نویسنده = محمد یمنی دوزی سرخابی
مفهوم سرمایه علمی در میدان دانشگاهی: دیدگاه کنشگران دانشگاه شهید بهشتی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 68-87

10.22034/jstp.2022.13929

فاطمه نصراللهی نیا؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ مقصود فراستخواه؛ مرتضی رضایی‌زاده


تحلیل روشمند محتوای مقالات فصلنامه سیاست علم و فناوری: 1387 تا 1396

دوره 12، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-14

10.22034/jstp.2019.11.3.2009

محمد یمنی دوزی سرخابی؛ احمد محجوبیان؛ فاطمه نصراللهی‌نیا؛ حسین نصیری


تحلیل محتوای مقالات حوزه خصوصی‌سازی آموزش عالی در مجلات علمی کشور

دوره 10، شماره 3، مهر 1396، صفحه 44-54

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران


تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 77-90

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران


تحلیل وضعیت راهبردهای پژوهش و تولید علم در علوم مهندسی و فناوری

دوره 2، شماره 2، تیر 1388، صفحه 97-111

رضا مهدی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ زهرا صباغیان؛ حسن فاطمی؛ علی اکبر متحدی