نویسنده = میثم نریمانی
طراحی الگوی سیاستی حمایت از منابع انسانی نوآور در شرکتهای دانش بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

10.22034/jstp.2022.10916.1436

میثم نریمانی؛ سید محمد صاحبکار؛ محمد خادمی؛ ایمان اعیانی


الگوی کنشگرمحور تحلیل تعارضات بین سازمانی: موردپژوهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 35-50

10.22034/jstp.2023.11246.1625

میثم نریمانی؛ سید محمد حسین شجاعی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی


نقش قانون برگزاری مناقصات در سیاست تدارکات دولتی حامی نوآوری

دوره 12، شماره 3، مهر 1398، صفحه 77-90

10.22034/jstp.2019.11.3.1018

میثم نریمانی؛ محمد حسین پیروی؛ مصطفی شالبافی