گـونه‌شناسی رفتار نوآوری استان‌های ایـران با تأکیـد بر عوامل اجتماعی

نویسندگان

-

چکیده

مطالعات نظام‌های نوآوری، سیاست‌های یکسان برای طراحی و هدایت مسیر توسعه مبتنی بر نوآوری را مردود دانسته و توجه خاص به ویژگی‌های مختلف موثر بر نوآوری هر منطقه را ضروری می‌دانند. از سوی دیگر، در این مطالعات و مخصوصا در رویکرد گسترده آن، تأکید فراوانی بر تأثیرگذاری عوامل اجتماعی نظیر اعتماد و هنجارها بر رفتار نوآوری شده است. ایران به دلیل گستردگی جغرافیایی و عمق تاریخی، وجود اقوام مختلف با فرهنگ های متفاوت و در عین حال، سیاستگذاری متمرکز، نمونه کمیابی برای مطالعه تأثیر عوامل اجتماعی بر رفتار نوآوری منطقه ای است. لذا در این پژوهش که با هدف گونه‌شناسی رفتار نوآوری مناطق مختلف ایران، شناسایی مسیر نوآوری هر منطقه و تشخیص سیاست‌های مناسب آن طراحی شده است، به ویژه عوامل اجتماعی موثر بر نوآوری (نظیر اعتماد و قوم گرایی) و رفتارهای اجتماعی هر منطقه (نظیر یادگیری و جریان دانش) مورد توجه قرار دارد. به همین منظور، ویژگی‌های مختلف اقتصادی-اجتماعی استان‌های کشور در دو مقطع زمانی 1379 و 1386 (که در آن موقع30 استان بوده‌اند) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. سپس عملکرد نوآوری و ویژگی‌های استانها در مقایسه با یکدیگر (و بر اساس سنجه‌هایی که بعضا به طور خاص و بر حسب شرایط بومی ایران طراحی شده‌اند) مطالعه شده و برپایه شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها گونه‌شناسی تجربی از استان‌های کشور شکل گرفته و بر این اساس، سیاست‌های خاص هر استان توصیه شده است..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of Innovation behavior of provinces of Iran: A consideration of social factors

نویسندگان [English]

  • Parisa Riahi
  • Seyed Sepehr Ghazinoory
  • Hojatollah Haji-Hosseini
چکیده [English]

Innovation systems literature refuses similar policies to the innovation-based development across different types of regions; no one size fits all. Furthermore, the theoretical literature, specially the broad approach to innovation systems has largely advocated the impact of social factors such as trust and believes on innovation behavior of regions. Iran is a vast country, includes a great diversity of ethnicity and culture, which make it a proper case to study the impact of social factors on regional innovation behavior. Considering some social factors, such as trust and collectivism; and some social actions, such as interactive learning, we provide a regional innovation behavior typology in this paper. We study similarity and difference in regional socio-economical properties of 28 provinces of Iran in two 4-years periods and compare their innovation performance. The typology forms the basis for region-specific innovation policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Innovation Systems
  • Typology
  • Provinces of Iran
  • Learning
  • -