مدل پویایی نظام در ارتقای قابلیت نوآوری ملّی مبتنی بر تحلیل کتابشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

چکیده

تمرکز بر صادرات محصولات با فناوری بالا به عنوان شاخص اثربخشی قابلیت نوآوری ملّی، یکی از اهداف مهم توسعه محسوب می‌‌شود. از این‌‌رو در این پژوهش به منظور طراحی یک نظام پویا در سنجش میزان دستیابی کشور به هدف مذکور، با بررسی سیر تحول ساختار فکری قابلیت نوآوری ملّی با استفاده از رویکرد تحلیل کتاب‌شناختی، مفاهیم کلیدی مرتبط با آن در قالب خوشه‌‌ها طبقه‌‌بندی، و بر اساس مفاهیم استخراج‌‌شده، اجزای اصلی مدل ارتقای قابلیت نوآوری ملّی شناسایی شدند. سپس بر اساس پیشینه پژوهش و برگزاری جلسات گروه کانونی با خبرگان، سایر متغیرهای  متناسب با ابعاد ارتقادهنده قابلیت نوآوری ملّی تعیین شدند و بر مبنای رویکرد پویایی نظام، یک مدل پویا ترسیم شد. سپس راهبرد‌‌های متفاوت ارتقادهنده قابلیت نوآوری بر اساس رفتار متغیر اصلی نسبت صادرات محصولات با فناوری بالا به اختراعات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌‌های پژوهش بیانگر استخراج 5 خوشه فرارسی (جهش فناوری) و بهره‌‌وری، ظرفیت جذب دانش، قابلیت پویا، قابلیت فناوری، و اتحاد راهبردی، به عنوان مفاهیم اصلی استخراج‌‌شده حاصل از تجزیه و تحلیل کتاب‌‌شناختی بود. با اعمال دو راهبرد اصلی ایجاد مشوق در بازگشت نخبگان به کشور، و ارائه تسهیلات در تجاری‌‌سازی محصولات دانش بنیان، متغیر شبیه‌‌سازی شده نسبت صادرات محصولات با فناوری بالا به اختراعات، رفتار بهتری در آینده نشان خواهد داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The System Dynamic Model in National Innovation Capability Promotion Based on Bibliometric Analysis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Torabandeh 1
  • Behrouz Dorri Nokorani 2
  • Masood Rabieh Rabieh 2
  • Alireza Motameni 2
1 PHD Student in Production Management and Operation, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 PHD Student in Production Management and Operation, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the detailed document of the Sixth Development Plan of the country, the essence of focusing on the export of products with advanced technology as an indicator of the effectiveness of national innovation capability, is one of the important goals of development. Therefore, in this study in order to designing a dynamic system in evaluating the extent of access to the mentioned goal, through examining the evolution of the intellectual structure of national innovation capability by using the bibliographic analysis approach, the key concepts related to it were classified in clusters, and based on the extracted concepts, the main components of the promotion model of national innovation capability were identified. Then, based on the research background and holding of the focus group with experts, other variables were determined in accordance to the dimensions of promoting national innovation capability, and based on the system dynamics approach, a dynamic model was drawn. Then, different strategies to innovation capability based on behavior of the main variable of the ratio of exports of high-tech products to patents were examined and analyzed.  The findings indicated the extraction of 5 clusters which were technological catch-up and productivity, knowledge absorptive capacity, dynamic capability, technological capability, and strategic alliance, as the main concepts extracted from bibliographic analysis. By applying two main strategies of encouraging the return of elites to the country, and facilitating the commercialization of knowledge-based products, the simulated variable of the ratio of exports of high-tech products to patents showed better behavior in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Innovation Capability
  • Bibliometric Analysis
  • System Dynamics
[1] Alnafrah, I., & Mouselli, S. (2018). The role of national Innovation systems in entrepreneurship activities at Baltic state countries. Journal of the Knowledge Economy, 11(1), 84-102.
[2] Wang, X., Wang, Z., & Jiang, Z. (2020).Configurational differences of national innovation capability: a fuzzy set qualitative comparative analysis approach. Technology Analysis & Strategic Management, 33(6), 599-611.
[3] Yigitcanlar, T., Sabatini-Marques, J., Da-Costa, E. M., Kamruzzaman, M., & Ioppolo, G. (2019). Stimulating technological innovation through incentives: Perceptions of Australian and Brazilian firms. Technological Forecasting and Social Change, 146, 403-412.
[4] General policies of the resistance economy. (2014). https://www.Leader.ir.
[5] Intarakumnerd, P., Chairatana, P., & Tangchitpiboon, T. (2002). National innovation system in less successful developing countries: The case of Thailand. Research Policy, 31(8-9), 1445-1457.
[6] Miremadi, S. (2019). National Innovation System and Its Role in Improving Science, Technology and Innovation Policies. Journal of Science and Technology Policy, 12(2), 135-154.
[7] Rad, M.F., Seyedesfahani, M.M. and Jalilvand, M.R. (2015). An effective collaboration model between industry and university-based on the theory of self-organization. Journal of Science and Technology Policy Management, 6(1). 2–24.
[8] Sixeth social, economic and cultural development plan detailed document of the Islamic Republic of Iran (2016-2020). Management and planning organization Press. Tehran (In Persian).
[9]   Global innovation index (gii). (2019). Retrieved May 07, 2021, from https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/.
[10] Yang, C., Zhang, Q. and Ding, S. (2015). An evaluation method for innovation capability based on uncertain linguistic variables. Applied Mathematics and Computation, 256. 160–174.
[11] Khedhaouria, A., & Thurik, R. (2017). Configurational conditions of national innovation capability: A fuzzy set analysis approach. Technological Forecasting and Social Change, 120, 48-58.
[12] Nelson, R.R., & Winter, S.G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. The Belknap Press of Harvard Univ. Press, Cambridge, MA.
[13] Torabandeh, M., Dorri Nokorani, B., Motameni, A., Rabieh, M. (2021). Comparative-fuzzy Analysis of National Innovation Capability Based on Results of Dynamic Network DEA Model. Journal of Industrial Management Perspective, 11(Issue 2, Summer 2021), 207-246. doi: 10.52547/jimp.11.2.207.
[14] Shafique, M. (2012). Thinking inside the box? Intellectual structure of the knowledge base of innovation research (1988-2008). Strategic Management Journal, 34(1), 62-93.
[15] Kumar, S., Kar, A.K. and Ilavarasan, P.V. (2021). Applications of text mining in services management: A systematic literature review. International Journal of Information Management Data Insights, 1(1), 100008.
[16] Akbari, M., Khodayari, M., Khaleghi, A., Danesh, M., & Padash, H. (2020). Technological innovation research in the last six decades: A bibliometric analysis. European Journal of Innovation Management, (Ahead-of-print).
[17] Dahesh, M. B., Tabarsa, G., Zandieh, M., & Hamidizadeh, M. (2020). Reviewing the intellectual structure and evolution of the innovation systems approach: A social network analysis. Technology in Society, 63, 101399.
[18] Maier, D., Maier, A., Așchilean, I., Anastasiu, L., & Gavriș, O. (2020). The Relationship between Innovation and Sustainability: A Bibliometric Review of the Literature. Sustainability, 12(10), 4083.
[19] Tkotz, A., Munck, J. C., & Wald, A. E. (2018). Innovation Management Control: Bibliometric Analysis of Its Emergence and Evolution as a Research Field. International Journal of Innovation Management, 22(03), 1850031.
[20] Teixeira, A. A. (2013). Evolution, roots and influence of the literature on National Systems of Innovation: A bibliometric account. Cambridge Journal of Economics, 38(1), 181-214.
[21] Lee,T. Tanzelmann,N. (2005). A dynamic analytic approach to national innovation systems: The IC industry in Taiwan. Research Policy 425–440
[22] Makinen,S. Vilkko,M. (2014). Product portfolio decision-making and absorptive capacity: A simulation study. Journal of Engineering and Technology Management. 60-75.
[23] Bachari Salehi, M., Kazemi, M., Khorakian, A. (2014). A framework for assessing and developing innovation capability through system dynamics approach (Case Study: Mashhad Powder Metallurgy Co.). Journal of Technology Development Management, 2(2), 47-78. doi: 10.22104/jtdm.2015.137.
 [24] Li, X., & Chen, W. (2016). Research on COLLABORATIVE innovation process of industry-university-research INSTITUTE based on knowledge transfer. Proceedings of the 2016 4th International Conference on Management Science, Education Technology, Arts, Social Science and Economics (msetasse-16).
[25] Xie, K., Song, Y., Zhang, W., Hao, J., Liu, Z., & Chen, Y. (2018). Technological entrepreneurship in science PARKS: A case study of Wuhan Donghu High-Tech Zone. Technological Forecasting and Social Change, 135, 156-168.
[26] Choi, H., & Zo, H. (2019). Assessing the efficiency of national innovation systems in developing countries. Science and Public Policy, 46(4), 530-540.
[27] Mavi, R. K., Saen, R. F., & Goh, M. (2019). Joint analysis of eco-efficiency and eco-innovation with common weights in two-stage network DEA: A big data approach. Technological Forecasting and Social Change, 144, 553-562.
[28] Kou, M., Chen, K., Wang, S., & Shao, Y. (2016). Measuring efficiencies of multi-period and multi-division systems associated with DEA: An application to OECD countries’ national innovation systems. Expert Systems with Applications, 46, 494-510.
[29] Freeman, C. (1995). The 'National System of Innovation' in historical perspective. Cambridge Journal of Economics, 19(1), 5-24.
[30] Suominen, A., Seppänen, M. and Dedehayir, O. (2019). A bibliometric review on innovation systems and ecosystems: a research agenda. European Journal of Innovation Management, 22(2), 335–360.
[31] Bazargan, A. (2014). An introduction to qualitative and mixed research methods. Didar Press.
[32] Bastan, M., Zarei, M., Ahmadvand, A. (2020). Building Information Modeling Adoption Model in Iran. Journal of Industrial Management Perspective, 10(Issue 1, Spring 2020), 9-39. doi: 10.52547/jimp.10.1.9.
[33] Haji-Hosseini, H., mohammadi, M., Abbasi, F., Elyasi, M. (2011). Analysis of Iranian Innovation System's Governance Based on Innovation Policy Making Cycle. Journal of Science and Technology Policy, 4(1), 33-48.
[34] Najafi-Tavani, S., Najafi-Tavani, Z., Naudé, P., Oghazi, P. and Zeynaloo, E. (2018). How collaborative innovation networks affect new product performance: Product innovation capability, process innovation capability, and absorptive capacity. Industrial Marketing Management, 73. 193–205.
[35] Lin, H.F. (2007). Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical study. International Journal of Manpower, 28(3). 315–332.
[36] Gann, D.M. and Salter, A.J. (2000). Innovation in project-based, service-enhanced firms: the construction of complex products and systems. Research Policy, 29(7). 955–972.
[37] Coombs, J.E. and Bierly, P.E. (2006). Measuring technological capability and performance. R And D Management, 364). 421–438.
[38] Ghezavat, S., Dori Nokorani, B., Rabieh, M., Zandieh, M. (2020). Evaluating and Analyzing Sustainable Development Policies in the Oil Products Transportation Network with a System Dynamics Approach. Industrial Management Journal, 12(2), 271-298. doi: 10.22059/imj.2020.300826.1007732