نویسنده = هادی نیلفروشان
عوامل ناکامی یادگیری فناورانه در صنعت گاز

دوره 10، شماره 4، دی 1396، صفحه 33-44

هادی نیلفروشان؛ مهشید غفارزادگان؛ صادق پیمانخواه؛ سوما رحمانی


فرآیند شکست شبکه‎های نوآوری: رویکرد پایه دانش

دوره 7، شماره 4، مهر 1393، صفحه 89-106

هادی نیلفروشان؛ محمدرضا آراستی


رویکردی جدید به نقشه راه فناوری در فضای نوآوری باز: مطالعه موردی فناوری غشا در پژوهشگاه صنعت نفت

دوره 2، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 65-80

هادی نیلفروشان؛ کامران باقری؛ مرتضی رضاپور؛ مریم رشتچی