دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 51، مهر 1400 
دیده‌بانی و تحلیل روند فناوری‌های صنایع راهبردی؛ مطالعه موردی ریزپرنده‌ها

صفحه 70-90

10.22034/jstp.2021.14.3.1298

سیامک طهماسبی؛ فاطمه کیانی؛ فرهاد نظری‌زاده؛ منوچهر معصومی؛ فیروز پایروند