بررسی روش‌ها و رویکردهای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی؛ مطالعه موردی دانشگاه تبریز

نویسندگان

استادیار دانشکده علوم انسانی واجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این مقاله، مطالعه و بررسی روش‌ها، رویکردها و چگونگی فرآیند تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی است. پژوهش حاضر از نوع کیفی-کمی است و به روش پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل دانشکده‌های دانشگاه تبریز است که دانشکده‌های کشاورزی، شیمی، قنی، برق، مکانیک و فناوری‌های نوین بعنوان نمونه انتخاب شده و با 34 نفر از فعالان حوزه ارتباط با صنعت در دانشکد‌ه‌های مورد مطالعه مصاحبه انجام گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد روند تجاری‌سازی در سال‌های مورد بررسی همواره صعودی است ودر خصوص شناسایی ارتباط بین متغیرهای عملکردی و نحوه تاثیر آنها برتجاری‌سازی معلوم شد بین متغیرهایی مانند انتشار مقالات درکنفرانس‌ها،‌ قراردادهای تحقیقاتی مشترک و رساله‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) با تجاری‌سازی رابطه معناداری وجود دارد. با بررسی دیدگاه فعالان تجاری‌سازی در دانشکده‌ها مشخص گردید که آنان نقش دفاتر ارتباط با صنعت را در این فرآیند اساسی تلقی نموده و تعامل پویا با سایر واحدها را برای موفقیت آن ضروری دانستند. از دیدگاه آنان اولویت‌ روش‌های تجاری‌سازی به ترتیب پروژه‌های مشترک،‌ ارائه خدمات مشاوره، صدور پروانه‌های بهره‌برداری و تشکیل شرکت‌های تجاری بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Procedures and Methods of University Researches Commercialization; The Case of Tabriz University

نویسندگان [English]

  • Farough Amin Mozaffari
  • Loghman Shamsi
Assistance Professor, Faculty of Humanity and Social Science., University of Tabriz., Iran
چکیده [English]

The goal of this research is the study, evaluation and condition of university researches commercialization. The research method was qualitative-quantitative, and in data collection the survey technique has been applied. The samples (thirty four industry activists) were selected from the faculties of Tabriz University such as the faculty of agriculture, chemistry, technical, electricity, mechanics, and new technologies, and they were interviewed and studied. The results showed that the process of commercialization in studied years is always ascending. In regarding the identification of relationship between functional variables and how they affect commercialization, it became cleared that there is a significant relationship between variables like publishing articles in conferences, common research contracts and M.A theses with commercialization. By the study of the views of commercialization activists in faculties, it is obvious that in this process they regarded the offices of relationship with industry and its dynamic interaction with other sections as necessary. In their viewpoints, commercialization methods give priority respectively such as; joint projects, consulting services, licensing and establishing spin off companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • University Researches
  • IndustryAND university
  • Transmission of Technology
  • Entrepreneurship