الگوی بین‌المللی شدن آموزش عالی از منظر سیاست فرهنگی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی؛ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2 دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران

3 استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

بین‌المللی شدن آموزش عالی یکی از موضوعاتی است که توجه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در ایران را به خود جلب کرده است. آنها در تلاش هستند با اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی، از مزایا و امتیازات این روند برای توسعه ظرفیت‌های علمی خود استفاده نمایند. هم‌اکنون از منظرهای مختلفی این موضوع مورد توجه سیاست‌گذاران عرصه نظام آموزشی کشور قرار دارد. هدف این مقاله ارائه الگویی است که بین‌المللی شدن را به عنوان یک سیاست فرهنگی مورد توجه قرار می‌دهد. برای حصول این هدف، از روش تحقیق کیفی از نوع توصیفی-اکتشافی استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران حوزه بین‌المللی شدن آموزش عالی کشور بوده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری راهبردی و هدفمند، سیزده نفر به عنوان مشارکت‌کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و روش تحلیل داده‌ها هم تحلیل محتوای استقرایی از نوع تحلیل مضامین بوده است. برای اطمینان از روایی داده‌های پژوهش، از دو روش بازبینی توسط مشارکت‌کنندگان و بازبینی توسط اساتید و متخصصان آموزش عالی استفاده شد. نهایتاً از 130 کد باز استخراج‌شده از مصاحبه‌ها، مطالعه الگویی چهاربُعدی را بازنمایی می‌کند که ابعاد آن عبارتند از: مقوله حکمرانی، محیط بین‌الملل، محیط داخلی (فرهنگ ملّی) و همچنین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که برای هر مورد می‌بایست سیاست‌های مناسبی اتخاذ شود. کلیدواژه‌ها: آموزش عالی، بین‌المللی شدن، سیاست‌گذاری، سیاست فرهنگی برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقالات پیشنهاد می‌شود: Nikbin, M., Zaker-salehi, G., &  Mahozi, R. (2017). The Model of Internationalization of Higher Education from Cultural Policy Perspective. Journal of Science & Technology Policy, 9(3), 45-60. {In Persian}.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model of Internationalization of Higher Education from Cultural Policy Perspective

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nikbin 1
  • Golamreza Zakersalehi 2
  • Reza Mahozi 3
1 Ph.D Candidate of Cultural Policy, Institute for Social and Cultural Studies, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Institute for research and Planning in Higher Education, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Institute for Social and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

Internationalization of higher education is one of the issues that attracted the attention of universities and higher education institutions in Iran. They are trying to use the benefits and advantages of this process to develop their scientific capacities through the policies that they adopt. Nowadays, this issue is interested to policy makers in the country's education system from different perspectives. The purpose of this article is to present a model that considers internationalization as a cultural policy. To achieve this goal, a qualitative descriptive-exploratory method has been used. The research population includes international managers of universities and experts in the field of internationalization of higher education in the country. Using a stratified sampling method, thirteen individuals were selected as the participants of the study. The research tool, semi-structured interview and data analysis method were inductive content analysis of the type of analysis of the content. To ensure the validity of the research data, two methods were reviewed by the collaborators in the research and review by professors and higher education professionals. Out of 130 open source extracts from interviews, the findings of this study represent a four-dimensional model whose dimensions are: governance, the international environment, the domestic environment (national culture) and universities and higher education institutions. In each case, there should be good policies adopt.

 

Keywords: Higher Education, Internationalization, Policy Making, Cultural Policy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • Internationalization
  • Policy Making
  • Cultural Policy
[1] DeWit, H. (1995). Strategies for the internationalization of higher education; a comparative study of Australia, Canada, Europe, and the United States of America. Westport, CT: Greenwood Press, 16-17.
[2] Bartell, M. (2003). Internationalization of Universities: A University Culture-Based Framework. Higher Education, (45)1, 43-70.
[3] OECD. (1999). Quality and Internationalization in Higher Education. Paris: OECD publishing, 20-29.
[4] DeWit, H. (2010). Internationalisation of Higher Education in Europe and its assessment, trends and issues. Nederlands-Vlaamse Accreditat organisatie (nvao), 1-28. Retrieved from:
https://www.nvao.net/system/files/pdf/Internationalisation%20of%20Higher%20Education%20in%20Europe%20Hans%20de%20Wit%202010.pdf
[5] Vander Wende, M. C. (2007). Higher Education Institutions' Responses to Europeanisation, Internationalisation and Globalisation. Developing International Activities in aMulti-Level Policy Context HEIGLO. Belgium: European communities, 20-80. Retrieved from:
http://cordis.europa.eu/docs/publications/1001/100124101-6_en.pdf
[6] Altbach, P. G. (2015). Perspectives on Internationalizing Higher Education. International higher education, 27, 6-8.
[7] Altbach, P. G. (2014). Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. (M. Saeidi, & P. Khanlo, Trans.). Tehran: Institute for Research & Planning in Higher Education. {In Persian}.
[8] Samier, E. (2015). The Globalization of Higher Education a Societal and Cultural Security Problem. Policy Futures in Education, 13(5), 683-702.
[9] Fazeli, N. (2004). Globalization and Higher Education: Global Trends in the Institution of Higher Education and the Status of Higher Education in Iran. Journal of social science of Allameh Tabataba’i University, 25, 2-41. {In Persian}.
[10] Dewit, H. , Hunter, F., Howard, L., & Egron, E. (2015). Internationalization of higher Education. Brussels, Belgium, European Parliament: Policy Department B: Structural Cohesion Policies, 41-48.
[11] Isserstadt, W., & Schnitzer, K. (2005). Internationalization of higher Education: foreign student in Germany. German Federal ministry of education and research, 1-8.
[12] German Federal ministry of education and research. (2008). Strategy of the Federal Government for the Internationalization of Science and Research. 1-116. Retrieved from:
https://www.bmbf.de/pub/Internationalization_Strategy.pdf
[13] Neubauer, D. (2015). The internationalization of Chinese Higher education. The CHEA International Quality Group publication series, 1-12.
[14] Retrieved March 23, 2017, from http://www.jetprogramme.org/
[15] Hosseini Moghadam, M. (2014). Globalization of higher education & future of university in Iran: political Aspect. Ferdowsi University of Mashhad: 6th International Conference of Developing International Higher Education: Opportunities & Challenges. 33-55. {In Persian}.
[16] Zaker salehi, G., & Salehi Najafabadi, M. (2011). Presenting strategies for attracting foreign students. Journal of Iranian higher education, 4(3), 65-92. {In Persian}.
[17] Imam Khomeini University. (2016). Experiences of international university in Iran: achievement, issues & perspectives. Pre-conference of future study of higher education in Iran. 1-15. Retrieved from: www.fshei.irphe.ir/files_site/files/r_5_160402112344.pdf {In Persian}.
[18] Shannon, W. (2009). National Policies for the Internationalizations of Higher Education in New Zealand: A Comparative Analysis. Thesis Masters of Arts in the University of Canterbury. 24-26.
[19] Kehm, B., & Teichler, U. (2007). Research on Internationalizations in Higher Education. Journal of studies in international education, 11(3), 221-233.
[20] Agnew, M., & Vanbalkom, D. (2009). Internationalization of the university: factors impacting cultural readiness for organizational change. Intercultural Education, 20(5), 451-462.
[21] Salehi Amiri, R., & Dolatabadi, A. (2008). Globalization & cultural policy of Iran. Quartely of Matin, 41, 70-93. {In Persian}.
[22] Ahearne, J. (2009). Cultural policy explicit and implicit: a distinction and some uses. International Journal of Cultural Policy, 15(2), 141-153.
[23] Ebrahim Abadi, H. (2015). Cultural policy of higher education: Idea, Experience & Action. Tehran: Institute for Social and Cultural Studies. {In Persian}.
[24] Khorsandi taskoh, A. (2016). International higher education: strategies & possibilities. Tehran: Institute for Social and Cultural Studies. {In Persian}.
[25] Lumby, J., & Foskett, N. (2015). Internationalization and Culture in Higher Education. Educational Management Administration Leadership, 44(1), 95-111.
[26] Quiang, Z. (2003). Internationalization of Higher Education: Towards a Conceptual Framework. Policy Futures in Education, 1(2), 248-270.
[27] Progler, J. (2014). Internationalization and Cultural Diversity in Higher Education: mutual understanding. Ritsumeikan International Affairs, 12, 61-82.
[28] DeWit, H., & Bradenburg, J. (2015). End of internationalization. International Higher Education, 62, 15-17.
[29] Chan, W., & Dimmock, C. (2008). The internationalization of universities: Globalist, internationalist and translocalist models. Journalof research in International Education, 7(2), 184-203.
[30] Stier, J. (2006). Internationalisation, intercultural communication and intercultural competenc. Journal of Intercultural Communication, 11, 1-12.
[31] Zaker salehi, G. (2014). Research project of studying and developing a strategy for attracting foreign students to Iran for a vision document 1404. Institute for Research and Planning for Higher Education, 13-14. {In Persian}.
[32] Pourdehghani, G., Liaghatdar, A., & Jafari, M. J. (2011). An Analysis of the Localization and Internationalization of the Universities Curriculum in the Age of Globalization. Cultural Studies of Iran, 4(4), 1-24. {In Persian}.
[33] Morshedi, A., & Khalaj, H. (2013). Evaluation of Cultural Policies of Higher Education in the Country. Quarterly of Social Development & Welfare Planning, 5(14), 107-143. {In Persian}.
[34] Gourchian, N., Arasteh, H. R. & Jafari, P. (2004). Encyclopedia of Higher Education. Tehran: Farsi Encyclopedia Foundation. {In Persian}.
[35] Naderi, A., & Ismailniya, N. (2011). The internationalization of Higher Education and the Promotion of Academic Quality. Collection of Articles of the Fifth Quality Assessment Conference in the Academic System. University of Tehran, 1-16. {In Persian}.
[36] Fathi Vajargah, C., Zare, O., & Yemeni, M. (2009). Examination of International Barriers to Curriculum of Universities and Higher Education Institutions in the Viewpoint of Faculty Members. Quarterly Journal of Research and Planning of higher education, 54, 63-82. {In Persian}.
[37] Nazarzadeh Zare, M., Pourkarimi, M. J., & Zaker-Salehi, G. (2016). Presentation of a model of competency of faculty members in international interactions: a phenomenological study. Quarterly Journal of Science and Technology, 8(3), 25-38. {In Persian}.
[38] Khorasani, A. (2016). Internationalization of higher Education. Tehran: Shahid Beheshti University. {In Persian}.
[39] Machlis, G. E., Force, J. E., & Burch Jr, W. R. (1997). The human ecosystem part I: the human ecosystem as an organizing concept in ecosystem management. Society & Natural Resources, 10(4), 351.
[40] Marcotullio, P. J., & Boyle, G. (2003). Defining an ecosystem approach to urban management and policy development. Tokyo: UNU-IAS (United Nations University Institute of Advanced Studies) Report. 16.