دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تیر 1390 
بررسی حقوقی مالکیت آثار دانشگاهی

صفحه 41-57

محمود صادقی؛ ابوالفضل رضایی؛ مرتضی شهبازی‌نیا


صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر و عوامل موثر بر آن

صفحه 69-83

نادر مهرگان؛ محمدرضا دهقانپور؛ بابک ده موبد