تحلیل الگوهای فکری تاثیرات کارآفرینی دانشگاهی بر توسعه شرکت‌‌های دانشگاه‌‌بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه رازی، کرمانشاه.

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گردشگری، دانشگاه رازی، کرمانشاه.

10.22034/jstp.2022.13918

چکیده

عرصه دانشگاه و عرصه کارآفرینی، ارتباط محکمی باهم داشته و نقش مهمی در توسعه کشور، افراد، سازمان‌‌ها و شرکت‌ها دارند. شرکت‌های دانشگاه‌‌بنیان، از مجموعه شرکت‌‌هایی است که روابط متقابلی با عرصه کارآفرینی دانشگاهی دارد. این شرکت‌ها و نقش دانشگاه‌ها در توسعه آن‌‌ها، از چالش‌های مهم در کشور به شمار می‌‌رود. در واقع، سازوکارهای دانشگاه، تأثیرات متعدی در ابعاد و مقوله‌های مختلف بر توسعه یا عدم توسعه این شرکت‌ها دارند که شناخت این تأثیرات به‌منظور برنامه‌‌ریزی صحیح برای دانشگاه‌‌ها و شرکت‌های مرتبط ضروری است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل الگوهای فکری حاکم بر تأثیرات سازوکار‌های حمایتی دانشگاه بر توسعه شرکت‌های دانشگاه بنیان است. برای این منظور، سه دانشگاه امام خمینی، رازی کرمانشاه و دانشگاه یزد برای مطالعه موردی انتخاب شدند. در بخش روش‌شناسی، داده‌‌ها از مجموعه اعضای هیئت‌علمی، مدیران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی شامل 62 کارشناس از هر سه دانشگاه در قالب مصاحبه و پرسش‌نامه گردآوری شده است. برای شناسایی و تعیین مقوله‌‌های کارآفرینی دانشگاهی، از روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی و برای شناسایی و تحلیل الگوهای فکری، از مدل تحلیلی کیو استفاده شده است. نتایج نشان داد که سازوکار‌ها و مقوله‌‌های دانشگاه در هشت گروه دگرگونی سیاست‌های دانشگاه، عوامل فردی، قوانین دانشگاه، زیرساخت‌ها، انحصار‌‌زدایی، عوامل سطح کلان، مشارکت‌ها و موانع توسعه شرکت‌ها قرار داشتند. همچنین دانشگاه‌‌ها در مجموع تأثیرات نسبتاً خوبی بر توسعه شرکت‌ها دارند اما ارتباط شرکت‌ها با دانشگاه‌ها به دلیل کمبود شرکت‌ها ضعیف است. در مجموع عامل‌‌ها و الگوهای فکری نهایی، شناسایی و تحلیل شدند.
کلیدواژه‌‌‌‌ها:  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Mental patterns of the Academic Entreprneurship Effects on NTBFs Development

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rasoul Almasi fard 1
  • Mohsen Yarahmadi 1
  • Hassan Oroji 2
  • Mahdieh Oroji 3
1 Assistant Professor of Department of Managment, Razy University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant professor of department of geography, Yazd university, Yazd, Iran.
3 Ph.D student of tourism entrepreurship, Razy university, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The field of university and the field of entrepreneurship have a strong relationship with each other and play an important role in the development of the country, individuals, organizations and companies. Spin-off Companies is one of the companies that have reciprocal relations with the field of university entrepreneurship. In fact, university mechanisms have multiple effects in different dimensions and categories on the development or non-development of these companies, and it is necessary to recognize these effects in order to plan properly for universities and related companies. Therefore, the main purpose of this study is to identify the thought patterns that govern the effects of university support mechanisms on the development of university-based companies. For this purpose, three universities of Imam Khomeini, Razi Kermanshah and Yazd University were selected for case study, data were collected from faculty members, administrators, and graduate students, including 62 experts from all three universities, in the form of interviews and questionnaires. To identify and determine the categories of academic entrepreneurship, inductive qualitative content analysis method and to analyze thought patterns, Q analytical model have been used. The results showed that mechanisms and categories of the university were in eight groups: university policy changes, individual factors, university rules, infrastructure, de-monopolization, macro factors, partnerships and barriers to corporate development. Universities also have relatively good effects on the development of companies in general, but the relationship between companies and universities is weak due to the lack of companies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Commercialization
  • University Entrepreneurship
  • NTBFs companies
  • Entrepreneurship
[1] Hasani, Z., Abolghasemi, M., & Moshbeki Esfahani, A. (2018). Designing a Conceptual Model of the Impact of Academic Entrepreneurship Components. Social sciences, Azad islamic university in Shoushtar city. 12 (3) {In Persian}.
[2] Etzkowitz, H. (2013). can a teaching university be an entrepreneurial university ?. Human science and technologies Advanced research institute (H-STAR) Stanford university.
[3] Bezanilla, M. J., García-Olalla, A., Paños-Castro, J., & Arruti, A. (2020). Developing the Entrepreneurial University: Factors of Influence. Sustainability. 12 (3): 842
[4] Dabic, M.,  Gonzalez-Loureiro, M., & Daim, T.U. (2015). unraveling thr attitudes on entrepreneurial universities :the case of Croatian and Spanish universities. Technology and society. 42: 167-178.
[5] Lacetera, N. (2009). Academic entrepreneurship. Managerial and Decision Economics, 30 (7): 443-464.
[6] Pour ezat, A., Gholi pour, A., & Nadirkhanlou, S. (2010). Explaining the barriers to university entrepreneurship and knowledge commercialization at the University of Tehran. Technology science, 1 (4) {In Persian}.
[7] Kazemi, A., Sogra, A., & Arabi, S. (2015). Investigating the effective factors on the success of university reproductive companies (Case study: companies located in the scientific-research town of Isfahan province). Entrepreneurship Development. 8 (1) {In Persian}.
[8] Klepper , S., & Thompson, P. (2005). spin-off entry in high-tech industries: motives and consequences ": Economic perspectives on innovation. Cambridge university press, 5 (6): 187-218.
[9] Klepper , S., & Thompson, P. (2005). spin-off entry in high-tech industries: motives and consequences ": Economic perspectives on innovation. Cambridge university press, 5 (6): 187-218.
[10] Amiri, S., Mohammadi far, Y., & Naderi, N. (2019). Identifying and prioritizing barriers to the development of university reproductive companies. research and planning in university. 25 (1): 37-50 {In Persian}.
[11] Nagi, Z., Safar, A., Aghazadeh, S., & Ojani, M. (2016). A review of the factors affecting the formation and development of reproductive companies. Bi-Quarterly Journal of Industrial Technology Development. 29 {In Persian}.
[12] Almasi fard, M., & Maleki, R. (2019). University Entrepreneurship University-based companies and wealth creation. Promotion of science. 11 (18): 45-88 {In Persian}.
[13] Leonard, J. (2001). Effects of patenting and licensing on research.  presentation  to the national academies board on science,  technology , and economic policy committee on intellectual property rights in the knowledge- based economy. 17 April.
[14] Pressman, L. (2002). AUTM Licensing survey :FY 2001, Northbrook . IL: Association of University technology managers.
[15] debroux, P. (2008). Innovation in Japan: What Role for University spin-offs. Asia Pacific Business Review, 14 (3): 443-460
[16] Baldini, N., Fini, R., Grimaldi, R., & sombrero, M. (2014). Organizational change and the institutionalization of university patenting activity in Italy. MINERVA. 52: 27-53
[17] Pillet, J. C., & Carillo, K. D. A., (2016). Email-free collaboration: An exploratory study on the formation of new work habits among knowledge workers. International Journal of Information Management, 36 (1),113-125.
[18] Maria Jesus, G., David Rodeiro, P., & Sar Fernandez, L., (2017). The growth of university spin-offs: a daynamic panel data approach, Technology Analysis&strategic management, 11 (2), 55-89
[19] Clauss, T., Moussa, A., & Kesting, T. (2018). entrepreneurial university: a stakeholder-based Conceptualisation of the current state and an agenda for future research. Int. J. technology management. 77 (3): 109-144.
[20] dianz-gonzalez, J., camelo-ordaz, c., & Fernandez-alles, M. (2020). drivers and implications of entrepreneurial orientation for academic spin-offs. international entrepreneurship and management gournal. March 2020.
[21] Guerrero, M., & Urbano, D. (2019). A research agenda for entrepreneurship and innovation: the role of entrepreneurial universities. In A Research Agenda for Entrepreneurship and Innovation. Edward Elgar Publishing.
[22] Rezaei, B., Abbas pour, A., Niknami, M., Rahimian, H., & Delavar, A. (2013). Designing and compiling a model of factors related to university entrepreneurship.  Social sciences, Azad islamic university in Shoushtar city, 7 (3) {In Persian}.
[23] Sadegian, F. (2017). Identifying the factors affecting the development of academic companies (case study: Allameh Tabatabaei university). Allameh Tabatabaei university {In Persian}.
[24] Asgari, H., Danesh fard, K,. & Mirsepasi, N. (2018). Performance Analysis of Knowledge-Based Companies (Case Study: Companies in Tehran Science and Technology Parks). Productivity management. 12 (45)  {In Persian}.
[25] Zia, B., Rezvani, M., Mobaraki, M., & Taj pour, M. (2019). The effect of components of university reproductive companies in the development of university internationalization. Iranian Journal of Higher Education, 11 (3) {In Persian}.
[26] Shoa Ardebeli, F., Rahmani, J., & Veisy, G. (2019). Designing and presentation of conceptual contex and entreprenurship university model based on grounded systematic theory. Research in educational system, 13 (47), 115-132 {In Persian}.
[27] Almasi fard, M., Karimi, H., & Bakhsham, M. (2020). Reproductive Knowledge-Based Companies: The Process of Formation and Development. Science Promotion Association in Iran, 11 (1), 145-173 {In Persian}.
[28] Roumazi, H., Bahmaei, L., Nasiri, M., & Hosein pour, M. (2021). dentifying, explaining and ranking the indicators and factors of creation and development of knowledge-based companies in the fields of humanities. Ministry of Sciences. 93 (2), 55-80 {In Persian}.