دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، تیر 1390 
نامه سردبیر

صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


بررسی حقوقی مالکیت آثار دانشگاهی

صفحه 41-57

محمود صادقی؛ ابوالفضل رضایی؛ مرتضی شهبازی‌نیا


صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر و عوامل موثر بر آن

صفحه 69-83

نادر مهرگان؛ محمدرضا دهقانپور؛ بابک ده موبد