تحقیق‌درعملیات، علم یا فناوری؟ اهمیت آن چیست؟

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر بحثی است در مناقشه علم یا فناوری بودن "تحقیق‌درعملیات". تحقیق‌درعملیات مجموعه‌ای از روش‌ (روش‌شناسی)هایی است که هدف آن‌ها بهبود تصمیم‌گیری در سازمان‌ها است و از این‌رو از اهمیت بسیاری در سطوح دانشگاهی و کاربردی در داخل و خارج کشور برخوردار است. پرسش اصلی در این پژوهش این است، که علت برقراری این مناقشه چیست؟ آیا اتخاذ موضع علم یا فناوری درباره تحقیق‌درعملیات، تغییری در آرمان‌های اولیه و اهداف آن که همانا کمک به تصمیم‌گیری‌های سازمانی است ایجاد می‌کند؟ و اگر چنین است این تأثیرگذاری چگونه صورت می‌پذیرد؟ این مقاله در وهله نخست به مرور و بررسی مدعیات طرفین دعوی در این مناقشه وتحلیل آن‌ها می‌پردازد و سپس اهمیت اتخاذ موضع علم یا فناوری در این رشته و پیامدهای آن‌را مورد بحث قرار می‌‌دهد. در آخر پیشنهاداتی برای سیاست‌گذاران علم و فناوری کشور ارایه می‌شود. کلید واژه‌ها: تحقیق‌درعملیات، علم، فناوری کلاسیک، فناوری مدرن، رئالیسم انتقادی، جامعه‌شناسی معرفت علمی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Operations Research: Science or Technology? Why is it important?

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Hosseinzadeh
  • Mohammad Reza Mehregan
  • Mojtaba Kiani
چکیده [English]

The current investigates the debate of OR as a science or technology. Operations Research is a set of methods (methodologies) with the aim of improving decision making in organizations and hence is of great importance in both academic and practical fields in the entire world. The main question of the paper is that why such a debate is important? Does it make any difference realizing OR as science or technology in its aim of improving decision making in organizations? If it makes any difference, what it will be? This paper first reviews the evidence of the parties in conflict and then analyses the importance of considering or as a science/technology and its implications in the future of the discipline. Finally some recommendation is presented for the policy makers of the science and technology in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operations Research
  • Science
  • Classical Technology
  • Modern Technology
  • Critical Realism
  • Sociology of Scientific Knowledge (SSK)