دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، مهر 1396 
مهمان سردبیر

صفحه 1-1

مریم سادات قریشی خوراسگانی


الگوی بین‌المللی شدن آموزش عالی از منظر سیاست فرهنگی

صفحه 33-43

محمد نیک بین؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ رضا ماحوزی


تحلیل محتوای مقالات حوزه خصوصی‌سازی آموزش عالی در مجلات علمی کشور

صفحه 44-54

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران