نویسنده = حسن دانایی فرد
سیاست‌های علم و فناوری برای تقویت نظام‌های منطقه‌ای نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 193-208

پریسا ریاحی؛ حسن دانایی فرد


طراحی مدل تحلیل سیاست‌های آموزش‌عالی کشور با استفاده از پویایی سیستم؛ مورد برنامه پنجم توسعه

دوره 6، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-18

عادل آذر؛ داود غلامرضایی؛ حسن دانایی فرد؛ حمید خداداد حسینی


لایه های سیاست گذاری علم و فناوری

دوره 3، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 1-1

حسن دانایی فرد