شناسایی چالش‌های سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی چالش‏های سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران بر اساس روش دلفی است. براساس یافته‏های این پژوهش، در مجموع 48 مؤلفه تأثیرگذار در ناکارامدی کارکرد سیاست‌گذاری نوآوری شناسایی شده است. لازم به ذکر است که به 30 فقره از این عوامل در پژوهش‌های پیشین اشاره شده و 18 مؤلفه دیگر نیز بر اساس پیشنهاد خبرگان درباره ایران شناسایی شده است. این مؤلفه‌ها در سه دسته اصلی و در چارچوب دو مدل ناکارامدی سیاست‌گذاری نوآوری ایران (مدل تفصیلی و مدل جامع) ارائه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Policy Making Challenges in the National Innovation System of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Hasani
  • Alireza Boushehri
Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

The aim this research is identification of policy making challenges in the national innovation system of Iran through the Delphi method. According to findings of this research, 48 effective factors on Inefficiency and Ineffectivness of policy making function are recognized. It should be mentioned that 30 items of these factors recognized challenges have been detected and mentioned by other researches and 18 of them, according to suggestions of expert panels, are recognized in this research for Iran. The challenges are presented through the three main categories and two different model (detailed Model and comprehensive model) for the national innovation system of Iran.

Keywords: Policy Making, Institution, National Innovation System, Inefficiency and Ineffectivness, Delphi Method, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy Making
  • Institution
  • National Innovation System
  • Inefficiency and Ineffectivness
  • Delphi Method
  • Iran