دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، زمستان 1392 
1. نامه سردبیر

صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


2. تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران حوزه سیاست گذاری و مدیریت فناوری در ایران

صفحه 1-17

سعید روشنی؛ سید سروش قاضی نوری؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان