بررسی تعیین‌کننده‌های پایبندی به اخلاق علمی در بین اعضای هیات علمی؛مطالعه موردی دانشگاه تبریز

نویسندگان

چکیده

اخلاق علمی، پیش شرط اصلی استقرار نظام تضمین کیفیت آموزش عالی است. تعمیم و گسترش ارزش‌های حاکم بررفتار علمی و حرفه‌ای در همه سطوح دانشگاهی می‌تواند موجب افزایش التزام اجتماعی استادان و دانشجویان و اعتماد بیشتر جامعه به دانشگاهیان و سلامت ارتباطات علمی و فعالیت پژوهشی گردد. هرچند ملاحظات و تعلیمات اخلاقی، موضوعاتی بسیار کهن و پرسابقه اند و لیکن در شرایط امروزی جوامع بشری، به مسایلی حاد و اضطراری تبدیل گشته‌اند که به لحاظ ارتباط و تقابل با مسایل و عناصر نوبنیاد علمی و فنی ممکن است تازه و نو تلقی گردد و نیازمند مطالعات و تتبعات نوین باشند. در پژوهش حاضر عواملی که باعث افزایش پایبندی به اخلاق علمی در بین اساتید دانشگاهی می‌گردد، شناسایی شده و تأثیر هر یک از آنها بر اخلاق علمی سنجیده شده است. جامعه آماری پژوهش، اساتید دانشگاه تبریزاست. داده‌ها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید. پس از جمع‌آوری داده‌ها تجزیه و تحلیل آنها به روش ضریب همبستگی و رگرسیون جندگانه و با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد. متغیرهای سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام گروهی و تولید علمی تاثیر مثبتی بر میزان پایبندی به اخلاق علمی در بین اساتید دانشگاه تبریز دارند. همچنین رابطه بین اخلاق علمی با سرمایه اجتماعی قوی‌تر از رابطه بین مشارکت و یا میزان تولید علمی با اخلاق علمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Adherence to Scientific Ethics among Faculty Members; The Case of Tabriz University

نویسندگان [English]

  • Mohamad Bagher Alizadeh Aghdam
  • Mohmmad Abbaszadeh
  • Asal Shishavani
  • Mina Tajvidi
چکیده [English]

Science ethics is as a major precondition for the establishment of higher education quality assurance system. Extend and expand the values prevailing scientific and professional behavior at all academic levels can increase the social commitment of faculty and students and the community is more confidence in academics and health communication and scientific research activity. In this research, the researcher recognized factors that adherence to scientific ethics and measured the influences of them on scientific ethics. The research sample was faculty of Tabriz University. Collecting data was done by questionnaire. Moreover, analyzing data was carried out by SPSS software version and multiple regression analysis. The results indicate Social capital, social trust, social participation, group cohesion and Scientific Production have positive relationships with scientific ethics among faculty of Tabriz University. Furthermore, social capital has the most positive relationship with scientific ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adherence
  • Scientific Ethics
  • Professors of Tabriz University