واکاوی عوامل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران با رویکرد تبیین مسیرهای ممکن

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

4 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

در فضای اقتصادی امروز ایران مکرراً به اهمیت ایجاد و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره می‌شود. درک علل رشد این گروه از شرکت‌ها می‌تواند برای مدیران جهت پیشبرد اهداف سازمانی و برای سیاست‌گذاران جهت تدوین سیاست‌های اثربخش، مفید واقع شود. بسیاری از محققین این حوزه به صورتی تفکیک‌شده برعوامل فردی، سازمانی و محیطی رشد شرکت‌های دانش‌بنیان متمرکز شده‌اند. این مقاله به شناسایی مسیرهای ممکن دستیابی به رشد برای شرکت‌های تحت پوشش قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مصوب سال 1389 پرداخته است. برای تأمین هدف مذکور، این مطالعه در گام اول اقدام به مصاحبه با 22 تن از مدیران شرکت‌های رشدیافته کرده که با استفاده از روش تحلیل موضوعی، مضامین کلیدی حاکم بر فرآیند رشد آنها را شناسایی و نهایتاً مسیرهای ممکن دستیابی شرکت‌ها به رشد بر مبنای روش تحلیل مقایسه‌ای کیفی تبیین شده است. در گام بعد نیز پرسشنامه طراحی‌شده، برای 22 شرکت رشدیافته قبلی و 8 شرکت رشدنیافته ارسال و داده‌های به دست آمده با نرم‌افزار FSQCA مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته‌های این مقاله، شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس دو مسیر ترکیبی از عوامل مؤثر بر رشد شرکت‌ها، قادر به دستیابی به پیامد رشد خواهند بود که البته مسیر مبتنی بر نقش دولت، از احتمال رخداد بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Growth Factors of Knowledge-Based Firms in Iran with Approach to Explaining the Possible Paths

نویسندگان [English]

  • Sanam Farnoudi 1
  • Seyed Sepehr Ghazinoory 2
  • Reza Radfar 3
  • Habibollah Tabatabaeian 4
1 Ph.D. of Technology Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Information Technology Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Professor, School of Management and Economy Faculty, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Associate Professor, School of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays in Iran's economic, often refers to the importance of creation and growth of knowledge-based company and the main purpose of this has been considered to show the position of knowledge and knowledge-based products in increasing the competitiveness level of country. Understanding the reasons for the growth of these company can help to managers and policy makers in order to achieve the organizational goals and to formulate effective policies. Many of the researchers in this field have investigated separately role of on individual, organizational, and environmental factors in achieving to growth of knowledge-based company. This study is aimed to identify possible paths for achieving to growth of company that have been covered by approved law in 2010 about protecting knowledge-based company and institutes. In order to achieve this purpose, interviews were conducted with 22 managers of the grown knowledge-based company. Using the thematic analysis, the effective key themes on growth process of these company were identified and using the qualitative comparison analysis technique has attempted to determine the possible paths for achieving to growth. A designed questionnaire has been received from 22 grown company and 8 non-grown company during the 2013-14 years in order to use the qualitative comparison analysis method. Obtained data were analyzed using FSQCA software. Finally, the dominant path for the growth of knowledgeable-based company in Iran has been identified. According to the findings of this research, knowledge-based company will be able to achieve growth based on the two combination paths from effective factors on growth of company, that path based on role of government is more likely to happen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth of Knowledge Base Firms
  • Thematic analysis
  • Qualitative Comparison Analysis
  • Necessary and Sufficient Conditions for Growth
[1] Coad, A., & Reid, A. (2012). The role of Technology and Technology-based Firms in Economic Development. Final Report for Scottish Enterprise, Glasgow.
[2] Lee, Y. J. (2010). Technology strategy by growth stage of technology-based venture companies. International Review of Business Research Papers, 6(6), 216-234.
[3] Kazanjian, R. K., & Drazin, R. (1990). A stage-contingent model of design and growth for technology based new ventures. Journal of business venturing, 5(3), 137-150.
[4] Fakhari, H., Salmai, D., Daraei, M. (2013). The Impact of Economic Sanctions on the knowledge-based companies in Iran. Journal of Science and Technology policy, 5(3), 1-16. {In Persian}.
[5] Carrizosa, M. T. (2007). Firm growth, persistence and multiplicity of equilibria: an analysis of Spanish manufacturing and service industries. Doctoral dissertation, Universitat Rovira i Virgili.
[6] Weinzimmer, L. G., Nystrom, P. C., & Freeman, S. J. (1998). Measuring organizational growth: Issues, consequences and guidelines. Journal of management, 24(2), 235-262.
[7] Investopedia. (2013). Available: http://www.investopedia.com/terms/g/growthcompany.asp#ixzz2G0edmek8.
[8] Robbins, S. (1998). Organization theory: Concepts and cases. Sydney: Prentice-Hall.
[9] Heshmati, A. (2001). On the growth of micro and small firms: evidence from Sweden. Small business economics, 17(3), 213-228.
[10] Davidsson, P., & Wiklund, J. (Eds.). (2013). New perspectives on firm growth. Edward Elgar Publishing.
[11] Lewis, V. L., & Churchill, N. C. (1983). The five stages of small business growth.
[12] Greiner, L. E. (1972). Evolution and revolution as organizations grow.
[13] Chaston, G. (2010). Entrepreneurial management in small firms. London: Sage Publications, 53–72.
[14] Scherer, F. M., & Ross, D. (1990). Industrial Market Structure and Economic Performance. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship.
[15] Becchetti, L., & Trovato, G. (2002). The determinants of growth for small and medium sized firms. The role of the availability of external finance. Small Business Economics, 19(4), 291-306.
[16] Bannier, C. E., & Metz, S. (2010). Are SMEs large firms en miniature? Evidence from a growth analysis (No. 142). Working paper series//Frankfurt School of Finance & Management.
[17] Adizes, I. (1979). Organizational passages—diagnosing and treating lifecycle problems of organizations. Organizational dynamics, 8(1), 3-25.
[18] Reichstein, T., & Dahl, M. S. (2004). Are firm growth rates random? Analysing patterns and dependencies. International Review of Applied Economics, 18(2), 225-246.
[19] McGee, J. E., & Dowling, M. J. (1994). Using R&D cooperative arrangements to leverage managerial experience: A study of technology-intensive new ventures. Journal of Business Venturing, 9(1), 33-48.
[20] Wilbon, A. D. (1999). An empirical investigation of technology strategy in computer software initial public offering firms. Journal of engineering and technology management, 16(2), 147-169.
[21] Aspelund, A., Berg-Utby, T., & Skjevdal, R. (2005). Initial resources' influence on new venture survival: a longitudinal study of new technology-based firms. Technovation, 25(11), 1337-1347.
[22] Fadahunsi, A. (2012). The growth of small businesses: Towards a research agenda. American Journal of Economics and Business Administration, 4(1), 105.
[23] Almus, M., & Nerlinger, E. A. (1999). Growth of new technology-based firms: which factors matter?. Small business economics, 13(2), 141-154.
[24] Chorev, S., & Anderson, A. R. (2006). Success in Israeli high-tech start-ups; Critical factors and process. Technovation, 26(2), 162-174.
[25] Khayyatian, M., Tabatabaiyan, H., Amiri, M., & Elyasi, M. (2015). An Analysis of the Factors Affecting the Growth and Sustainability of Knowledge Based Companies in Iran. Journal of Innovation and Enterpreneurship, 3(6), 57-74. {In Persian}.
[26] Tari, M., Moradi, M., & Ebrahimpour, M. (2016). The Study of the Affecting Factors fo Knowledge Based Firms’ Growth and Sucssess. Roshd-E-Fanavari, 12(45), 36-44. {In Persian}.
[27] Vahidi, H., Baniasadi, M., Amini, E., & Khatami, M. (2016). Investigating the Factors Affecting the Advancement of Knowledge Based Companies Using Analytical Hierarchy Process, Case Study of Tehran Park. Roshd-E-Fanavari, 2(4), 23-28. {In Persian}.
[28] Nelson, R. R. (1959). The simple economics of basic scientific research. Journal of political economy, 67(3), 297-306.
[29] Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
[30] Macnae, J., King, A., Stolz, N., Osmakoff, A., & Blaha, A. (1998). Fast AEM data processing and inversion. Exploration Geophysics, 29(1/2), 163-169.
[31] Ranjbar, H., Haghdoost, A., Salsali, M., Khoshdel, A., Soleimani, M., & Bahrami, N. (2012). Sampling in qualitative research: Getting started. Journal of Army University of Medical Sciences of the Islamic Republic of Iran, 10(3), 238-250. {In Persian}.
[32] Ragin, C. C. (2006). Set relations in social research: Evaluating their consistency and coverage. Political Analysis, 14(3), 291-310.
[33] Rihoux, B., & Grimm, H. (Eds.). (2006). Innovative comparative methods for policy analysis: Beyond the quantitative-qualitative divide. Springer Science & Business Media.
[34] Ragin, C. C. (2000). Fuzzy-set social science. University of Chicago Press.
[35] Zschoch, M. A. (2011). Configurational Comparative Methods: Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques.
[36] Johnson, B., & Christensen, L. (2008). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches. Sage.
[37] Smaling, A. (2003). Inductive, analogical, and communicative generalization. International Journal of Qualitative Methods, 2(1), 52-67.
[38] Iman, M., & Ghaffarinasab, E. (2013). Generalizability and Challenges in Qualitative Research. Pazhuhesh, 4(1), 45-50. {In Persian}.
[39] Colombo, M. G., & Grilli, L. (2005). Founders’ human capital and the growth of new technology-based firms: A competence-based view. Research policy, 34(6), 795-816.
[40] Hermelo, F., & Vassolo, R. (2007). Determinanats of growth an emprical analaysis of new firms and fast growing firms in Kosova. Revista ABANTE, 10(1), 3-20.