دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، تابستان 1392 
1. مهمان سردبیر

صفحه 0-1

سید سروش قاضی نوری


4. تحقیق‌درعملیات، علم یا فناوری؟ اهمیت آن چیست؟

صفحه 33-46

مهناز حسین‌زاده؛ محمد رضا مهرگان؛ مجتبی کیانی