فرآیند شکست ضعیف شبکه‌های نوآوری مهندسی شده در مرحله راه‌اندازی: مطالعه موردی صنعت گاز ایران

نویسندگان

چکیده

شکست شبکه­ها یکی از انواع شکست نظام­های نوآوری است که نسبت به سایر انواع شکست، کمتر مورد توجه محققین بوده است. در یک تقسیم‌بندی کلی، شبکه­ها یا در مرحله تشکیل، با شکست مواجه می‌شوند و یا پس از شکل­گیری، ناپایدار می‌شوند. حالت اول به شکست ضعیف و حالت دوم به شکست قوی شبکه­ها معروف است. شکست در نظام نوآوری، ضرورتی را برای مداخله دولت در این عرصه فراهم می­آورد. با این حال، به دلیل آنکه این فرآیند به خوبی تحلیل نشده است، چارچوب مداخله دولت در این عرصه نیز مشخص نیست. در این مقاله، فرآیند شکست ضعیف در شبکه­های نوآوری مهندسی شده بر مبنای رویکرد فرآیندی و اکتشافی-توصیفی مورد بررسی قرار گرفته و از روش موردکاوی برای اعتبارسنجی مدل مفهومی استخراج شده استفاده گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که به طور کلی شبکه­ها به دو دلیل "از دست رفتن اعتماد" و "بی‌انگیزگی اعضاء" دچار ناپایداری می‌شوند. چهار زیرفعالیت کلیدی در تشکیل شبکه­ها، که عبارتند از انتخاب اعضاء، طراحی ساختار، رسمیت بخشیدن به شبکه و مدیریت مخاطرات؛ هر یک می­توانند به انحاء مختلف باعث ایجاد بی‌اعتمادی و یا بی‌انگیزگی در میان اعضای شبکه‌ها و متعاقبا ناپایداری گردند. با ارائه یک چارچوب مفهومی، نحوه تاثیر هر یک از فعالیت‌های چهارگانه در شکست شبکه‌های نوآوری از طریق دو عامل بی‌اعتمادی و یا بی‌انگیزگی، نشان داده شده است. در پایان، مکانیزم‌های موثر در شکست یکی از شبکه‌های نوآوری و توسعه فناوری صنعت نفت و گاز ایران با استفاده از چارچوب مفهومی پیشنهاد شده، تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Weak Failure Process of Engineered Innovation Networks in the Initiation Phase: The Case Study of Gas Industry in Iran

چکیده [English]

Network failure is one of the factors explaining the failure of innovation systems, which in comparison with other factors, has been less studied. In general, networks may fail in two ways: a) weak failure which means that they fail in the initiation phase, b) strong failure which means that they fail in keeping the network stable. System failure is one of the most important rationales for government intervention. However, it is not clear that how government can intervene, due to the lack of deep understanding of the phenomenon. In this article, the process of weak failure of engineered innovation networks has been analysed in detail by using process and exploratory-descriptive approach. The validity and applicability of the conceptual model, which is generated is tested in a single in-depth case study. The results are showing that networks become unstable because of two reasons: disappearance of trust among the members of the network, which leads to the members losing  their incentives to be involved in the networks. These two factors, might be the results of main activities of network creation, which are member selection, structure design, formalization of relationships and network governance. The conceptual framework, which is developed in this article shows how these four main blocks  could cause the network failure through hurting the trust and damaging the incentives of network members. In the last half of the paper, the failure mechanisms of innovation networks in the gas industry in Iran are explained through the application of proposed conceptual framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineered Innovation Networks
  • Weak Failure
  • Incentives and Trust
  • Iran Gas Industry