کلیدواژه‌ها = علم
اولویت‌گذاری حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 119-133

سید مهدی فاطمی؛ محمدرضا آراستی


تحقیق‌درعملیات، علم یا فناوری؟ اهمیت آن چیست؟

دوره 5، شماره 4، تیر 1392، صفحه 33-46

مهناز حسین‌زاده؛ محمد رضا مهرگان؛ مجتبی کیانی


بررسی رویکردهای جامعه‌شناختی در باب ماهیت معرفت علمی:

دوره 3، شماره 3، فروردین 1390، صفحه 33-49

علی ربانی؛ زهرا ماهر