دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تیر 1396 
مهمان سردبیر

صفحه 1-1

ابراهیم سوزنچی کاشانی


واکاوی عوامل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران با رویکرد تبیین مسیرهای ممکن

صفحه 49-66

صنم السادات فرنودی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ رضا رادفر؛ سید حبیب الله طباطباییان