کلیدواژه‌ها = شرکت های دانش بنیان
چارچوب ممیزی مدیریت دارایی‌های فکری در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 10، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-12

مهدی گودرزی؛ مهشید جهانی؛ محمد نقی زاده


چارچوب انتخاب ابزارهای تأمین مالی بر اساس خوشه‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 10، شماره 2، تیر 1396، صفحه 13-30

سید سروش قاضی نوری؛ جهانیار بامدادصوفی؛ نیلوفر ردایی


الگوی پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1395، صفحه 49-62

محمد صادق خیاطیان یزدی؛ مهدی الیاسی؛ سید حبیب اله طباطباییان


بررسی توانمندی‌های سازمانی چهار شرکت دانش‌بنیان در مرکز رشد دانشگاه شریف

دوره 7، شماره 3، فروردین 1393، صفحه 39-54

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ سروش طالبی؛ وحید علی عسگری