طراحی چارچوب ارزیابی مأموریت‌گرا برای مؤسسه‌های سیاست‌پژوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی / مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

3 کارشناسی ارشد، کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

10.22034/jstp.2023.11177.1585

چکیده

در دهه‌های اخیر، الزام و ارزش نقش‌آفرینی پژوهش‌های کاربردی در هدایت و اثربخشی تصمیم‌های سیاستی برای سیاستگذاران مسجّل شده است؛ به‌گونه‌ای که به منظور بهره‌گیری از نظرات کارشناسی در تشخیص و انتخاب بهترین گزینه‌های سیاستی، به سمت نهادسازی با مأموریت سیاست‌پژوهی پیش رفته‌اند. این پژوهش با هدف ارائه چارچوب ارزیابی عملکرد مناسب برای مؤسسه‌های سیاست‌پژوه مبتنی بر رویکرد مأموریت‌گرایی انجام شد. با بهره‌مندی از رویکرد پژوهش ترکیبی و روش سنتز چارچوب، مهم‌ترین ابعاد، شاخص‌ها و سنجه‌های ارزیابی عملکرد این مؤسسه‌ها متناظر با جایگاه کارکردی آن در نظام ملّی نوآوری و مأموریت‌های اصلی شناسایی شده برای این گونه مؤسسه، انتخاب شده‌اند. اعتبارسنجی چارچوب ارزیابی عملکرد به روش استدلال آگاهانه بر اساس نظر خبرگان انجام شده و درجه اهمیت اجزای چارچوب بر اساس آزمون تی تک‌نمونه‌ای تعیین شده است. چارچوب ارزیابی عملکرد حاصل از این پژوهش به صورت نمودار راداری مشتمل بر چهار چارک تناسب، کارایی، اثربخشی و سودمندی، 18 بُعد و شاخص‌های زیرمجموعه آن، نمایش داده شده است. همچنین مهم‌ترین نتایج این پژوهش با تمرکز بر وجوه افتراق ارزیابی عملکرد مؤسسه‌های سیاست‌پژوه، نشان‌دهنده محورهایی کلیدی برخاسته از مأموریت‌های اختصاصی این گونه مؤسسه‌هاست. عواملی همچون تنوع تخصصی پژوهشگران سیاست‌پژوهی و فنّی موردنیاز مؤسسه، سیاستمداران متمایز میهمان، مشارکت در گفتمان عمومی حوزه کاری، شبکه‌سازی سیاستی، برنامه‌های یادگیری، دانش‌افزایی از طریق رهبری فکری در فضای سیاستی و حکمرانی خوب، از جمله مهم‌ترین موارد حائز اشاره است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a mission-based evaluation model for policy research institutes and think tanks

نویسندگان [English]

  • Ghasem Azadi 1
  • Mahdieh Frazkish 2
  • Sajedeh Abdi 3
1 faculty member / National Science Policy Research Center
2 Assistant Professor. National Research Institute for Science Policy,
3 National Research Institute for Science Policy
چکیده [English]

A b s t r a c t

As actors in the national innovation system of countries, research institutes contribute to technological development by filling the gap between fundamental and developmental research. This research was conducted with the aim of providing a suitable performance evaluation framework for policy-research institutes and think tanks based on the mission approach. By benefiting from the mixed method approach and the synthesis research method, the most important dimensions, indicators and metrics for evaluating the performance of these institutions have been selected corresponding to its functional position in the national innovation system and the main missions identified for this type of institution. Validation of the performance evaluation framework was done by expert survey and the importance of the components of the framework was determined based on the one-sample t test. The performance evaluation framework resulting from this research is displayed in the form of a radar chart consisting of four quadrants of appropriateness, efficiency, effectiveness and usefulness, 18 dimensions and its sub-categories. Also, the most important results of this research, focusing on the different aspects of evaluating the performance of political research institutes and think tanks, indicate key axes arising from the specific missions of such institutes. Factors such as the specialized variety of political and technical researchers required by the institute, distinguished guest politicians, participation in the public discourse of the work field, political networking, learning programs, knowledge enhancement through intellectual leadership in the political environment and good governance, are among the most important things to mention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance evaluation"
  • research institutes"
  • mission orientation"
  • policy research institutes"
  • , "
  • "