کلیدواژه‌ها = نظام نوآوری فناورانه
تحلیل فرایند توسعه فناوری ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی با روش موتورهای نوآوری

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 54-68

10.22034/jstp.2022.13928

ناصر باقری مقدم؛ مریم نوذری؛ ضحا چینی فروشان


ارزیابی اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر توسعه نظام نوآوری فتوولتائیک در ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1397، صفحه 63-77

10.22034/jstp.2019.10.4.539575

محمدجواد دهقان اشکذری؛ طاهره میرعمادی؛ قاسم رمضان پور نرگسی


شناسایی شکست های سیستم در تحلیل نظام نوآوری فناورانه سوخت زیستی در ایران

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 27-41

طاهره میرعمادی؛ زهره رحیمی راد


تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانوفناوری

دوره 6، شماره 2، تیر 1392، صفحه 19-32

مهدی محمدی؛ سید حبیب ا... طباطباییان؛ مهدی الیاسی؛ سعید روشنی