عوامل ناکامی یادگیری فناورانه در صنعت گاز

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 محقق مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سامانه های پیچیده صنعتی (کریتیمیکس)، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

3 محقق مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سامانه‌های پیچیده صنعتی (کریتیمیکس)، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

4 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

صنعت گاز صنعتی فناوری‌بر و بااهمیت در اقتصاد ایران است. با وجود سرمایه‌گذاری‌های فراوان داخلی و خارجی در این صنعت، میزان وابستگی فناورانه صنعت گاز ایران به خارج از کشور طی چهار دهه گذشته در بسیاری بخش‌ها کاهش چندانی نداشته و به بیانی دیگر یادگیری فناورانه کمی در این صنعت به وقوع پیوسته است. مقاله حاضر به دنبال بررسی عوامل ناکامی یادگیری فناورانه در صنعت گاز است. برای این منظور، مصاحبه‌هایی با خبرگان صنعت گاز صورت گرفت که پس از کدگذاری مصاحبه‌های انجام‌شده، هفت عامل "فقدان حلقه‌های بازخورد در زنجیره صنعت گاز"، "تعاملات ضعیف با محیط پیرامونی صنعت گاز"، "عدم امکان دسترسی به منابع دانش ضمنی صنعت گاز در سطح جهانی"، "افول برنامه‌های توسعه‌ای و کاهش تقاضا برای توسعه صنعت و در نتیجه از دست رفتن اقتصاد مقیاس"، "عدم دسترسی به منابع و آموزش‌های بین‌المللی برای پرسنل و ظرفیت جذب پائین"، "پیچیدگی یکپارچه‌سازی در بخش‌هایی نظیر پالایش و دیسپچینگ" و "عدم تمرکز بر توسعه توانمندی‌های طراحی و مهندسی به عنوان سویه اصلی یادگیری" عوامل مؤثر بر ناکامی یادگیری فناورانه شناخته شدند. کلیدواژه‌ها: یادگیری فناورانه، قابلیت‌های فناورانه، صنعت گاز، ناکامی یادگیری، همپایی، سیاست یادگیری برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقالات پیشنهاد می‌شود: Nilforoushan, H., Ghaffarzadegan, M., Peymankhah, S., & Rahmani, S. (2017). Technological Learning Failure Causes in Gas Industry. Journal of Science & Technology Policy, 9(4), 31-44. {In Persian}.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technological Learning Failure Causes in Gas Industry

نویسندگان [English]

  • Hadi Nilforoushan 1
  • Mahshid Ghaffarzadegan 2
  • Sadegh Peymankhah 3
  • Soma Rahmani 4
1 Assistant Professor, Institute for Science and Technology Studies, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Researcher, Center for Research in Technology and Innovation Management in Complex Industrial Systems (CRiTiMiX), Sharif University of Technology, Tehran, Iran
3 Researcher, Center for Research in Technology and Innovation Management in Complex Industrial Systems (CRiTiMiX), Sharif University of Technology, Tehran, Iran
4 Ph.D Candidate of Science and Technology Policy, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Gas industry is a highly important technology-driven industry in Iran's economy. Despite numerous domestic and foreign investments in the industry, it is still dependent on foreign countries during decades ago. In other words, little technological learning has been occurred there. The aim of this research is examining the technological learning failure in the gas industry. For this purpose, the interviews were conducted with some gas experts, and after coding the interviews, seven factors were identified as the impact factors on technological learning failure, these factors are "lack of feedback loops on gas industry value chain, lack of border process between gas industry and its environment, lack of access to tacit knowledge, lack of economies of scale because of the declining development programs and demand stability, weak access to the international training courses and resources, high degree of integration complexity and lack of concentration on learning strain of design and engineering". Finally, at the end of the paper, some policy advices are suggested to overcome these failure factors.

Keywords: Technological Learning, Technological Capability, Gas Industry, Learning Failure, Learning Policy

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Learning
  • Technological Capability
  • Gas Industry
  • Learning Failure
  • Learning Policy
[1] Chen, J., Pu, X., & Shen, H. (2010). A Comprehensive Model of Technological Learning: Empirical Research on the Chinese Manufacturing Sector. Palgrave Macmillan, UK. 170-185.
[2] Xie,W. & White, S.(2006). From imitation to creation: the critical yet uncertain transition for Chinese firms. Journal of Technology Management in China, 1(3), 229-242.
[3] Chen, J., & Qu, W. G. (2003). A new technological learning in China. Technovation, 23(11), 861-867.
[4] Shan, J., & Jolly, D. (2011). Patterns of technological learning and catch-up strategies in latecomer firms: Case study in China’s telecom-equipment industry. Journal of Technology Management in China, 6(2), 153-170.
[5] Lee, K., & Lim, Ch. (2001). Technological regimes, catching-up and leapfrogging: findings from the Korean industries. Journal of Research Policy, 30, 459- 483.
[6] Lee, J., Bae, Z., & Choi, D. (1988). Technology development process: a model for a developing country with a global perspective. Journal of R&D Management, 18, 225-250.
[7] Mirimoghadam, M., & Ghazinoory, S. (2015). An Institutional Analysis of Technological Learning in Iran's Oil and Gas Industry: Case Study of South Pars Gas field Development. Journal of Technological Forecasting & Social Change, 1-13.
[8] Tahmasebi, S., Fartookzadeh, H. R., Bushehri, A. R., Tabaian, K. & Gheidar Khelejani, J. (2017). The Stages of Formation and Development of Technological Capabilities; Case Study: An Marine Industry Organization. Journal of Science & Technology Policy, 8(4), 19-33. {In Persian}.
[9] Kim, L. (2001). The Dynamics of Technological Learning in Industrialization. International Social Science Journal, 53(168), 297- 308.
[10] Figueiredo, P. N. (2002). Does technological learning pay off? Inter-firm differences in technological capability-accumulation paths and operational performance improvement. Journal of Research Policy, 31(1), 73-94.
[11] Arrow, K. (1962). The Economic Implications of Learning, by doing. The Review of Economic Studies, 29, 155-173.
[12] Kim, L. (1999). Building technological capability for industrialization: analytical Frameworks and Korea’s experience. Journal of Industrial and Corporate Change, 8(1), 111-136.
[13] Karaoz, M., & Albeni, M. (2005). Dynamic Technological Learning trends in Turkish Manufacturing Industries. Journal of Technological Forecasting & Social Change, 72, 866- 885.
[14] Kocoglu, I., Imamoglu, S. Z., Ince, H., & Keskin, H. (2012). Learning, R&D and manufacturing capabilities as determinants of technological learning: enhancing innovation and firm performance. Procedia-social and behavioral sciences, 58, 842-852.
[15] Dodgson, M. (1993). Organizational learning: a review of some literatures. Organization studies, 14(3), 375-394.
[16] Carayannis, E., & Jorge, J. (1998). Bridging Government- University- Industry Technological Learning Disconnects: a Comparative Study of Training and Development Policies and Practices in the US, Japan, Germany and France. Journal of Technovation, 18(6/7), 383- 407.
[17] Attarpur, M. R. (2014). Technology Learning and its Importance in Technology Transfer. Fourth International Conference and 8th National Conference on Technology Management. Iran, Kish Island. {In Persian}.
[18] Rylander, A., & Peppard, J. (2005). What Really is a Knowledge-Intensive Firm?. Royal Institute of Technology, 1-28.
[19] Liu, J. J., Qian, J. Y., & Chen, J. (2006). Technological learning and firm-level technological capability building: analytical framework and evidence from Chinese manufacturing firms. International Journal of Technology Management, 36(1-3), 190-208.
[20] Mirimoghadam, M., Ghazinoory, S., Towfighi, J., & Elahi, S. (2015). Technological Learning in Petroleum Industry: Case Study of Development Projects in South Pars Gas Field. Journal of Science & Technology Policy, 7(2), 17-34. {In Persian}.
[21] Junginger, M., van Sark, W., & Faaij, A. (Eds.). (2010). Technological learning in the energy sector: lessons for policy, industry and science. Edward Elgar Publishing.
[22] Kim, L., & Nelson, R. R. (Eds.). (2000). Technology, learning, and innovation: Experiences of newly industrializing economies. Cambridge University Press.
[23] Xie, W. (2004). Technological Learning in China's Colour TV (CTV) Industry. Journal of Technovation, 24, 499- 512.
[24] Cooper, C. (1991). Are innovation studies on industrialized economies relevant to technology policy in developing countries? (No. 50.003 UNI-03). United Nations University, Institute for New Technologies.
[25] Kim, L. (1997). Imitation to Innovation: The Dynamics of Korea's Technological Learning. Harvard Business Press.
[26] Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. Journal of World Development, 20(2), 165-186.
[27] Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research, 15(9), 1277-1288.
[28] Mohammad Tghi, I., & Noushdi, M. (2011). Qualitative content analysis. Journal of Pazhuhesh, 3(2), 15-44. {In Persian}.
[29] Krsul, J., & Planck, W. (2011). Combined research methods. translation by Kiamanesh, A., & Saraei, J. Tehran, Aijj Publishing, 1st edition. {In Persian}.
[30] Argyris, C., & Schön, D. A. (1997). Organizational learning: A theory of action perspective. Reis, (77/78), 345-348.
[31] Gulati, R., Nohria, N., & Zaheer, A. (2000). Strategic Networks. Strategic Management Journal, 21, 203- 215.
[32] Winter, S. G. (1987). Knowledge and competence as strategic assets. David J. Teece, ed. The Competitive Challenge: Strategies for Industrial Renewal. Cambridge, MA: Ballinger, 84-159.
[33] Thomson, R. (1993). Epilogue: Institutions, Learning and Technological Change. In Learning and Technological Change (pp. 267-279). Palgrave Macmillan, London.
[34] Leonard-BARTON, D. (1995). Wellsprings of Knowledge: Building and Sustaining Sources of Innovation. Boston: Harvard Busines School Press.
[35] Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. New York: Oxford University Press, 284.