تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران حوزه سیاست گذاری و مدیریت فناوری در ایران

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی و تبیین الگوی همکاری میان پژوهشگران حوزه سیاست­گذاری و مدیریت فناوری در ایران است. در این پژوهش که از نوع علم‌سنجی است، با بررسی 175 مقاله نوشته شده توسط نویسندگان ایرانی در 17 نشریه داخلی و خارجی مرتبط با این حوزه، مبادرت به ترسیم و تحلیل شبکه هم‌نویسندگی میان پژوهشگران این حوزه دانشی شده است. این شبکه هم‌نویسندگی با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی در دو سطح کلان همچون چگالی، ضریب خوشه‌بندی، ساختار اجتماعات در شبکه هم‌نویسندگی و خرد مانند درجه مرکزیت، مرکزیت بینابینی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که پژوهشگران این حوزه بیشتر تمایل دارند که به صورت گروه‌های کوچک به تولید علم بپردازند و ارتباط میان آن‌ها ضعیف است. هم­چنین می‌توان این شبکه را نوعی شبکه مستقل از مقیاس دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Co-Authorship Network Analysis of Iranian Researchers in Technology Policy and Managemen

چکیده [English]

The aim of this paper is to investigate the pattern of collaboration between Iranian researchers in technology policy and management. In this study, as a Scientometrics, 175 Iranian associated papers from 17 Iranian and international journals have been  reviewed, which led to drawing and calculation of a number of metrics  for the co-authorship network. These metrics include density, clustering coefficient, the community structure in co-authorship networks as the macro indicators, and degrees as well as betweenness centrality index as the micro indicators. The results show that researchers in this area mostly tend to work in small groups and relationship between them are weak. Furthermore, the network can be considered as a scale-free network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Network Analysis
  • Co- Authorship Network
  • Modularity
  • Degree of Centrality
  • Betweeness Bentrality