دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، تیر 1392 
مهمان سردبیر

صفحه 0-1

سید سروش قاضی نوری


تحقیق‌درعملیات، علم یا فناوری؟ اهمیت آن چیست؟

صفحه 33-46

مهناز حسین‌زاده؛ محمد رضا مهرگان؛ مجتبی کیانی