دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، دی 1392 
نامه سردبیر

صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران حوزه سیاست گذاری و مدیریت فناوری در ایران

صفحه 1-17

سعید روشنی؛ سید سروش قاضی نوری؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان