تعیین شاخص‌های تأثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی دانشگاه‌‌ها از این منظر

نویسندگان

چکیده

بهرهگیری از نیروهای کارآفرین در یک سازمان، سبب دست یابی به مراتب بالای سرآمدی آن سازمان از لحاظ اقتصادی میگردد. کارآفرینان میتوانند نیروی محرکه فعالیتهای جدید اقتصادی در جامعه شده و از این طریق از یک سو به اشتغال‌زایی و از سوی دیگر به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک نمایند. آگاهی از شاخص‌های تاثیر گذار در کارآفرینی دانشگاه‌ها و رتبهبندی دانشگاه‌های کشور از این منظر می‌تواند کمک شایان توجهی به متولیان کارآفرینی کشور، به ویژه برنامه‌ریزان آموزش عالی بنماید. به این منظور این مقاله به تعیین شاخصهای تأثیرگذار بر کارآفرینی دانشگاهها و ارائه راهکاری جهت رتبه‌بندی آنان می‌پردازد. در این مقاله به منظور تعیین شدت کارآفرینی دانشگاه‌ها چارچوبی مرکب از چند روش شامل روش دلفی، فرآیند تحلیل شبکهای و روش ویکور ارائه شده و در طی چند مرحله به اجرا درآمدهاست. در گام اول این پژوهش سعی شده تا با بهرهگیری از ادبیات موضوع و استفاده از نظر خبرگان و با به کارگیری روش دلفی در جهت بومی سازی عوامل کارآفرینی، فهرستی از عوامل و زیر عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاه ها ارائه گردد. سپس، وزن و اهمیت هریک از این عوامل و زیر عامل‌ها با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای به دست می‌آید. در گام بعدی با طراحی پرسشنامه‌ای چند گزینه‌ای حاوی سوالات مرتبط با هریک از این عوامل و توزیع آن در میان دانشگاه‌های دولتی اطلاعات لازم جمعآوری گردیده و رتبه‌ هریک از دانشگاه‌های شرکت کننده در پژوهش که شامل 30 دانشگاه می‌باشند، با استفاده از روش ویکور به دست آمده و در انتها نیز پس از انجام تحلیل نتایج و با بهره‌گیری از روش تحلیل وزن - واریانس، معیارهایی را که دانشگاه‌ها در رابطه با آن‌ها نیازمند انجام اقدامات بیشتری هستند و همچنین معیارهایی را که عملکرد دانشگاه‌ها تا کنون در مورد آن‌ها مناسب بوده شناسایی و معرفی می‌گردند. کلیدواژه‌ها: کارآفرینی، روش دلفی، فرآیند تحلیل شبکه‌ای، روش ویکور، تحلیل وزن – واریانس.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of State Universities Entrepreneurship Indicators and Ranking the Universities in aspect of Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdavi Mazdeh
  • Maedeh Bank
  • Mohammad Reza Zahedi
  • Majid Poormesgari
چکیده [English]

Utilization of Entrepreneur forces in an organization can cause economic success. Entrepreneurs can start new economic activates, create new jobs and help the state to gain economic development. Recognition of the entrepreneurship indicators in universities and ranking the universities from this point of view can help the government and especially High education planners. To help the planners in policy making, this paper focuses on the identification of the indicators which influence on universities entrepreneurship. In order to determine Entrepreneurship intensity, a hybrid method framework consisting of Delphi Method, Analytical Network Process (ANP) and VIKOR is proposed and performed in several steps. In the first Step, a list of criteria is obtained by reviewing the literature of university entrepreneurship and localizing the indicators by using Delphi method. Then ANP was utilized to derive the weights of each criterion. In the next step, the evolution data were gathered through a questionnaire containing of indicator relevant questions. Finally the compromise ranking of the 30 universities which participate in the study, were calculated using VIKOR method. Moreover, this study applies Weight-Variance Analysis to suggest improvement actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Delphi Method
  • Analytical Network Process
  • VIKOR method
  • Weight-Variance Analysis