دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طراحی الگوی سیاستی حمایت از منابع انسانی نوآور در شرکتهای دانش بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

10.22034/jstp.2022.10916.1436

میثم نریمانی؛ سید محمد صاحبکار؛ محمد خادمی؛ ایمان اعیانی


طراحی و تبیین مدل پویایی سیستم در ارتقای قابلیت نوآوری ملّی مبتنی بر تحلیل کتابشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22034/jstp.2021.10842.1405

محمدعلی ترابنده؛ بهروز دری نوکورانی؛ مسعود ربیعه؛ علیرضا موتمنی


تحلیل و ارزیابی آمیزه سیاست‌های توسعه فناوری نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22034/jstp.2022.11064.1514

مسلم موسوی درچه؛ حسن کریمیان