دیده‌بانی و تحلیل روند فناوری‌های صنایع راهبردی؛ مطالعه موردی ریزپرنده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران.

2 دانشجوی دکتری هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران.

3 استادیار گروه فناوری و راهبرد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

4 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران.

5 دکترای فیزیک، دانشگاه امیرکبیر، تهران

10.22034/jstp.2021.14.3.1298

چکیده

سرعت پیشرفت فناوری ریزپرنده‌ها حیرت‌آور بوده و به موازات توسعه این محصولات، کاربرد آن هم متنوع‌تر می‌شود. ارزان بودن و قابلیت مخفی‌شدن ریزپرنده‌ها منجر به افزایش کاربردهای نظامی مانند جاسوسی، جمع‌آوری اطلاعات، حملات انتحاری و... شده‌است. بنابراین ایران باید برای صیانت از امنیت آسمان خود، شناخت مناسبی از این فناوری داشته باشد. شناختِ روندِ فناوری‌هایِ آتی ریزپرنده‌ها، امکان ارتقای آگاهی و جلوگیری از غافلگیری را فراهم می‌کند. البته مشخص است که روند تغییرات فناوری ریزپرنده روبه‌رشد است ولی این‌که چه فناوری‌هایی باعث تسریع رشد خواهند شد و تغییر در کدام فناوری‌ها باعث ظهور تهدیدهای آینده می‌شود، اهمیت دارد. باتوجه به مطالب ذکرشده، هدف اصلی این مقاله شناسایی روندهای فناوری‌هایِ آتی ریزپرنده‌ها است. روش تحقیق مورد استفاده در آن از نوع «روش ترکیبی» است؛ فهرست اولیه روندها با رویکرد دیده‌بانی و به روش «مطالعه کتابخانه‌ای» تهیه شده و در جلسات خبرگانی متعدد، بررسی و ارتقا یافت. خبرگان تعیین‌شده 25 نفر از طراحان و مسئولین مرتبط با ریزپرنده‌ها بودند. برای تحلیل دقیق‌تر، از روش «تحلیل تاثیر بر روند» استفاده شده و نظرات خبرگان یادشده در قالب پرسشنامه جمع‌آوری و احتمال وقوع هر روند و میزان اهمیت آن در قالب «ماتریس اولویت مسائل» مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نهایی نشانگر این بود که «افزایش سطوح هوشمندی و همکاری‌های جمعی بین ریزپرنده‌ها» مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روند آتی ریزپرنده‌ها بوده و «افزایش مقاومت در برابر اقدامات آفندی» در رتبه دوم تحولات آتی این پرنده‌ها قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technology Scouting and Trend Analysis in Strategic Industries; The Case of Small UAV

نویسندگان [English]

  • Siamak Tahmasebi 1
  • Fatemeh Kiani 2
  • Farhad Nazarizadeh 3
  • Manuchehr Masoumi 4
  • Firooz Payervand 5
1 Ph.D. in Industrial Management, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Student of Aerospace, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
4 M.s. in Management, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
5 Ph.D. in Physics, AmirKabir university, Tehran, Iran
چکیده [English]

The rapid development of Small Unmanned Aerial Vehicle (UAV) technology is astounding, and its applications are becoming more diverse as these products evolve. The cheapness and ability to hide Small UAV has led to an increase in military applications such as intelligence, attacks, and so on. Therefore, countries must have a proper knowledge of this technology to protect its sky security. Understanding the future technologies of small UAV will make it possible to raise awareness and prevent surprises. The main purpose of this article is to identify future trends in Small UAV technologies. The research method used in it is of the "combined method" type, in that the initial list of trends was prepared with the observation approach and the "library study" method and was reviewed and improved in several expert meetings. The designated experts were more than 20 designers and officials related to Small UAV. For a more accurate analysis, the method "Trend Impact Analysis Method" was used and the opinions of the mentioned experts were collected in the form of a questionnaire and the probability of occurrence of each process and its importance were analyzed in the form of "Issues-Priority Matrix". The final results showed that "increasing levels of intelligence and collective cooperation between Small UAV" is the most important future trend of small birds, and "increasing resistance to offensive attack" is in the second place in the future developments of these birds.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small UAV
  • UAV
  • Technology Scouting
  • Trend
[1] Baharloo, M., Miremadi, T., Boushehri, A., Elyasi, M. (2019). Technological Transition in Iran’s Air Combat Socio-Technical System with Focus on UAV Technology. Journal of Management Improvement, 13(2), 1-30 {In Persian}.
[2] Abolfathzadeh Khalili, Mohammad Hassan, Hamed Saeedi, Misagh Mashhadi, and Amir Khayyamim (2018) Comprehensive report on the organization of civilian drones in the country: a suitable model for the development of technology and new businesses. UAV Working Group of Iran Aerospace Industries Association, Tehran: Iran Aerospace Industries Association {In Persian}.
[3] Morgan, E., & Cohen, R. (2020). Military Trends and the Future of Warfare: The Changing Global Environment and Its Implications for the U.S. Air Force. Santa Monica, Calif.: RAND Corporation.
[4] Chabot, D. (2018). Trends in drone research and applications as the Journal of Unmanned Vehicle Systems turns five. Journal of Unmanned Vehicle Systems, 6(1), vi-xv.
[5] Wang, J., Liu, Y., & Song, H. (2020). Counter-Unmanned Aircraft System (C-UAS): State of the Art, Challenges and Future Trends. arXiv preprint arXiv:2008.12461.
[6] Mirshah Velayati, Farzaneh, and Farhad Nazarizadeh (2017). Concepts and methods of technology scouting. Tehran: Defense Industries Educational and Research Institute {In Persian}.
[7] Rohrbeck, R. (2010). Harnessing a Network of Experts for Competitive Advantage: Technology Scouting in the ICT Industry. R&D Management, 40(2), 169-180.
[8] Safdari Ranjbar, M., & Tavakoli, G. R. (2015). Toward an inclusive understanding of technology intelligence: a literature review. Foresight, 17(3), 240 - 256.
[9] Schultz, W. L. (1995). Dissertation Future Fluency: chp.5 Explorations in Leadership, Vision, and creativity. PhD Dissertation .
[10] Duinker, P. N., & Greig, L. A. (2007). Scenario analysis in environmental impact assessment Improving explorations of the future. Environmental Impact Assessment Review, 27, 206–219.
[11] Miles, I., Keenan, M., & Kaivo-Oja, J. (2002). Handbook of Knowledge Society Foresight; prepared by PREST and FFRC for the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
[12] Agami, N. M., Omran, A. M., Saleh, M. M., & El-Shishiny, H. E.-D. (2008). An enhanced approach for trend impact analysis. Technological forecasting and social change, 75(9), 1439-1450.
[13] Boyle, R., O’Donnell, O., & O’Riordan, J. (2006). Promoting Longer-Term Policy Thinking. CPMR (Committee for Public Management Research) ;Discussion Paper 22. University College Dublin; Irlan.
[14] Guemes-Castorana, D. (2009). Megatrend methodology to identify development opportunities. Portland International Conference on Management of Engineering & Technology. IEEE, 2391-2396.
[15] Glenn, Jerome, and Theodore Groden (2015). Reference Methodology Reference. Translated by Abuzar Seifi Golestan. Tehran: Farhikhtegan University Press {In Persian}.
[16] Glenn, J. C., & Gordon, T. J. (1999). The millennium project: issues and opportunities for the future. Technological Forecasting and Social Change, 61(2), 97-208.
[17] Patel, B., & Rizer, D. (2019). Counter-Unmanned Aircraft Systems: Technology Guide. New York: U.S. Department of Homeland Security: Science and Technology Directorate.
[18] Hassanalian, Mostafa; Abdelkefi, Abdessattar. (2017). Classifications, applications, and design challenges of drones: A review. Progress in Aerospace Sciences, 91, 99-131.
[19] OECD International Futures Programme. (1991). Strategic Industries in a Global Economy. Organisation for Economic Co-operation and Development.
[20] Fartoukzadeh, H., & Tahmasebi, S. (2020). Auto Industry's Industrial Policy is The Neglected: A Review of the Problems in the Automotive. Journal of Management Improvement, 14(3), 139-154 {In Persian}.
[21] Wang, W. (2021). Research on the Trend of UAV Communication Signal Indication System. Journal of Physics: Conference Series, 1881(3), 032099.
[22] Nayyar, A., Nguyen, B.-L., & Nguyen, N. G. (2020, Springer). The Internet of Drone Things (IoDT): Future Envision of Smart Drones., (pp. 563-580). Singapore.
[23] Park, J.-K., Das, A., & Park, J.-H. (2015). Application trend of unmanned aerial vehicle (UAV) image in agricultural sector: Review and proposal. Korean Journal of Agricultural Science, 42(3), 269-276.
[24] Kim, D. H., Lee, B. K., & Sohn, S. Y. (2016). Quantifying technology–industry spillover effects based on patent citation network analysis of unmanned aerial vehicle (UAV). Technological Forecasting and Social Change, 105, 140-157.
[25] Pedram, A., Ahmadiyan, M., Amir Mazlaghani, Y. (2019). Futures studies of Anti- UAV Products using Robust Prioritization. Defensive Future Study Researches Journal, 3(11), 143-164 {In Persian}.
[26] Ayoobi, A., Ghaffary, H. (2019). Future studies in Charting a Sustainable Path in quad-rotor Flying Robot using the Fuzzy Controller and pso. Defensive Future Study Researches Journal, 4(12), 39-61 {In Persian}.
[27] Rohrbeck, R. (2007). Technology Scouting: a case study on the Deutsche Telekom Laboratories. ISPIM-Asia 2007 conference, (pp. 1-14). New Delhi, India.
[28] Khazaei, Saeed, Amir Nazemi, Amir Hoshang Heidari, Aziz Alizadeh, and Hamed Kashani (2015). Fundamentals of Future Research and its Methods. Tehran: Scientific Policy Research Center {In Persian}.
[29] Agami, N., Saleh, M., & El-Shishiny, H. (2010). A fuzzy logic based trend impact analysis method. Technological Forecasting and Social Change, 77(7), 1051-1060.
[30] Sun, L., Baek, S., & Pack, D. (2014). Distributed Probabilistic Search and Tracking of AgileMobile Ground Targets Using a Network of Unmanned Aerial VehiclesHuman Behavior Understanding in Networked Sensing. Springer International Publishing, 301–319.
[31] Babayomi, O. O., & Makarfi, A. U. (2019). Energy Efficiency in Unmanned Aircraft Systems: A Review. In 2019 IEEE PES/IAS PowerAfrica, 569-574.
[32] Herrera, G. J., Dechant, J. A., Green, E. K., & Klein, E. A. (2017). Technology Trends in Small Unmanned Aircraft Systems (sUAS) and Counter-UAS: A Five Year Outlook. Virginia: Institute for Defense Analyses Alexandria.
[33] Arogeti, B. K. (2019). A String of Tethered Drones – System Dynamics and Control. IEEE.
[34] Gholami, Amirhosein (2019) Modeling of small drones with a wingspan of less than 3 meters and an operating speed of less than 60 kilometers per hour. Tehran: Sharif University {In Persian}.
[35] Foehn, P., & Brescianini, D. K. (2020). AlphaPilot: Autonomous Drone Racing. arXiv preprint arXiv:2005.12813.
[36] Scaramuzza, D., & Zhang, Z. (2019). Visual-inertial odometry of aerial robots. arXiv preprint arXiv:1906.03289.
[37] Prasath, M. S., Naveen, R., & Sivaraj, G. (2021). Mind Controlled Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Using Brain–Computer Interface (BCI). Unmanned Aerial Vehicles for Internet of Things (IoT) Concepts, Techniques, and Applications, 231-246.
[38] Shang, B., Shafin, R., & Liu, L. (2021). UAV swarm-enabled aerial reconfigurable intelligent surface. arXiv preprint arXiv:2103.06361, 1-8.
[39] Luo, B., Wang, X., & Zhang, Z. (2021). Application of Computer Vision Technology in UAV. In Journal of Physics: Conference Series, vol. 1881, no. 4, p. 042052. IOP Publishing.
[40] vLi, B., Fei, Z., & Zhang, Y. (2018). UAV communications for 5G and beyond: Recent advances and future trends. IEEE Internet of Things Journal, 6(2), 2241-2263.