ارائه سناریوهای پشتیبان سیاست‌گذاری مبتنی ‌بر رویکرد مطالعات آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه سیاست فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

2 کارشناس‌ارشد آینده‌پژوهی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

با وجود گذشت چهار دهه تعامل میان دو حوزه مطالعات آینده و سیاست‌گذاری، به دلیل عدم ایجاد پیوند مناسب میان مفاهیم و روش‌های این دو حوزه، همچنان از به‌کارگیری مطالعات آینده در فرآیند سیاست‌گذاری چشم‌پوشی می‌شود. این در حالی است که نقش مطالعات آینده به منظور اتخاذ سیاست‌های به‌روز و مناسب برای آینده‌های ناشناخته و دارای عدم‌قطعیت، امری انکارناپذیر است. از این‌رو، پژوهش حاضر، به دنبال ارائه رویکردی کاریردی‌‌ به منظور کاربست مطالعات آینده در سیاست‌گذاری در فضای واقعی و به دور از ایده‌آل‌گرایی است. برای نیل به این هدف، با تمرکز بر بهبود ارتباط میان مطالعات آینده و تحلیل سیاست، ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، یازده عامل شناسایی و سپس با استفاده از نظر گروه کانونی، هشت عامل اصلی تایید و بدیل‌های آن استخراج شد. در ادامه با استفاده از روش سناریونگاری و نرم‌افزار سناریوویزارد، چهار سناریو سازگار با اسامی «آینده‌شناسی»، «پیش‌بینی»، «آینده‌نگاری» و «آینده‌پژوهی» و هفت سناریوی بینابینی نزدیک به واقعیت با عناوین «آینده‌شناسی تفسیری»، «پیش‌بینی سری‌زمانی»، «پیش‌بینی علی و معلولی»، «پیش‌بینی قضاوتی»، «آینده‌نگاری مدل‌محور»، «آینده‌نگاری پویا» و «آینده‌نگاری باز» به دست آمد. این سناریوها، سیاست‌گذاران را قادر می‌سازند در مختصات‌های مختلف تصمیم‌گیری، تحلیل سیاست و سیاست‌گذاری دقیق‌تری انجام داده و راهبردهای خود را در مورد تهدیدها و فرصت‌های آینده بهبود دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Using Supportive Scenarios for Policy Making Based on Futures Studies

نویسندگان [English]

  • sahar Kousari 1
  • Maryam Hadavand 2
1 Faculty Member, Technology and Innovation Policy Department, National Research Institute for Science Policy (NRISP), Tehran, Iran
2 M.A., Futures Studies, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

It has long been recognized that the role of futures studies in order to appropriate policies for unknown and uncertain futures is undeniable. But the weak link of this knowledge with policy-making is one of the biggest challenges that researchers face in the futures studies. Therefore, the current research seeks to provide a career approach in order to apply futures studies in the contextual environment. Since policy analysis is an important step in the policy-making process and on the other hand, based on reliable sources, not using futures studies in the policy-making process is due to the weak link between policy analysis and futures studies, so in this research, improving the link between futures studies and policy analysis is considered. In order to achieve this goal, using library studies, ten factors improving the link of futures studies and policy analysis were identified, and then, using the opinion of the focus group, eight main factors were confirmed and their alternatives were extracted. In the following, using the scenario planning method and scenario wizard software, four consistent  scenarios based on uncertainties: "type of view and judgment towards the future", "type of policy analysis", "conditions of the policy environment towards the future", "actors' approach towards the future" , "understanding the system in the face of future issues", "institutional conditions of openness to alternatives", "time focus" and "uncertainty level", with the names "Futurology", "Forecasting", "Foresight" and "Futures research" and Seven intermediate scenarios close to the real space were obtained with the titles of "Interpretive Futurology", "Time series Forecasting", "Cause & Effect Forecasting", "Judgmental Forecasting", "Model-Based Foresight", "Dynamic Foresight" and "Open Foresight". These scenarios enable policy makers to conduct more accurate policy analysis and policy analysis in different decision-making coordinates, and to improve their strategies regarding future threats and opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy Making
  • Policy Analysis
  • Futures Studies
  • Scenario Wizard
[1] Kousari, S., & Rahmati, F. (2019). Future-Oriented Researches and Its Roles in STI Policy MakingJournal of Science and Technology Policy, 12(2), 103-118.  Doi:
[2] Veenman, S. A. (2013). Futures Studies and Uncertainty in Public Policy: A Case Study on the Ageing Population in the Netherlands. Futures, 53, 42-52. Doi: https://doi.org/10.1016/j.futures.2013.08.008
[3] Horton, A. (1999). A Simple Guide to Successful Foresight. Foresight, 1, 5-9. Doi: https://doi.org/10.1108/14636689910802052
[4] Van Dorsser, C., Walker, W. E., Taneja, P., & Marchau, V. A. (2018). Improving the link Between the Futures Field and Policymaking. Futures, 104, 75-84. Doi: https://doi.org/10.1016/j.futures.2018.05.004
[5] Van der Steen, M. A., & van Twist, M. J. (2013). Foresight and long-term Policy-making: An Analysis of Anticipatory Boundary Work in Policy Organizations in The Netherlands. Futures, 54, 33-42. Doi: https://doi.org/10.1016/j.futures.2013.09.009
[6] Da Costa, O., Warnke, P., Cagnin, C., & Scapolo, F. (2008). The Impact of Foresight on Policy-making: Insights from the FORLEARN Mutual Learning Process. Technology Analysis & Strategic Management, 20, 369-387. Doi: https://doi.org/10.1080/09537320802000146
[7] Carley, M. (1983). Rational Techniques in Policy Analysis. London: Heineman Educational Books. Doi: https://doi.org/10.1016/C2013-0-04427-1
[8] Geva-May, I., & Pal, L. A. (1999). Policy Evaluation and Policy Analysis: Exploring the Differences. Evaluation, 5(3), 259-277. Doi: https://doi.org/10.1177/13563899922208986
[9] Ghazinoory, S., & Heydari, E. (2008). Potential impacts of nanotechnology development in Iran. IEEE Technology and Society Magazine, 27(4), 37-44.
[10] Gavigan, P., Scapolo, J., & Scapolo, F. (2000). FOREN Workpackage 3. Seville: IPTS.
[11] Khakee, A., & Strömberg, K. (1993). Applying Futures Studies and the Strategic Choice Approach in Urban Planning. The Journal of the Operational Research Society, 44, 213-224. Doi: https://doi.org/10.2307/2584191
[12] Rijkens-Klomp, N. (2012). Barriers and Levers to Future Exploration in Practice Experiences in Policy-making. Futures, 44, 431-439. Doi: https://doi.org/10.1016/j.futures.2012.03.005
[13] Hosnavi, R., Nezami Poor, Q., Boushehri, A., Azar, A., & Ghorbani, S. (2012). Investigating the Impact of Foresight on STI Policymaking at the National Level: A Structural Equation Modeling Approach. Journal of science and technology policy, 6, 21-34. Doi: 20.1001.1.20080840.1392.6.1.4.5 {In Persian}
[14] Saritas, O., & Burmaoglu, S. (2015). The Evolution of the Use of Foresight Methods: a Scientometric Analysis of Global FTA Research Output. Scientometrics, 105(1), 497-508. Doi: 10.1007/s11192-015-1671-x
[15] Kuosa, T. (2016). The Evolution of Strategic Foresight. London: Routledge. Doi: https://doi.org/10.4324/9781315558394
[16] Walker, W. E., Haasnoot, M., & Kwakkel, J. H. (2013). Adapt or Perish: A Review of Planning Approaches for Adaptation under Deep Uncertainty. Sustainability, 5, 955-979. Doi: https://doi.org/10.3390/su5030955
[17] Ahlqvist, T., & Rhisiart, M. (2015). Emerging Pathways for Critical Futures Research: Changing Contexts and Impacts of Social Theory. Futures, 71, 91-104. Doi: https://doi.org/10.1016/j.futures.2015.07.012
[18] Slaughter, R. A. (1999). Professional Standards in Futures Work. Futures, 31, 835-851. Doi: https://doi.org/10.1016/S0016-3287(99)00039-7
[19] Minkkinen, M., Auffermann, B., & Ahokas, I. (2019). Six Foresight Frames: Classifying Policy Foresight Processes in Foresight Systems According to Perceived Unpredictability and Pursued Change. Technological Forecasting and Social Change, 149. Doi: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119753
[20] Wilkinson, A., & Eidinow, E. (2008). Evolving Practices in Environmental Scenarios: A New Scenario Typology. Environmental Research, 3(4). Doi: 10.1088/1748-9326/3/4/045017
[21] Banks, S. (1999). The Social Professions and Social Policy: Proactive or Reactive? European Journal of Social Work, 2, 327-339. Doi: https://doi.org/10.1080/13691459908412199
[22] Breen, R. L. (2006). A Practical Guide to Focus-Group Research. Journal of Geography in Higher Education, 30, 463-475.  Doi: https://doi.org/10.1080/03098260600927575
[23] Nouri, A., & Mohammadi, Y. (2015). A Practical Guide to Research in the Humanities. Tehran: Virayesh. {In Persian}
[24] Schwartz, P. (1991). The Art of the Long View. New York: Doubleday/Currency.
[25] Weimer-Jehle, W. (2013). ScenarioWizard 4.1: Constructing Consistent Scenarios Using Cross-Impact Balance Analysis, 4.1. Stuttgart: Stuttgart Research Center for Interdisciplinary Risk and Innovation Studies, University of Stuttgart.
[26] Zali, N. (1388). Foresight of Regional Development with A Scenario-based Planning Approach (Case Example: East Azarbaijan Province). PHD Thesis, Geography and Urban Planning. Tabriz: University of Tabriz. {In Persian}
[27] Mirzababai, S., & Pourasmail, H. (1401). Policy Preparation for the Third Generation of the Web. Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic Of IRAN. {In Persian}
[28] Rahnama, F., Kia Kojouri, D., Taghi Pourian, M., & Islami, S. (2021). Explaining the Transformational Leadership Model and Renewable Management with an Interpretive Futurology Approach to Iranian Culture and Mysticism. Behavioral studies in management, 12(28), 105-127. Doi: 20.1001.1.20089775.1400.12.28.7.7 {In Persian}
[29] Domoroshchyn, S., & Sakhno, A. (2020). Estimating the Failure Probability of an Instrument Transformer Cell in the High Voltage Distributing Device Using an Expert-Statistical Method. Eastern-European Journal of Enterprise Technologi, 70-81. Doi: 10.15587/1729-4061.2020.206721
[30] Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). Forecasting: Principles and Practice. Melbourne, Australia: OTexts.
[31] Ray, M., Rai, A., Singh, K. N., Ramasubramanian, V., & Kumar, A. (2017). Technology Forecasting Using Time Series Intervention Based Trend Impact Analysis for Wheat Yield Scenario in India. Technological Forecasting & Social Change, 118, 128-133. Doi: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.02.012
[32] Wang, W. (2010). Reverse Engineering: Technology of Reinvention. London: CRC Press.
[33] Lawrence, M., Goodwin, P., O'Connor, M., & Önkal, D. (2006). Judgmental Forecasting: A Review of Progress over the Last 25 Years. International Journal of Forecasting, 22(3), 493-518. Doi: https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2006.03.007
[34] Bedewi, N. E. (1996). Judgemental Forecasting in Software Projects: Exploration of Design Guidelines for Multimedia, Reusable Artifacts to Support Analogical Reasoning Heuristics. D.C. United States: George Washington UniversityComputing Facility School of Eng. & Applied Science Washington.
[35] Kwakkel, J. H., & Pruyt, E. (2013). Exploratory Modeling and Analysis; An Approach for Model-based Foresight under Deep Uncertainty. Technological Forecasting and Social Change, 80(3), 419-431. Doi: 10.1016/j.techfore.2012.10.005
[36] Moqaddamerad, S. (2020). Visioning Business Model Innovation for Emerging 5G Mobile Communications Networks. Technology Innovation Management Review, 10(12), 4-18. Doi: http://doi.org/10.22215/timreview/1406
[37] Miles, I. (2012). Dynamic Foresight Evaluation. Foresight, 14(1), 69-81. Doi: https://doi.org/10.1108/14636681211210378
[38] Helio, M. S., Alves, M., Menezes, A. F., & Pinheiro, E. G. (2023). A Review of Bayesian Dynamic Forecasting Models: Applications in Marketing. Applied Stochastic Models in Business and Industry. Doi: https://doi.org/10.1002/asmb.2756
[39] Miemis, V., Smart, J., & Brigis, A. (2012). Open Foresight. Journal of Future Studies, 17(1), 91-98.
[40] Wienera, M., Gattringer, R., & Strehl, F. (2018). Collaborative Open Foresight - A New Approach for Inspiring Discontinuous and Sustainability-oriented Innovations. Technological Forecasting & Social Change.   Doi: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.07.008