پیمایش عملکرد استانی گروه آزمایشی ریاضی - فنی آزمون سراسری در چهارچوب توسعه ملی

نویسندگان

چکیده

کارکرد هدفمند نظام آموزشی تضمین کننده توسعه ملی هر کشوری است. آن­چه دانشمندان، مهندسان و نیروی کار تریبت یافته از چنین نظامی در فرایند آموزش یاد می‌گیرند اهرمی است برای گردش چرخه اقتصادی کشور، افزایش تولید ناخالص ملی و هم­زمان کسب درآمد فردی. به شرط ثابت بودن عوامل اثرگذار دیگر. انتظار آن است که در یک نظام آموزشی خوب ساختار یافته در جهت اهداف ملی، همه­ افراد به یک اندازه از مزایای این نظام آموزشی بهره ببرند. یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی، برنامه‌های اجرای آزمون‌های ملی و بین‌المللی استاندارد است. این برنامه‌های آزمون‌گیری که به منظور اندازه‌گیری رشد شناختی دانش آموزان اجرا می­شوند، نشان می­دهند که دانش آموزان هر کشوری به چه خوبی از مزایای یک سیستم آموزشی بهره­مند شده‌اند. این تحقیق به بررسی عملکرد استانی گروه ریاضی و فنی در دو خرده آزمون سراسری ریاضی و فیزیک و مقایسه نتایج دو آزمون به تفکیک استان و جنسیت طی سال‌های 1387 تا 1391 می پردازد. همچنین برای شناخت جایگاه استان‌ها در پیوستار جهانی مبتنی بر آزمون‌های بین‌المللی TIMSS اعداد و ارقامی ارایه شده است. این پژوهش با طرح تحقیق پس رویدادی اجرا و برای تحلیل داده‌های استانی از روش اندازه‌گیری های مکرر استفاده شده است. داده‌های این تحقیق از بانک داده‌های سازمان سنجش آموزش کشور و جداول مرکز مطالعات ملی تیمز و پرلز جمع‌آوری شده است. نتایج نشان داد که در این دوره 5 ساله استان‌هایی با عملکرد بالا در مقایسه با استان‌های محروم بین 4 تا 5 واحد انحراف معیار در مقیاس استاندارد z فاصله­ای ثابت دارند. میانگین عملکرد دختر­ها پایین‌تر از پسرها است و دانش آموزان استان‌هایی که در آزمون‌های بین‌المللی عملکرد ضعیفی دارند به همان ترتیب در آزمون سراسری نیز ضعیف هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Performance of Mathematics - Technical Groups of Enterance Exams in National Development Framework

چکیده [English]

Objective operation of educational system could guaranty the national development of any countries. Whatever educated work force, scientists and engineers have learnt from training processes is a lever to country economic circulation, growth domestic product and individual money making as well. Given to fixing other effective factors, it is expected that in a well-structured educational system in favor of national goals, all people can gain equal benefits from that education system. One of the most important evaluation criteria of educational system performance is national and international standard testing programs. These testing programs which have been implementing for assessing students cognitive growth illustrate how well the students of a country can benefit from an educational system. This research was conducted  to investigate performances of mathematics and technical group in national math and physics sub tests in Iranian provinces . We  compared  the results  according to the provinces and gender from 1387 to 1391. Also, to understanding Iran’s provinces placement over international continuum on the international test, TIMSS, some statistical indexes have been reported. This study has been accomplished by ex post facto design and repeated measurement method was used to analyze  providences’ data. Data sets were collected from National Organization of Educational Testing databank and reported tables of National Study Center of TIMSS & PIRLS. During these 5 years, results were shown that distances between high performance provinces compare to deprived provinces have been fixed about 4 to 5 standard deviation on standard z scale. Girls’ mean performance is lower than boys, and students who come from low performance provinces in international tests also are weak on national tests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Content
  • Cognitive Skills
  • International Exams
  • TIMSS
  • Human Capital
  • Economic Development
  • National Development