نویسنده = ابراهیم سوزنچی کاشانی
نقش سیاست‌های فناوری و نوآوری در تسهیل و تسریع فرارسی فناورانه

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 455-467

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ مصطفی صفدری رنجبر


رواج نگاه خطی درتوسعه شرکت های دانش بنیان

دوره 10، شماره 2، تیر 1396

ابراهیم سوزنچی کاشانی


بررسی برساخت اجتماعی تفکرات حوزه علمی مدیریت و سیاست‌گذاری فناوری و نوآوری ایران

دوره 9، شماره 4، دی 1395، صفحه 49-62

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ آرمان خالدی؛ علی صابر؛ شهره نصری


بررسی توانمندی‌های سازمانی چهار شرکت دانش‌بنیان در مرکز رشد دانشگاه شریف

دوره 7، شماره 3، فروردین 1393، صفحه 39-54

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ سروش طالبی؛ وحید علی عسگری


شکاف در تحلیل‌های سیاست فنّاوری و نوآوری:

دوره 2، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 27-43

ابراهیم سوزنچی کاشانی