کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
عوامل مؤثر بر تمایل به تجاری‌سازی دانش در دانشگاه شیراز

دوره 12، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 65-76

10.22034/jstp.2019.11.1.2038

محمدحسن صیف؛ سهیلا صفا؛ علی بیرانوند


گونه‌شناسی ساختارهای مدیریتی شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران: مطالعه چندموردی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 61-78

سید حبیب الله طباطباییان؛ جهانیار بامداد صوفی؛ محمد رضا تقوا؛ رضا اسدی فرد