کلیدواژه‌ها = شرکت‌های دانش‌بنیان
شناسایی روش‌های یادگیری در مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان: رویکردی کیفی

دوره 12، شماره 3، مهر 1398، صفحه 63-76

10.22034/jstp.2019.11.3.1026

زهره زین‌الدینی بیدمشکی؛ محمود ابوالقاسمی؛ مرتضی رضایی‌زاده؛ اباصلت خراسانی


نقش قانون برگزاری مناقصات در سیاست تدارکات دولتی حامی نوآوری

دوره 12، شماره 3، مهر 1398، صفحه 77-90

10.22034/jstp.2019.11.3.1018

میثم نریمانی؛ محمد حسین پیروی؛ مصطفی شالبافی


الگوی عوامل مؤثر بر رشد پایدار شرکت‌های فناور نوپا در ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1397، صفحه 78-90

10.22034/jstp.2019.10.4.539576

رضا نقی زاده؛ جعفر حیدری؛ علی محمد میثمی


بررسی توانمندی‌های سازمانی چهار شرکت دانش‌بنیان در مرکز رشد دانشگاه شریف

دوره 7، شماره 3، فروردین 1393، صفحه 39-54

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ سروش طالبی؛ وحید علی عسگری