کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
توسعه فرآیندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش

دوره 3، شماره 2، دی 1389، صفحه 1-13

پیمان اخوان؛ النوش اولیایی؛ نسرین دسترنج ممقانی؛ فاطمه ثقفی


ارائه مدلی کاربردی برای سنجش بلوغ مدیریت دانش در صنعت نرم‌افزار

دوره 3، شماره 1، آبان 1389، صفحه 63-81

بابک سهرابی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ سیروس علیدوستی