in Terms of Academic Freedom. International Journal of Social Science Research, 7(2), 307-325.
[36] Tavares, O., Sin, C., & Lança, V. (2019). Inbreeding and Research Productivity among Sociology PhD Holders in Portugal. Minerva, 57, 373–390.
[37] Tuma, F., & Knecht, P. (2019). Academic Inbreeding and Undesirable Evil or a Necessary Good in Higher Education: A Research Review and Implication for Czech Higher education Policy. Studia Paedagogica, 24(1), 9–31.
[38] Ghaneirad, M. A., Tolo, A. GH., & Khosrokhavar, F. (2008). Factors, Motives and Challenges of Knowledge Production among Scientific Elites. Journal of Science and Technology Policy, 1(2), 71-85. {In Persian}.
[39] Katouzian, H. (2004). The short-term society: A study in the problems of long-term political and economic development in Iran. Middle Eastern Studies, 40(1), 1-22.
[40] Nazarzadeh Zare, M., Pourkarimi, J., Abili, KH., & Zakersalehi, GH. (2016).Presenting a Pattern for Faculty Members’ Competency in the International Engagements: a Phenomenological Study of the Faculty Members International Engagements Experience. Journal of Science and Technology Policy, 8(3), 25-38. {In Persian}.