کلیدواژه‌ها = روش دلفی
تعیین شاخص‌های تأثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی دانشگاه‌‌ها از این منظر

دوره 6، شماره 3، مهر 1392، صفحه 81-98

محمد مهدوی مزده؛ مائده بانک؛ محمد رضا زاهدی؛ مجید پورمسگری


بررسی اثرات تحریم‌های اقتصادی بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور

دوره 6، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-17

حسین فخاری؛ داوود سلیمانی؛ محمد رضا دارایی


شناسایی چالش‌های سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران

دوره 2، شماره 3، دی 1388، صفحه 87-101

منوچهر منطقی؛ علی حسنی؛ علیرضا بوشهری