بررسی اثرات تحریم‌های اقتصادی بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور

نویسندگان

دکترای رهبری و رفتار انسانی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

در عصر حاضر، پایدارترین رشد اقتصادی در جهان مربوط به اقتصادهای دانایی محور است و در این بین موتور محرک این اقتصادها شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان هستند. با این حال مشکلات متعدد فراروی این شرکت‌ها، منجر به نرخ بالای شکست آنها در همان سال‌های اولیه می‌گردد. بدیهی است در شرایط تحریم و التهاب اقتصادی، این مؤسسات کانون تأثیرات مختلف محیطی خواهند بود. این مطالعه بر اساس یک پارادایم پراگماتیسم و با رویکردی کیفی و کاربردی به بررسی اثرات تحریم بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته است. هدف از پژوهش حاضر یافتن پاسخ مناسبِ این سؤال است که تحریم‌های اقتصادی غرب چه آثار منفی و مثبتی بر عملکرد شرکت‌های کوچک دانش بنیان کشور جهت تداوم و توسعه فعالیت‌های آنها می‌گذارند؟ داده‌های اولیه در این تحقیق شامل آمار مراکز معتبر داخلی و خارجی و نتایج همگرای پژوهش‌های مرتبط است. در این پژوهشِ کیفی پس از نقد و تحلیل داده‌ها، با انتخاب 20 نفر از خبرگان موضوع در کشور به روش هدفدار و اجرای تکنیک دلفی طی 2 مرحله، اجماع لازم حاصل شده و نتیجه فرآیند منجر به استخراج 13 عامل مؤثر و ارائه مدل سه جانبه تأثیرات منفی و مثبت تحریم بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Economic Sanctions on the Knowledge-Based Companies in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Fakhari
  • Davoud Salmani
  • Mohammad Reza Daraei
-
چکیده [English]

based companies (KBC) are believed to be the main engine of such growth rate of these economies. Facing many problems in their initial years, however, many of these companies fail to sustain themselves and fall into bankruptcy with a very high rate under the normal conditions. Obviously, the rate of failure is higher during the exceptional conditions like economic sanctions. Drawing on the Delphi Survey techniques with two cycles, this paper constructs a conceptual model by which it purports to explain how the economic sanctions impact the Iranian KBC performances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small Knowledge Base Company
  • Economical Sanction
  • Threats and Opportunities
  • Delphi Method