کلیدواژه‌ها = دولت
طراحی و تحلیل مدل اثرگذاری بوم‌‌سازگان نوآوری

دوره 16، شماره 3، آبان 1402، صفحه 23-38

10.22034/jstp.2023.11429.1674

نیما اسفندیاری؛ محمود مرادی؛ محمد رحیم رمضانیان؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری


مرثیه‌ای در فقدان راهبرد فناوری دولت کنونی

دوره 12، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-1

سید سپهر قاضی نوری