طراحی و تحلیل مدل اثرگذاری بوم‌‌سازگان نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

اهمیت بوم‌‌سازگان‌‌های نوآوری در بین محققان و نیز در سطح جامعه در حال افزایش است و بوم‌‌سازگان نوآوری ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما به نظر می‌‌رسد علی‌‌رغم حمایت‌‌های انجام شده از سوی دولت، این بوم‌‌سازگان هنوز به اثرگذاری لازم نرسیده است. به همین منظور، پژوهش حاضر به تحلیل کارکردهای بوم‌‌سازگان نوآوری کشور پرداخته است. متناسب با این هدف، طرح پژوهش کیفی و روش نظریه داده‌‌بنیاد بکار گرفته شد. نظر 22 مشارکت‌‌کننده از طریق مصاحبه و دیدگاه 13 نفر از بازیگران بوم‌‌سازگان نیز از طریق داده‌‌های ثانویه اتخاذ شد. طبق یافته‌‌ها، اگرچه دولت به دنبال رفع موانعی از قبیل قوانین متناقض و بوروکراسی گسترده در بوم‌‌سازگان بوده، اما همزمان با گسترش فعالیت دولت، موانع بوروکراتیک نیز که ریشه در دولت دارد، افزایش می‌‌یابد. همچنین مشوق‌های مالی دولت و فراهم آوردن زیرساخت با هدف ایجاد قابلیت نوآوری و تقویت ارتباطات بین بازیگران است، در صورتی که نوع سازوکار حمایتی صورت گرفته، محرکی جدی برای فراهم کردن فرصت یادگیری دانش فناورانه و یادگیری تعاملی میان بازیگرانی مانند دانشگاه و صنعت نبوده است. علاوه بر این از یک سو حمایت دولت از نوآوری در مرحله رشد شرکت‌‌هاست، اما از سوی دیگر مداخله‌‌گری در کنترل بازار مانع از بهره‌‌برداری از همان نوآوری در بازار می‌‌گردد. بازیگران بوم‌‌سازگان در مواجه با این کارکرد و نیز با توجه به کارایی انطباقی نهادی در بوم‌‌سازگان، عوامل کلان و همچنین انگیزه‌‌های خویش، سه راهبرد عمده ترک بوم‌‌سازگان، عدم ورود به بوم‌‌سازگان و یا ماندن حداقلی در آن را اتخاذ می‌‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and Analysis of Innovation Ecosystem Effect Model

نویسندگان [English]

  • Nima Esfandiari 1
  • Mahmoud Moradi 2
  • Mohammad-Rahim Ramazanian 2
  • Mostafa Ebrahimpour Azbari 2
1 Ph.D. Candidate, Faculty of Management and Economics, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The importance of innovation ecosystems among researchers and at the level of society is increasing, and Iran's innovation ecosystem is no exception to this rule. But it seems that despite the support provided by the government, this ecosystem has not yet reached the required effect. To this end, the current research has analyzed the function of the Iran's innovation ecosystem. According to this goal, qualitative research design and grounded theory method were used. The opinions of 22 participants were taken through interviews and the opinions of 13 ecosystem actors were taken through secondary data. According to the findings, while the government sought to remove obstacles such as contradictory laws and widespread bureaucracy in the ecosystem, at the same time with the expansion of the government's activity, the bureaucratic obstacles that are rooted in the government correspondingly increase. The government's financial incentives and providing infrastructure to foster innovation capability and strengthening communication between actors. Existed support mechanisms have not been a serious stimulus in order to provide the opportunity to learn technological knowledge and interactive learning between actors like university and industry. Moreover, on the one hand the government support companies in growth stage to innovate, but on the other hand its intervention to control the markets prevents the exploitation of the aforementioned innovation in the market. In the face of these paradoxes, ecosystem actors, considering the adaptive efficiency of institutions in the ecosystem and their own motivations, choose three major strategies: leaving the ecosystem, not entering the ecosystem, or staying minimalistic on ecosystem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecosystem
  • Innovation
  • Business
  • Government
  • Grounded Theory
[1] Russell, M. G., & Smorodinskaya, N. V. (2018). Leveraging complexity for ecosystemic innovation. Technological Forecasting and Social Change, 136, 114-131. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.11.024
[2] OECD, (1999). Managing National Innovation Systems. OECD Publishing, Paris. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264189416-en
[3] National Research Council, (2012). Rising to the Challenge: U.S. Innovation Policy for the Global Economy. National Academies Press, Washington, DC. DOI: https://doi.org/10.17226/13386
[4] Kidd, P. T. (2008). Agile holonic network organizations. In Encyclopedia of networked and virtual organizations (pp. 35-42). IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-59904-885-7.ch005
[5] Schot, J., & Steinmueller, W. E. (2016). Framing innovation policy for transformative change: Innovation policy 3.0. SPRU Science Policy Research Unit, University of Sussex: Brighton, UK.
[6] Zen, A. C., Santos, C. A. F. D., Santos, D. A. G. D., da Rosa, J. R., & Spindler, E. D. S. (2023). Exploring the theoretical foundations of innovation ecosystems between 2006 and 2020: an analysis at the different approaches. International Journal of Innovation Science. DOI: https://doi.org/10.1108/IJIS-11-2022-0223
[7] Aumüller-Wagner, S., & Baka, V. (2023). Innovation ecosystems as a service: Exploring the dynamics between corporates & start-ups in the context of a corporate coworking space. Scandinavian Journal of Management, 39(2), 101264. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scaman.2023.101264
[8] National Research Council, (2007). Innovation Policies for the 21st Century: Report of a Symposium. National Academies Press, Washington, DC. DOI: https://doi.org/10.17226/11852
[9] Schwab, Klaus & Zahidi, Saadia. (2020). The Global Competitiveness Report- SPECIAL EDITION: How Countries are Performing on the Road to Recovery. World Economic Forum. www.weforum.org.
[10] Smorodinskaya, N.V., Russell, M., Katukov, D., Still, K., )2017(. Innovation ecosystems vs. Innovation systems in terms of collaboration and Co-creation of value. In: Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences, pp. 10. DOI: http://dx.doi.org/10.24251/HICSS.2017.636
[11] Marcon, A., & Ribeiro, J. L. D. (2021). How do startups manage external resources in innovation ecosystems? A resource perspective of startups’ lifecycle. Technological Forecasting and Social Change, 171, 120965. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120965
[12] Adner, R. (2006). Match your innovation strategy to your innovation ecosystem. Harvard business review, 84(4), 98.
[13] Oh, D. S., Phillips, F., Park, S., & Lee, E. (2016). Innovation ecosystems: A critical examination. Technovation, 54, 1-6. DOI : https://doi.org/10.1016/j.technovation.2016.02.004
[14] Santos, D. A. G., Zen, A., & Bittencourt, B. A. (2022). From governance to choreography: coordination of innovation ecosystems. Innovation & Management Review, 19(1), 26-38. DOI: https://doi.org/10.1108/INMR-08-2020-0117
[15] Mercan, B., & Goktas, D. (2011). Components of innovation ecosystems: a cross-country study. International research journal of finance and economics, 76(16), 102-112.
[16] Grillitsch, M., & Sotarauta, M. (2019). Trinity of change agency, regional development paths and opportunity spaces. Progress in human geography, 44(4), 704-723. DOI: https://doi.org/10.1177/0309132519853870
[17] Ghazinoory, S., Sarkissian, A., Farhanchi, M., & Saghafi, F. (2020). Renewing a dysfunctional innovation ecosystem: The case of the Lalejin ceramics and pottery. Technovation, 96, 102122. DOI: https://doi.org/10.1016/j.technovation.2020.102122
[18] Durst, S., & Poutanen, P. (2013). Success factors of innovation ecosystems-Initial insights from a literature review. pp. 27–38 Co-create.
[19] Rabelo, R. J., & Bernus, P. (2015). A holistic model of building innovation ecosystems. Ifac-Papersonline, 48(3), 2250-2257. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.06.423
[20] Enterari, Y., & Mahjub, H. (2020). Structural Analysis of the National Innovation Ecosystem: Utilizing Global Data for Iranian Policy Making. Innovation Management in Defensive Organizations, 3(1), 87-118. DOI: 10.22034/qjimdo.2020.207905.1221 {In Persian}.
[21] Elyasi, M., & Malekifar, F. (2019). STI Policies to Augment Innovation Ecosystems. Journal of Science and Technology Policy, 12(2), 209-220. DOI: https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080840.1398.12.2.14.9 {In Persian}.
[22] Grama-Vigouroux, S., Saidi, S., Uvarova, I., Cirule, I., & Sellami, M. (2022). Drivers and Barriers of National Innovation Ecosystems for Implementing Sustainable Development Goals: A Latvian Case Study. IEEE Transactions on Engineering Management. DOI: https://doi.org/10.1109/TEM.2022.3233859
[23] Prokop, V., Hajek, P., & Stejskal, J. (2021). Configuration paths to efficient national innovation ecosystems. Technological Forecasting and Social Change, 168, 120787. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120787
[24] Ojaghi, H., Mohammadi, M., & Yazdani, H. R. (2019). A synthesized framework for the formation of startups’ innovation ecosystem: A systematic literature review. Journal of Science and Technology Policy Management, 10(5), 1063-1097. DOI: https://doi.org/10.1108/JSTPM-12-2017-0071
[25] Corbin, J., Strauss, A., )2008(. Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. 3th ed. SAGE Publications. DOI: https://doi.org/10.4135/9781452230153
[26] Glaser, B.G., Strauss, A.L., )2017(. Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203793206
[27] Khanifar, H., & Moslemi, N. (2017). Principles and foundations of qualitative research methods, Tehran: Negah Danesh. first edition. {In Persian}.
[28] Lee, K. (2013). Capability failure and industrial policy to move beyond the middle-income trap: from trade-based to technology-based specialization. In The industrial policy revolution I: The role of government beyond ideology (pp. 244-272). London: Palgrave Macmillan UK. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137335173_16
[29] Christensen, C. M., Ojomo, E., & Dillon, K. (2019). The Prosperity Paradox: How Innovation Can Lift Nations Out of Poverty. Harper Business, New York.
[30] Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., & Rickne, A. (2008). Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis. Research policy, 37(3), 407-429. DOI: https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.12.003
[31] Dodgson, M., Hughes, A., Foster, J., & Metcalfe, S. (2011). Systems thinking, market failure, and the development of innovation policy: The case of Australia. Research Policy, 40(9), 1145-1156. DOI: https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.05.015
[32] Atkinson, R. D., & Lind, M. (2018). Big is beautiful: Debunking the myth of small business. MIT Press.
[33] Mises, L. V. (1996). Bureaucracy. Libertarian Press.
[34] Friedman, M., Friedman, R. (1990). Free to Choose: A Personal Statement. Mariner Books Classics.
[35] North, D. C. (2005). Understanding the Process of Economic Change. Princeton University Press.
[36] Fukuyama, F. (1996). Trust: The social virtues and the creation of prosperity. Simon and Schuster.