طراحی مدل تحلیل سیاست‌های آموزش‌عالی کشور با استفاده از پویایی سیستم؛ مورد برنامه پنجم توسعه

نویسندگان

چکیده

سیاست‌های عمومی معمولاً برای حل یک مشکل یا مسأله عمومی طراحی و اجرا می‌شوند. مبانی علمی نشان می‌دهد که انجام تحلیل مناسب از سیاست‌های عمومی نیازمند درک صحیح از روابط و حلقه‌های علت و معلولی اصلی آن‌ها است؛ نیازی که از سوی بسیاری از صاحبنظران دنیا به‌وسیله مدل‌سازی پویایی سیستم‌ها برآورده شده است. پویایی سیستم‌ها روشی است که با در نظر گرفتن روابط پیچیده علت و معلولی در سیاست‌های عمومی به تحلیل و ارزیابی آن‌ها کمک می‌کند. با این‌حال به دلایلی نظیر نبود منابع اطلاعاتی مورد نیاز، چنین تحلیل‌هایی تا کنون در کشور انجام نشده است. مقاله حاضر به‌دنبال تحلیل سیاست‌های آموزش عالی با بهره‌گیری از مدل‌سازی پویایی سیستم‌ها است. روش پژوهش از نوع مدل‌سازی تبیینی است و بدین منظور با بهره‌گیری از نظر خبرگان آموزش عالی، سیاست‌های آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه کشور مدل‌سازی شده و مورد تحلیل قرار‌گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد توجه به تاخیرهای زمانی، حلقه‌های علّی تقویت کننده و متوازن کننده در محورهای کیفیت، جمعیت و منابع مالی، تا حد زیادی در اثربخشی و انسجام سیاست‌های تدوین شده مؤثر است: عدم توجه به تاخیرهای زمانی در حلقه‌های هدفجو(متوازن کننده) منجر به نوسان خواهد شد و این به معنی دشواری پایش و ارزیابی سیاست‌های تدوین شده است، چراکه شناخت و پیگیری تغییر رفتار گروه هدف ناشی از یک سیاست و متعاقباً مساله مورد بررسی، در پیچ و خم شناخت علت و معلول در بازه‌ای از زمان دشوار خواهد بود. همچنین بکارگیری ابزارهای برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های ذیربط عنصری ضروری برای کم کردن دامنه این تأخیرها است. بر این اساس الگوی رفتار متغیرهای کلیدی، تاخیرهای زمانی و حلقه‌های علّی شناسایی شده و مبنای ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود سیاست‌های آموزش عالی برنامه پنجم قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Higher Education Policy Analysis in the Fifth Development Plan Using System Dynamics

نویسندگان [English]

  • Adel Azar
  • Davood Gholamrezaei
  • Hamid Khodadad Hosseini
چکیده [English]

Public Policies usually develop and implement as a resolution for a Public Problem. Literature studies show that an understanding of Causal relations and Loops is a prerequisite for analysis of Public Policies. This concern has been responsed with System Dynamics by many Researchers across the world. System Dynamics is a useful method for public policy analysis with a capability for considering their Complex causal relations. To date, such analyses have not been applied due to the lack of Information, Difficulties in measurement of qualitative relations and so on. This Article is going to design a model for Analyzing Higher Education Policies in the fifth development plan using System Dynamics. The Research is an Explanatory Modeling Based on Expert Participation. The Results show that considering Time Delayes, Reenforcing and Balancing Loops is influencing to the effectiveness of Higher Education Policies: The lack of respection to time delayes in goal-seeking (balancing) loops will result in oscilation. So monitoring and appraising policies will be very difficult due to the difficulties in identification of changes in behavior of target groups after a policy implementation and cause and effect with different time scopes. Also, application of planning tools and more coordination between related organizations are essential for decreasing these delayes. Accordingly, behavior pattern of critical variables, time delayes and causal loops have been Identified on which some propositions have been presented for improvement of Higher Education Policies in the fifth development plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy
  • Higher Education Policy
  • Fifth Development Plan
  • System Dynamics
  • Public Policy Analysis