دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 52، بهمن 1400 
مدل پویایی نظام در ارتقای قابلیت نوآوری ملّی مبتنی بر تحلیل کتابشناختی

صفحه 49-73

10.22034/jstp.2022.13919

محمدعلی ترابنده؛ بهروز درّی نوکورانی؛ مسعود ربیعه؛ علیرضا موتمنی