تحلیل وضعیت راهبردهای پژوهش و تولید علم در علوم مهندسی و فناوری

نویسندگان

استاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده امروزه از رویکرد نظام ملی نوآوری (NIS)، جایگاه علم و دانش به طور عام و نقش علوم مهندسی و فناوری به طور خاص در توسعه و سرآمدی ملی، حیاتی و بارز است. برای ارتقای فعالیت های پژوهشی و تولید علم از یک سو باید راهبردهای اثربخش براساس شرایط و عوامل درونی و بیرونی، طراحی و پیاده سازی شود. از سوی دیگر، تحقق و توسعه راهبردها و کارامدی آن ها در صحنه عمل، بدون ارزیابی مستمر و بدون مداخله نظام مند و آگاهانه، امکان پذیر نمی باشد. اجرا و ارزیابی بخش هایی از فرایند برنامه ریزی هستند که هر چه اجرا و پیامدهای آن با دقت ارزیابی گردد به همان نسبت، یادگیری برای تصمیم سازی، توسعه اقدامات اصلاحی و حرکت آگاهانه، افزایش می یابد. در این مقاله، راهبردهای اصلی پژوهش و تولید علم در علوم مهندسی و فناوری بر مبنای الگوی عمومی مدیریت راهبردی با تکیه بر پیمایش از طریق مبانی راهبردها و سنجش معیارهای اصلی، تحلیل شده است. بر پایه نتایج این پژوهش، وضعیت راهبردهای تولید علم در علوم مهندسی و فناوری در حد متوسط ارزیابی شده است. از این رو، ارتقای وضعیت راهبردهای پژوهش و تولید علم نیازمند حرکت نظام مند و متعهدانه برای مدیریت، ایجاد ساختارها و شرایط عملیاتی مؤثر، ترویج راهبردها و اختصاص منابع، امکانات و اعتبارات مناسب و مکفی است. کلیدواژه ها: تولید علم، تولید دانش، علوم مهندسی، ارزیابی راهبرد، نظام پژوهش، فناوری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Status of Main Research and Science Production Strategies in Engineering and Technology Sciences

نویسندگان [English]

  • Reza Mahdi
  • Mohamad Yamani Duzi Sorkhabi
  • Zahra Sabbaghian
  • Hasan Fatemi
  • Ali Akbar Mottahedi
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Abstract Nowadays, science and knowledge especially technologic-engineering discipline play a strategic and vital role in national innovation system (NIS), national development and growth. With increasing importance of science and knowledge in national development and excellence, it is vital to compile and enforce science production strategies to utilization of potentials and advantages of knowledge and technology. Obviously, it is not possible to achieve and promote science production strategies (with taking to consideration the internal and external variable factors and their effectiveness in actual situations) without continual evaluation and disciplinary and carefully evaluated intervention. The implementation and evaluation are significant elements of planning process. Better implementation and more carefully evaluation will result in more learning. In this article, main research and science production strategies for engineering and technology sciences (discipline) is evaluated based on a field study with two approaches of strategy-making process and test and evaluation of criteria. Based on the research results, status of science production strategies in technologic-engineering discipline is estimated average. This dictates more efforts and commitment for upgrading of research and science production strategies status in aspects of design, management, implementation, monitoring and promotion. Keywords: Science Production, Engineering Sciences, Technology, Strategy Evaluation, knowledge Production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science production
  • Engineering Sciences
  • Technology
  • Strategy Evaluation
  • knowledge production