هوش مصنوعی مولد: دیدگاه‌های چندرشته‌ای پیرامون فرصت‌ها، چالش‌ها و پیامدها در پژوهش، عمل و سیاستگذاری

نویسندگان

دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

ابزارهای تحولی هوش مصنوعی، مانند ChatGPT، که متونی پیچیده و غیر قابل تشخیص از متن تولید شده توسط انسان تولید می‌کنند، در طیف وسیعی از زمینه‌ها قابل استفاده هستند. این فناوری فرصت‌ها و چالش‌های اخلاقی و قانونی فراوان دارد و می‌تواند بر سازمان‌ها، جامعه و افراد تأثیرات جدی داشته باشد. این مقاله 43 نقطه‌نظر از متخصصان زمینه‌هایی مانند علوم رایانه، بازاریابی، سیستم‌های اطلاعاتی، آموزش، سیاست‌گذاری، گردشگری و مدیریت را جمع کرده است. نویسندگان توانایی‌های ChatGPT برای افزایش بهره‌وری را تأیید کرده و احتمال می‌دهند که دستاوردهای قابل‌توجهی در صنعت بانکداری، گردشگری و فناوری اطلاعات و بهبود فعالیت‌های کسب‌وکار مانند مدیریت و بازاریابی داشته باشد. با این حال، محدودیت‌های آن مانند اختلال در عملکرد، تهدید حریم خصوصی و امنیت، پیامدهای سوگیری، سوء استفاده و اطلاعات نادرست را در نظر می‌گیرند. در مورد اینکه آیا استفاده از آن باید محدود یا قانونی شود، اختلاف نظر وجود دارد. مقاله حاضر، سؤالاتی را پیشنهاد می‌دهد که نیاز به تحقیق بیشتر در سه حوزه موضوعی دارند: دانش، شفافیت و اخلاق؛ تحول دیجیتال سازمان­ها و جوامع؛ و آموزش، یادگیری و تحقیقات علمی. مسیرهای تحقیقاتی بیشتر عبارتند از: شناسایی مهارت‌ها، منابع و قابلیت‌های مورد نیاز برای مدیریت هوش مصنوعی مولد؛ بررسی سوگیری‌های هوش مصنوعی مولد که به مجموعه داده‌ها و فرآیندهای آموزش مدل بستگی دارد؛ بررسی زمینه‌های تجاری و اجتماعی که برای پیاده‌سازی هوش مصنوعی مولد مناسب هستند؛ تعیین همکاری بهینه انسان و هوش مصنوعی مولد برای کارهای مختلف؛ شناسایی راه‌کارهای ارزیابی دقت متن تولید شده توسط هوش مصنوعی مولد؛ و کشف مسائل اخلاقی و قانونی در استفاده از هوش مصنوعی مولد در زمینه‌های مختلف.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Generative artificial intelligence

نویسندگان [English]

 • Sazegarnejad Ahmad
 • Amir Mohamad Ahmadi
 • zahra abedinzadeh
 • Fatemehsadat Fatemi
 • Fatemeh Roknadini
 • Mohamadreza Mirzaei
 • Mohamad Nazifkar
 • bahareh khajepoor
 • Hosin Fatemi
 • Seyed Iman Miremadi
Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology
چکیده [English]

Generative artificial intelligence

کلیدواژه‌ها [English]

 • Generative artificial intelligence
 • large language model
 • conversational artificial intelligence
 • GPT chat
[1] Kar, A. K. (2016). Bio Inspired Computing–A Review of Algorithms and Scope of Applications. Expert Systems with Applications, 59, 20–32.
[2] Duan, Y., Edwards, J. S., & Dwivedi, Y. K. (2019). Artificial intelligence for decision making in the era of Big Data – evolution, challenges and research agenda.
[3] LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature, 521(7553), 436–444.
[4] Guan, C. , Wang, X. , Zhang, Q. , Chen, R. , He, D. , & Xie, X., 2019, May, Towards a deep and unified understanding of deep neural models in nlp. In International conference on machine learning (pp. 2454–2463). PMLR, available at 〈http://proceedings.mlr.press/v97/guan19a/guan19a.pdf〉.
[5] Kushwaha, A. K., & Kar, A. K. (2021). MarkBot – A Language Model-Driven Chatbot for Interactive Marketing in Post-Modern World. Retrieved January 31, 2023, from Information Systems Frontiers. https://doi.org/10.1007/s10796-021-10184-y.
[6] Li, J., Larsen, K., & Abbasi, A. (2020a). TheoryOn: A design framework and system for unlocking behavioral knowledge through ontology learning. MIS Quarterly, 44(4).
[7] Li, T., Sahu, A. K., Talwalkar, A., & Smith, V. (2020b). Federated learning: Challenges, methods, and future directions. IEEE Signal Processing Magazine, 37(3), 50–60.
[8] Singh, V., Nanavati, B., Kar, A. K., & Gupta, A. (2022a). How to maximize clicks for display advertisement in digital marketing? A reinforcement learning approach. Information Systems Frontiers, 1–18. https://doi.org/10.1007/s10796-022-10314-0
[9] Singh, V., Chen, S. S., Singhania, M., Nanavati, B., & Gupta, A. (2022b). How are reinforcement learning and deep learning algorithms used for big data based decision making in financial industries–A review and research agenda. International Journal of Information Management Data Insights, 2(2), Article 100094.
[10] Lokman, A. S., & Ameedeen, M. A. (2018). Modern chatbot systems: A technical review. Proceedings of the Future Technologies Conference (pp. 1012–1023). Cham: Springer,. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02683-7_75 (November).
[11] Bellegarda, J. R. (2004). Statistical language model adaptation: review and perspectives. Speech Communication, 42(1), 93–108.
[12] Melis, G., Dyer, C., & Blunsom, P. (2017). On the state of the art of evaluation in neural language models. arXiv preprint arXiv:1707.05589.
[13] Radford, A., Narasimhan, K., Salimans, T., & Sutskever, I. (2018). Improving language understanding by generative pre-training. Preprint. 1–12.
[14] Uc-Cetina, V., Navarro-Guerrero, N., Martin-Gonzalez, A., Weber, C., & Wermter, S. (2022). Survey on reinforcement learning for language processing. Artificial Intelligence Review, 1–33. https://doi.org/10.1007/s10462-022-10205-5
[15] Metz, A. (2022). 6 exciting ways to use ChatGPT – from coding to poetry. TechRadar. 〈https://www.techradar.com/features/6-exciting-ways-to-use-chatgpt-from-coding-to -poetry〉Accessed: Feburary 20, 2023.
[16] Reed, L. (2022). ChatGPT for Automated Testing: From conversation to code. Sauce Labs.〈https://saucelabs.com/blog/chatgpt-automated-testing-conversation-to-code〉Accessed: February 20, 2023.
[17] Tung, L. (2023). ChatGPT can write code. Now researchers say it’s good at fixing bugs, too. ZDNet. 〈https://www.zdnet.com/article/chatgpt-can-write-code-now-researchers-say-its-good-at-fixing-bugs-too/ Accessed: February 29, 2023.
[18] Else, H. (2023). Abstracts written by ChatGPT fool scientists, 423-423 Nature, 613(7944). https://doi.org/10.1038/d41586-023-00056-7.
[19] Stokel-Walker, C. J. N. (2023). ChatGPT listed as author on research papers: many scientists disapprove. Nature, 613, 620–621. https://doi.org/10.1038/d41586-023-00107-z
[20] Dwivedi, Y. K., Hughes, D. L., Coombs, C., Constantiou, I., Duan, Y., Edwards, J. S., & Upadhyay, N. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on information management research and practice: Transforming education, work and life. International Journal of Information Management, 55, Article 102211.
[21] Dwivedi, Y. K., Wastell, D., Laumer, S., Henriksen, H. Z., Myers, M. D., Bunker, D., & Srivastava, S. C. (2015). Research on information systems failures and successes: Status update and future directions. Information Systems Frontiers, 17(1), 143–157.
[22] Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Baabdullah, A. M., Ribeiro-Navarrete, S., Giannakis, M., Al- Debei, M. M., & Wamba, S. F. (2022a). Metaverse beyond the hype: Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. International Journal of Information Management, 66, Article 102542. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102542
[23] Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Kar, A. K., Baabdullah, A. M., Grover, P., Abbas, R., & Wade, M. (2022b). Climate change and COP26: Are digital technologies and information management part of the problem or the solution? An editorial reflection and call to action. International Journal of Information Management, 63, Article 102456.
[24] Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Cheung, C. M., Conboy, K., Duan, Y., Dubey, R., & Viglia, G. (2022c). How to develop a quality research article and avoid a journal desk rejection. International Journal of Information Management, 62, Article 102426.
[25] Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Wang, Y., Alalwan, A. A., Ahn, S. J., Balakrishnan, J., & Wirtz, J. (2022d). Metaverse marketing: How the metaverse will shape the future of consumer research and practice. Psychology & Marketing. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113420
[26] Schuetz, S. W., & Venkatesh, V. (2020). “The Rise of Human Machines: How Cognitive Computing Systems Challenge Assumptions of User-System Interaction” . Journal of the Association for Information Systems, (21:2), 460–482. https://doi.org/10.17705/1jais.00608
[27] Alvesson, M., & Sandberg, J. (2011). Generating research questions through problematization. Academy of Management Review, 36(2), 247–271.
[28] Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. Harvard Business Review, 96(1), 108–116.
[29] Cockburn, I.M., Henderson, R., & Stern, S. (2019). The Impact of Artificial Intelligence on Innovation: An Exploratory Analysis. Chap. 4 in The Economics of Artificial Intelligence, edited by AK Agrawal, J. Gans and A. Goldfarb.
[30] Mariani, M. M., Machado, I., Magrelli, V., & Dwivedi, Y. K. (2022). Artificial intelligence in innovation research: A systematic review, conceptual framework, and future research directions. Technovation. , Article 102623. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2022.102623
[31] Mariani, M. M., Machado, I., & Nambisan, S. (2023). Types of innovation and artificial intelligence: A systematic quantitative literature review and research agenda. Journal of Business Research, 155, Article 113364.
[32] Cain, S. (2023). “’This song sucks’: Nick Cave responds to ChatGPT song written in style of Nick Cave”,. The Guardian. January 17, 2023 〈https://www.theguardian.com/music/2023/jan/17/this-song-sucks-nick-cave-responds-to-chatgpt-song-written-in-style-of-nick-cave〉.
[33] Vargo, S. L., Maglio, P. P., & Akaka, M. A. (2008). On value and value co-creation: A service systems and service logic perspective. European Management Journal, 26(3), 145–152.
[34] Jena, L. K., & Goyal, S. (2022). Emotional intelligence and employee innovation: Sequential mediating effect of person-group fit and adaptive performance. European Review of Applied Psychology, 72(1), Article 100729.
[35] van Dis, E. A. M., Bollen, J., Zuidema, W., van Rooij, R., & Bockting, C. (2023). ChatGPT: five priorities for research. Nature, 614, 224–226. https://doi.org/10.1038/d41586-023-00288-7
[36] Chui, M., Hall, B., Mayhew, H., & Singla, A. (2022a, December 6). The state of AI in 2022—And a half decade in review. Retrieved February 8, 2023, from 〈https://tinyurl.com/33j62ssd〉.
[37] Chui, M., Roberts, R., & Yee, L. (2022b). Generative AI is here: How tools like ChatGPT could change your business. Quantum Black AI by McKinsey (Available online) 〈https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblac/our-insights/generative-ai-is-here-how-tools-like-chatgpt-could-change-your-business〉.
[38] National Institute of Standards and Technology, 2023, January 26, NIST AI Risk Management Framework Playbook. NIST. Retrieved February 8, 2023, from〈https://pages.nist.gov/AIRMF/〉.
[39] Ashok, M., Madan, R., Joha, A., & Sivarajah, U. (2022). Ethical framework for Artificial Intelligence and Digital technologies. International Journal of Information Management, 62, Article 102433.
[40] B¨ ohm, S., Carrington, M., Cornelius, N., de Bruin, B., Greenwood, M., Hassan, L., & Shaw, D. (2022). Ethics at the centre of global and local challenges: Thoughts on the future of business ethics. Journal of Business Ethics, 180(3), 835–861.
[41] Kim, S., Wang, Y., & Boon, C. (2021). Sixty years of research on technology and human resource management: Looking back and looking forward. Human Resource Management, 60(1), 229–247.
[42] Drucker, P. F. (1999). Knowledge-worker productivity: The biggest challenge. California management review, 41(2), 79–94. International Journal of Information Management, 48, 63–71.
[43] Birkinshaw, J., & Cohen, J. (2013). Make Time for Work that Matters. Harvard Business Review, 91(9), 115–120.
[44] Shujahat, M., Sousa, M. J., Hussain, S., Nawaz, F., Wang, M., & Umer, M. (2019).
[45] Licklider, J. C. (1960). Man-computer symbiosis. IRE Transactions on Human factors in Electronics, (1), 4–11.
[46] Stein, N., & Brooks, K. (2017). A fully automated conversational artificial intelligence for weight loss: longitudinal observational study among overweight and obese adults. JMIR Diabetes, 2(2). https://doi.org/10.2196/diabetes.8590
[47] Terblanche, N., & Cilliers, D. (2020). Factors that influence users’ adoption of being coached by an artificial intelligence coach. Philosophy of Coaching: An International Journal, 5(1), 61–70. https://doi.org/10.22316/poc/05.1.06
[48] Cranefield, J., Winikoff, M., Chiu, Y. T., Li, Y., Doyle, C., & Richter, A. (2022). Partnering with AI: The case of digital productivity assistants. Journal of the Royal Society of New Zealand. https://doi.org/10.1080/03036758.2022.2114507
[49] Bouschery, S., Blazevic, V., Piller, F.P. (2023). Augmenting Human Innovation Teams with Artificial Intelligence: Exploring Transformer-Based Language Models. https://doi.org/10.1111/jpim.12656.
[50] Stevenson, C., Smal, I., Baas, M., Grasman, R., & van der Maas, H. (2022). Putting GPT- 3’s Creativity to the (Alternative Uses) Test. In International Conference on Computational Creativity (ICCC) 2022. arXiv preprint arXiv:2206.08932.
[51] Pearl, M. (2022): The ChatGPT chatbot from OpenAI is amazing, creative, and totally wrong. 〈https://mashable.com/article/chatgpt-amazing-wrong〉.
[52] McGrath, J. E. (1984). Groups: Interaction and performance (Vol. 14). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall,.
[53] Martin, K. (2019). Ethical implications and accountability of algorithms. Journal of Business Ethics, 160(4), 835–850.
[54] Ellington, A. J. (2003). A Meta-Analysis of the Effects of Calculators on Students’ Achievement and Attitude Levels in Precollege Mathematics Classes. Journal for Research in Mathematics Education, 34(5), 433–463.
[55] Mao, Y., White, T., Sadler, P. M., & Sonnert, G. (2017). The association of precollege use of calculators with student performance in college calculus. Educational Studies in Mathematics, 94(1), 69–83.
[56] Fire, M., & Guestrin, C. (2019). Over-optimization of academic publishing metrics: observing Goodhart’s Law in action. GigaScience, 8(6), 1–20.
[57] Vassilakopoulou, P., Haug, A., Salvesen, L. M., & Pappas, I. O. (2023). Developing Human/AI interactions for chat-based-customer-services: lessons learned from the Norwegian Government. European Journal of Information Systems, 32(1), 10–22.
[58] Kabudi, T., Pappas, I., & Olsen, D. H. (2021). AI-enabled adaptive learning systems: A systematic mapping of the literature. Computers and Education: Artificial Intelligence, 2, Article 100017.
[59] Pappas, I. O., & Giannakos, M. N. (2021). Rethinking Learning Design in IT Education During a Pandemic. Frontiers in Education, 6, 103.
[60] Coch, L., & French Jr, J. R. (1948). Overcoming resistance to change. Human Relations, 1 (4), 512–532.
[61] Rogers, E. M. (2010). Diffusion of Innovations. Simon and Schuster,.
[62] Oreg, S. (2003). Resistance to change: Developing an individual differences measure. Journal of Applied Psychology, 88(4), 680.
[63] Kotter, J. P. (2007). Leading change: Why transformation efforts fail. In Museum management and marketing (pp. 20–29). Routledge,.
[64] Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. Psychology & Health, 26(9), 1113–1127.
[65] Kundalia, N.D. (2023, January 30). ChatGPT and the future of writing. Hindustan Times. Retrieved January 31, 2023, from 〈https://www.hindustantimes.com/books/chatgpt-and-the-future-of-writing-101675090609362.html〉.
[66] Mitchell, A. (2023). ChatGPT could make these jobs obsolete: ‘The wolf is at the door.’
[67] Aleksander, I. (2017). Partners of Humans: A Realistic Assessment of the Role of Robots in the Foreseeable Future. In Journal of Information Technology, 32 pp. 1–9). SAGE Publications Ltd,.
[68] Chakravarti, A. (2023). Even ChatGPT believes it can never replace human writers as it lacks creativity, emotions and sensitivity. India Today. Retrieved January 31, 2023, from 〈https://www.indiatoday.in/technology/features/story/even-chatgpt-believes-it-can-never-replace-human-writers-as-it-lacks-creativity-emotions-and-sensitivity-2324174-2023-01-20〉.
[69] Chen, Y., Jensen, S., Albert, L. J., Gupta, S., & Lee, T. (2022). Artificial Intelligence (AI) Student Assistants in the Classroom: Designing Chatbots to Support Student Success. Retrieved January 31, 2023, from Information Systems Frontiers. https://doi.org/10.1007/s10796-022-10291-4.
[70] Pizzi, G., Scarpi, D., & Pantano, E. (2021). Artificial intelligence and the new forms of interaction: Who has the control when interacting with a chatbot? Journal of Business Research, 129, 878–890.
[71] Lin, J.-S. (Elaine), & Wu, L. (2023). Examining the psychological process of developing consumer-brand relationships through strategic use of social media brand chatbots. Computers in Human Behavior, 140, Article 107488.
[72] Araujo, T. (2018). Living up to the chatbot hype: The influence of anthropomorphic design cues and communicative agency framing on conversational agent and company perceptions. Computers in Human Behavior, 85, 183–189.
[73] Hill, J., Ford, W. R., & Farreras, I. G. (2015). Real conversations with artificial intelligence: A comparison between human–human online conversations and human–chatbot conversations. In Computers in Human Behavior, 49 pp. 245–250). Elsevier,.
[74] Akter, S., McCarthy, G., Sajib, S., Michael, K., Dwivedi, Y. K., D’Ambra, J., & Shen, K. N. (2021). Algorithmic bias in data-driven innovation in the age of AI. International Journal of Information Management, 60, Article 102387.
[75] Kissinger, H. A., Schmidt, E., & Huttenlocher, D. (2021). The Age of AI: and our Human Future. Hachette UK,.
[76] Goertzel, B., & Pennachin, C. (2007). Artificial General Intelligence. Berlin: Springer- Verlag,
[77] Baird, A., & Maruping, L. M. (2021). The Next Generation of Research on IS Use: A Theoretical Framework of Delegation to and from Agentic IS Artifacts. MIS Quarterly, 45(1).
[78] Rai, A., Constantinides, P., & Sarker, S. (2019). Next generation digital platforms: toward human-AI hybrids. MIS Quarterly, 43(1), iii–ix.
[79] Venkatesh, V., & Sykes, T. A. (2013). Digital divide initiative success in developing countries: A longitudinal field study in a village in India. Information Systems Research, 24(2), 239–260.
[80] Chen, W., & Wellman, B. (2004). The global digital divide–within and between countries. IT & Society, 1(7), 39–45.
[81] Dattathrani, S., & De’, R. (2022). The Concept of Agency in the era of Artificial Intelligence: dimensions and degrees. Information Systems Frontiers, 1–26.
[82] Vincent, J. (2022) Open AI’s new chatbot can explain code and write sitcom scripts but is still easily tricked, The Verge, December 2nd, 〈https://www.theverge.com/23488017/openai-chatbot-chatgpt-ai-examples-web-demo〉.
[83] Fountaine, T., McCarthy, B., & Saleh, T. (2021). Getting AI to Scale. Harvard Business Review. May-June 2021. Retrieved from 〈https://hbr.org/2021/05/getting-ai-to-scale〉.
[84] De Cremer, D., Kasparov, G. (2021, March 18). AI Should Augment Human Intelligence, Not Replace It. Retrieved from 〈https://hbr.org/2021/03/ai-should-augment-human-intelligence-not-replace-it〉.
[85] Blackman, R. (2020, October 15). A Practical Guide to Building Ethical AI. Retrieved from 〈https://hbr.org/2020/10/a-practical-guide-to-building-ethical-ai〉.
[86] Floridi, L. et al. (2018). AI4People’s Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations. Retrieved from https://www.eismd.eu/wp-content/uploads/2019/03/AI4People’s-Ethical-Framework-for-a-Good-AI-Society.pdf.
[87] Pazzanese, C. (2020). Great Promise but Potential for Peril. The Harvard Gazette. October 26 〈https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/10/ethical-concerns-mount-as-ai-takes-bigger-decision-making-role/〉.
[88] Weinberger, D. (2019, November 06). How Machine Learning Pushes us to Define Fairness. Retrieved from 〈https://hbr.org/2019/11/how-machine-learning-pushes-us-to-define-fairness〉.
[89] Pinker, S. (2022). Tech Prophecy and the Underappreciated Power of Ideas. In J. Brockman (Ed.), Possible Minds: Twenty-Five Ways of Looking at AI. New York: Penguin Press.
[90] West, D. (2018, September 13). The role of corporations in addressing AI’s ethical dilemmas. Retrieved from 〈https://www.brookings.edu/research/how-to-address-ai-ethical-dilemmas/〉.
[91] Algorithmwatch.org, 2020, April, AI Ethics Guidelines Global Inventory. Retrieved from〈https://algorithmwatch.org/en/ai-ethics-guidelines-global-inventory/〉.
[92] EU High-Level Expert Group on AI, 2019, April 08, Ethics guidelines for trustworthy AI. Retrieved from 〈https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai〉.
[93] Bundy, A. et al. (2019, November 28). Explainable AI, Retrieved from 〈https://royalsociety.org/topics-policy/projects/explainable-ai/〉.
[94] UK Government Digital Service, 2019, July, UK government digital service standard. Retrieved from 〈https://www.gov.uk/service-manual/service-standard〉.
[95] Shneiderman, B. (2020). Human-Centered Artificial Intelligence: Three Fresh Ideas. AIS Transactions on Human-Computer Interaction, 12(3), 109–124.
[96] Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux,. Kelly, C., 2023, ChatGPT might change advertising — but it won’t revolutionize it. [Online] Available at: 〈https://www.marketingdive.com/news/chatgpt-AI-marketing-advertising-revolutionize/641649/〉[Accessed 31 1 2023].
[97] Bernstein, E., Lee. M.Y., Minnaar, J. (2022, December 12) How Companies Are Using Tech to Give Employees More Autonomy. Retrieved from 〈https://hbr.org/2022/01/how-companies-are-using-tech-to-give-employees-more-autonomy〉.
[98] Agrawal, A., Gans, J., & Goldfarb, A. (2022). ChatGPT and How AI Disrupts Industries. Harvard Business Review. December 12, 1- 6. Retrieved from 〈https://hbr.org/2022/12/chatgpt-and-how-ai-disrupts-industries〉.
[99] Bock, D. E., Wolter, J. S., & Ferrell, O. C. (2020). Artificial intelligence: disrupting what we know about services. Journal of Services Marketing, 34(3), 317–334.
[100] Bornet, P., Barkin, I., & Wirtz, J. (2021). Intelligent Automation: Welcome to the World of Hyperautomation. World Scientific Books,.
[101] Huang, M. H., & Rust, R. T. (2018). Artificial intelligence in service. Journal of Service Research, 21(2), 155–172.
[102] Wirtz, J., & Zeithaml, V. (2018). Cost-effective service excellence. Journal of the Academy of Marketing Science, 46(1), 59–80.
[103] Wirtz, J., Patterson, P. G., Kunz, W. H., Gruber, T., Lu, V. N., Paluch, S., & Martins, A. (2018). Brave new world: service robots in the frontline. Journal of Service Management, 29(5), 907–931.
[104] Wirtz, J., Kunz, W. H., Hartley, N., & Tarbit, J. (2023). Corporate digital responsibility in service firms and their ecosystems. Journal of Service Research, published Online first. https://doi.org/10.1177/10946705221130467
[105] Wirtz, J., Lin, C., & Das, G. (2022). cost-effective health care developments and research opportunities in China, India and Singapore. Journal of Services Marketing, 36(4), 461–466.
[106] Belk, R. (2021). Ethical issues in service robotics and artificial intelligence. The Service Industries Journal, 41(13–14), 860–876.
[107] Breidbach, C. F., & Maglio, P. (2020). Accountable algorithms? The ethical implications of data-driven business models. Journal of Service Management, 31(2), 163–185.
[108] Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Ismagilova, E., Aarts, G., Coombs, C., Crick, T., & Williams, M. D. (2021b). Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. International Journal of Information Management, 57, Article 101994.
[109] Balakrishnan, J., Abed, S. S., & Jones, P. (2022). The role of meta-UTAUT factors, perceived anthropomorphism, perceived intelligence, and social self-efficacy in chatbot-based services? Technological Forecasting and Social Change, 180, Article 121692.
[111] OpenAI (2022). New and Improved Content Moderation Tooling. 〈https://openai.com/blog/new-and-improved-content-moderation-tooling/〉. Accessed: 24 FEB 2023.
[112] Theconversation, 2023, "ChatGPT could be a game-changer for marketers, but it won’t replace humans any time soon", Available at: 〈https://theconversation.com/chatgpt-could-be-a-game-changer-for-marketers-but-it-wont-replace-humans-any-time-soon-198053〉.
[113] Dowling, M., & Lucey, B. (2023). ChatGPT for (finance) research: The Bananarama conjecture. Finance Research Letters, Article 103662 (In press. Available at) 〈https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612323000363〉.
[114] Abdulquadri, A., Mogaji, E., Kieu, T., & Nguyen, P. (2021). Digital transformation in financial services provision: a Nigerian perspective to the adoption of chatbot. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 15(2), 258–281.
[115] Soetan, T. O., Mogaji, E., & Nguyen, N. P. (2021). Financial services experience and consumption in Nigeria. Journal of Services Marketing, 35(7), 947–961.
[116] Mogaji, E., & Nguyen, N. P. (2022). Managers’ understanding of artificial intelligence in relation to marketing financial services: insights from a cross-country study. International Journal of Bank Marketing, 40(6), 1272–1298.
[117] Nguyen, N., & Mogaji, E. (2022). #BankFromHome: Using Advertisement Campaigns to Change Banking Behaviour During the COVID-19 Pandemic in an Emerging Economy. Marketing Communications and Brand Development in Emerging Markets Volume II: Insights for a Changing World (pp. 83–108). Cham: Springer International Publishing,.
[118] Vives, X. (2019). Competition and stability in modern banking: A post-crisis perspective. International Journal of Industrial Organization, 64, 55–69.
[119] Czarnecka, B., & Mogaji, E. (2020). How are we tempted into debt? Emotional appeals in loan advertisements in UK newspapers. International Journal of Bank Marketing, 38 (3), 756–776.
[120] Mogaji, E., Olaleye, S., & Ukpabi, D. (2020a). Using AI to personalise emotionally appealing advertisement. Digital and Social Media Marketing: Emerging Applications and Theoretical Development (pp. 137–150). Cham: Springers,.
[121] Mogaji, E., Soetan, T., & Kieu, T. (2020b). The implications of artificial intelligence on the digital marketing of financial services to vulnerable customers. Australasian Marketing Journal, 29(3), 235–242.
[122] Northey, G., Hunter, V., Mulcahy, R., & Choong, K. (2022). Man vs machine: how artificial intelligence in banking influences consumer belief in financial advice.
[123] Sheth, J. N., Jain, V., Roy, G., & Chakraborty, A. (2022). AI-driven banking services: the next frontier for a personalised experience in the emerging market. International Journal of Bank Marketing, 40(6), 1248–1271.
[124] Omoge, A. P., Gala, P., & Horky, A. (2022). Disruptive technology and AI in the banking industry of an emerging market. International Journal of Bank Marketing, 40(6), 1217–1247.
[125] Diener, F., & ˇSpaˇ cek, M. (2021). Digital transformation in banking: A managerial perspective on barriers to change. Sustainability, 3(4), 2032–2042.
[126] Balakrishnan, J., & Dwivedi, Y. K. (2021). Role of cognitive absorption in building user trust and experience. Psychology & Marketing, 38(4), 643–668.
[127] van Esterik-Plasmeijer, P. W., & Van Raaij, W. F. (2017). Banking system trust, bank trust, and bank loyalty. International Journal of Bank Marketing, 35(1), 97–111.
[128] Ghazwani, S., van Esch, P., Cui, Y., & Gala, P. (2022). Artificial intelligence, financial anxiety and cashier-less checkouts: a Saudi Arabian perspective. International Journal of Bank Marketing, 40(6), 1200–1216.
[129] Zhang, L., Pentina, I., & Fan, Y. (2021). Who do you choose? Comparing perceptions of human vs robo-advisor in the context of financial services. Journal of Services Marketing, 35(5), 634–646.
[130] Riedel, A., Mulcahy, R., & Northey, G. (2022). Feeling the love? How consumer’s political ideology shapes responses to AI financial service delivery. International Journal of Bank Marketing, 40(6), 1102–1132.
[131] Buhalis, D. (2020). Technology in tourism-from information communication technologies to eTourism and smart tourism towards ambient intelligence tourism: a perspective article. Tourism Review, 75(1), 267–272.
[132] Buhalis, D., Harwood, T., Bogicevic, V., Viglia, G., Beldona, S., & Hofacker, C. (2019). Technological disruptions in services: lessons from tourism and hospitality. Journal of Service Management, 30(4), 484–506.
[133] Buhalis, D., & Sinarta, Y. (2019). Real-time co-creation and nowness service: lessons from tourism and hospitality. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(5), 563–582.
[134] Buhalis, D., Parra-L´opez, E., & Martinez-Gonzalez, J. A. (2020). Influence of young consumers’ external and internal variables on their eloyalty to tourism sites. Journal of Destination Marketing & Management, 15. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100409
[135] Buhalis, D., & Moldavska, I. (2022). Voice assistants in hospitality: using artificial intelligence for customer service. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 13 (3), 386–403.
[136] Buhalis, D., & Volchek, K. (2021). Bridging marketing theory and big data analytics: The taxonomy of marketing attribution. International Journal of Information Management, 56, Article 102253.
[137] Stylos, N., Zwiegelaar, J., & Buhalis, D. (2021). Big data empowered agility for dynamic, volatile, and time-sensitive service industries: the case of tourism sector. International Journal of Contemporary Hospitality Management, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 33(3), 1015–1036. https://doi.org/10.1108/IJCHM-07-2020-0644
[138] Cotton, D.R., Cotton, P.A., & Shipway, J.R. (2023). Chatting and Cheating. Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT. edarix.org.
[139] Pflügner, K., Maier, C., & Weitzel, T. (2021). The direct and indirect influence of mindfulness on techno-stressors and job burnout: A quantitative study of white-collar workers. Computers in Human Behavior, 115, Article 106566.
[140] Kim, A., & Dennis, A. R. (2019). Says who? The effects of presentation format and source rating on fake news in social media. Mis Quarterly, 43(3), 1025–1039.
[141] Jensen, M. L., Dinger, M., Wright, R. T., & Thatcher, J. B. (2017). Training to mitigate phishing attacks using mindfulness techniques. Journal of Management Information
Systems, 34(2), 597–626.
[142] Mollick, E.R. & Mollick, L. (2022). New Modes of Learning Enabled by AI Chatbots: Three Methods and Assignments. Available at: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4300783Pflügner,
[143] Lucey, B., & Dowling, M. (2023). ChatGPT: our study shows AI can produce academic papers good enough for journals - just as some ban it. The Conversation (Available at)〈https://theconversation.com/chatgpt-our-study-shows-ai-can-produce-academic-papers-good-enough-for-journals-just-as-some-ban-it-197762〉.
[144] Thorp, H. H. (2023). ChatGPT is fun, but not an author, 313–313 Science (American Association for the Advancement of Science, 379(6630). https://doi.org/10.1126/science.adg7879.
[145] Watson, R. T., & Webster, J. (2020). Analysing the past to prepare for the future: Writing a literature review a roadmap for release 2.0. Journal of Decision Systems, 29(3), 129–147.
[146] Kung, T.H., Cheatham, M., & Medenilla, A. (2022). Performance of ChatGPT on USMLE: Potential for AI-assisted medical education using large language models. bioRxiv. Published online December, 20, 2022–12.
[147] Nature. https://doi.org/10.1038/d41586-022-04383-z
[148] Brachten, F., Kissmer, T., & Stieglitz, S. (2021). The acceptance of chatbots in an enterprise context – A survey study. International Journal of Information Management, 60, Article 102375.
[149] Okonkwo, C. W., & Ade-Ibijola, A. (2021). Chatbots applications in education: A systematic review. Computers and Education Artificial Intelligence, 2, Article 100033. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100033
[150] IBM (2023). Watson Assistant case studies. Available at: 〈https://www.ibm.com/dproducts/watson-assistant/case-studies〉.
[151] Strahan, B., & Gleason, B. (2019). Building a multi-channel Q&A chatbot at Saint Louis University using the open source QnABot. Available at: 〈https://aws.amazon.com/blogs/publicsector/building-a-multi-channel-qa-chatbot-at-saint-louis-university-using-the-open-source-qnabot/〉.
[152] Welsh, S. (2023). ChatGPT and the Future of the Professions. Quillette. Available at: 〈https://quillette.com/2023/01/26/chatgpt-and-the-future-of-the-professions/?ref=quillette-newsletter〉.
[153] Stokel-Walker, C. (2022). AI bot ChatGPT writes smart essays - should professors worry? Nature (London). https://doi.org/10.1038/d41586-022-04397-7
[154] O’Connor, S. (2023). Open artificial intelligence platforms in nursing education: Tools for academic progress or abuse. Nurse Education in Practice, 66, Article 103537.
[155] Thorp, H. (2023). ChatGPT is fun, but not an author. Science, 379(6630), 313-313.
[156] Reese, H. (2016). Why Microsoft’s ’Tay’ AI bot went wrong. TechRepublic (Available at)〈https://www.techrepublic.com/article/why-microsofts-tay-ai-bot-went-wrong/〉.
[157] Laumer, S., Maier, C., Eckhardt, A., & Weitzel, T. (2016). Work routines as an object of resistance during information systems implementations: Theoretical foundation and empirical evidence. European Journal of Information Systems, 25(4), 317–343. https://doi.org/10.1057/ejis.2016.1
[158] Aldhafri, S., Alkharusi, H., & Al Ismaili, A. (2015). Predicting English test anxiety: how memorization and critical thinking function? Theory and Practice in Language Studies, 5(6), 1159.
[159] Zhao, L., Mao, H., Compton, B. J., Peng, J., Fu, G., Fang, F., & Lee, K. (2022). Academic dishonesty and its relations to peer cheating and culture: A meta-analysis of the perceived peer cheating effect. Educational Research Review, Article 100455.
[160] Attali, Y., & McNamara, D. S. (2006). Automated essay scoring with e-rater V.2. Journal of Technology, Learning, and Assessment, 4(9), 1–17.
[161] Kim, H., Shin, D. K., Yang, H., & Lee, J. H. (2019). A study of AI chatbot as an assistant tool for school English curriculum. Korean Association For Learner-Centered Curriculum And Instruction, 19(1), 89–110. https://doi.org/10.22251/jlcci.2019.19.1.89
[162] Terwiesch, C. (2023). Would Chat GPT Get a Wharton MBA? A Prediction Based on Its Performance in the Operations Management Course. Mack Institute News, White Paper. Available at: 〈https://mackinstitute.wharton.upenn.edu/2023/would-chat-gpt3-get-a-wharton-mba-new-white-paper-by-christian-terwiesch/〉
[163] Mollick, E. (2022). ChatGPT Is a Tipping Point for AI. Harvard Business Review. December 14.
[164] Whitford, E. (2022). A Computer Can Now Write Your College Essay, Maybe Better Than You Can. Forbes com. 〈https://www.forbes.com/sites/emmawhitford/2022/12/09/a-computer-can-now-write-your-college-essay—maybe-better-than-you-can/?sh=3f21aba2dd39〉.
[165] Chandra, S., Shirish, A., & Srivastava, S. C. (2022). To Be or Not to Be …Human? Theorizing the Role of Human-Like Competencies in Conversational Artificial Intelligence Agents. Journal of Management Information Systems, 39(4), 969–1005.
[166] Bass, D. (2022). OpenAI Chatbot So Good It Can Fool Humans, Even When It’s Wrong. Bloomberg com. 〈https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-07/openai-chatbot-so-good-it-can-fool-humans-even-when-it-s-wrong〉.
[167] Rosenzweig-Ziff, D. (2023). New York City blocks use of the ChatGPT bot in its schools. The Washington Post. 〈https://www.washingtonpost.com/education/2023/01/05/nyc-schools-ban-chatgpt/〉.
[168] Gupta, S., & Chen, Y. (2022). Supporting Inclusive Learning Using Chatbots? A Chatbot-Led Interview Study. Journal of Information Systems Education, 33(1), 98–108.
[169] Svrluga, S. (2023). Princeton student builds app to detect essays written by a popular AI bot. The Washington Post, 〈https://www.washingtonpost.com/education/2023/01/12/gptzero-chatgpt-detector-ai/〉.
[170] Adams, T. (2021). Daniel Kahneman: ‘Clearly AI is going to win. How people are going to adjust is a fascinating problem’
[171] Montti, R. (2022). What is ChatGPT and how can you use it? Search Engine Journal (Accessed from) 〈https://www.searchenginejournal.com/what-is-chatgpt/473664/#close〉.
[172] Ortiz, S. (2023a). ChatGPT is changing everything. But it still has its limits. ZDNet (Available online) 〈https://www.zdnet.com/article/chatgpt-is-changing-everythin-but-it-still-has-its-limits/〉.
[173] Ortiz, S. (2023b). What is ChatGPT and why does it matter? Here’s everything you need to know. ZD Netto Innovation (Accessed from) 〈https://www.zdnet.com/article/what-is-chatgpt-and-why-does-it-matter-heres-everything-you-need-to-know/〉.
[174] Qadir, J. (2022). Engineering Education in the Era of ChatGPT: Promise and Pitfalls of Generative AI for Education. TechRxiv. https://doi.org/10.36227/techrxiv.21789434.v1.
[175] Yang, S. (2022). The Abilities and Limitations of ChatGPT. Anaconda Perspectives. 〈https://www.anaconda.com/blog/the-abilities-and-limitations-of-chatgpt〉. on 25th January 2023.
[176] Zhai, X. (2022). ChatGPT user experience: Implications for education. arXiv SSRN 4312418, 1–10.
[177] Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?. Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, Canada (pp. 610–623). New York, NY: ACM,.
[178] Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. London: Viking/ Penguin Press,.
[179] Krügel, S., Ostermaier, A., & Uhl, M. (2023). The moral authority of ChatGPT. arXiv preprint arXiv:2301.07098.
[180] Janssen, M., & van den Hoven, J. (2015). Big and Open Linked Data (BOLD) in government: A challenge to transparency and privacy? Government Information Quarterly, 32(4), 363–368.
[181] Zhu, Y., Janssen, M., Wang, R., & Liu, Y. (2021). It is me, chatbot: working to address the COVID-19 outbreak-related mental health issues in China. User experience, satisfaction, and influencing factors. Interna
[182] Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). Intelligence Unleashed: An Argument for Ai in Education. Pearson London,.
[183] McCarthy, J. (2007). What is artificial intelligence. Available from 〈http://jmc.stanford.edu/artificial-intelligence/what-is-ai/index.html〉Accessed 10.03.23.
[184] Williamson, B., & Eynon, R. (2020). Historical threads, missing links, and future directions in AI in education. Learning, Media and Technology, 45(3), 223–235.
[185] Williamson, B., Bayne, S., & Shay, S. (2020a). The datafication of teaching in Higher Education: critical issues and perspectives. Teaching in Higher Education, 25(4), 351–365.
[186] Selwyn, N. (2022). The future of AI and education: Some cautionary notes. European Journal of Education, 57(4), 620–631.
[187] Crick, T. (2021). COVID-19 and digital education: A catalyst for change? ITNOW, 63(1), 16–17.
[188] Williamson, B., Eynon, R., & Potter, J. (2020b). Pandemic politics, pedagogies and practices: digital technologies and distance education during the coronavirus emergency. Learning, Media and Technology, 45(2), 107–114.
[189] Watermeyer, R., Crick, T., & Knight, C. (2022). Digital disruption in the time of COVID- 19: Learning technologists’ accounts of institutional barriers to online learning, teaching and assessment in UK universities. International Journal for Academic Development, 27(2), 148–162.
[190] UNESCO (2021). AI and education: guidance for policy-makers. Available at 〈https:// unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709〉Accessed 10.03.23.
[191] UK Government (2021). National AI Strategy. Available at 〈https://www.gov.uk/government/publications/national-ai-strategy〉Accessed 10.03.23.
[192] Council of Europe (2022). Artificial intelligence and education: A critical view through the lens of human rights, democracy and the rule of law. Available at 〈https://rm.coe.int/artificial-intelligence-and-education-a-critical-view-through-the-lens/1680a886bd〉Accessed 10.03.23.
[193] Brown, N. C., Sentance, S., Crick, T., & Humphreys, S. (2014). Restart: The resurgence of computer science in UK schools. ACM Transactions on Computing Education, 14(2), 1–22.
[194] Ofcom (2022). Instagram, TikTok and YouTube teenagers’ top three news sources. Available at 〈https://www.ofcom.org.uk/news-centre/2022/instagram,-tiktok-and-youtube-teenagers-top-three-news-sources〉Accessed 10.03.23.
[195] Floridi, L. (2019). Establishing the rules for building trustworthy AI. Nature Machine Intelligence, 1(6), 261–262.
[196] Irons, A., & Crick, T. (2022). Cybersecurity in the Digital Classroom: Implications for Emerging Policy, Pedagogy and Practice. Higher Education in a Post-COVID World: New Approaches and Technologies for Teaching and Learning. Emerald Publishing,.
[197] Breen, P. (2023). Don’t fear ChatGPT: education will always trump technology. Available at 〈https://www.timeshighereducation.com/blog/dont-fear-chatgpt-education-will-always-trump-technology〉Accessed 10.03.23.
[198] Gartner, 2022, Hype Cycle for Artificial Intelligence (AI). 〈https://www.gartner.com/en/articles/what-s-new-in-artificial-intelligence-from-the-2022-gartner-hype-cycle〉(accessed 20th Feb, 2023).
[199] Baskerville, R., & Myers, M. (2009). Fashion waves in information systems research and practice. MIS Quarterly, 33, 647–662.
[200] Susnjak, T. (2022). ChatGPT: The End of Online Exam Integrity? arXiv preprint arXiv:2212.09292.
[201] Metcalfe, M. (2004). Theory: Seeking a plain English explanation. JITTA: Journal of Information Technology Theory and Application, 6(2), 13–21.
[202] Gao, C.A., Howard, F.M., Markov, N.S., Dyer, E.C., Ramesh, S., Luo, Y., & Pearson, A.T. (2022). Comparing scientific abstracts generated by ChatGPT to original abstracts using an artificial intelligence output detector, plagiarism detector, and blinded human reviewers. bioRxiv, 2022.2012.2023.521610. doi:10.1101/2022.12.23.521610.
[203] Hirschheim, R., Klein, H. K., & Lyytinen, K. (1996). Exploring the intellectual structures of information systems development: A social action theoretic analysis. Accounting, Management and Information Technologies, 6, 1–64.
[204] Popper, K.R. (1957). Philosophy of Science: A personal report.
[205] Wacker, J. G. (1998). A definition of theory: research guidelines for different theory- building research methods in operations management. Journal of Operations Management, 16, 361–385.
[206] Gill, G., & Bhattacherjee, A. (2009). Whom are we informing? Issues and recommendations for MIS research from an informing sciences perspective. MIS Quarterly, 33, 217–235.
[207] Springer-Nature, 2023, Tools such as ChatGPT threaten transparent science; here are our ground rules for their use. 〈https://www.nature.com/articles/d41586–023-00191–1〉(accessed 20th Feb, 2023).
[208] Floridi, L., & Chiratti, M. (2020). GPT-3: Its nature, scope, limits, and consequences. Minds and Machines, 30, 681–694.
[209] Introna, L. D., & Hayes, N. (2011). On Sociomaterial Imbrications: What Plagiarism Detection Systems Reveal and Why It Matters. Information and Organization, 21(2), 107–122.
[210] Searle, J. R. (1980). Minds, brains, and programs. Behavioral and brain Sciences, 3(3), 417–424.
[211] Rowe, F. (2018). Being critical is good, but better with philosophy! From digital trans- formation and values to the future of IS research. European Journal of Information Systems, 27(3), 380–393.
[212] Kreps, D., & Rowe, F. (2021). Free Will in Philosophy and in IS research: where do we stand and where do we want to be? ICIS 2021 Proceedings. 5.
[213] Ryle, G. (1945). Knowing how and knowing that: The presidential address. In Aristotelian Society (Vol. 46, pp. 1–16). Wiley, (January).
[214] Bjork, C. (2023). ChatGPT threatens language diversity. More needs to be done to protect our differences in the age of AI, available at 〈https://theconversation.com/chatgpt-threatens-language-diversity-more-needs-to-be-done-to-protect-our-differences-in-the-age-of-ai-198878〉.
[215] Perrigo, B. (2023). OpenAI Used Kenyan Workers on Less Than $2 Per Hour to Make ChatGPT Less Toxic. Time. 〈https://time.com/6247678/openai-chatgpt-kenya-workers〉.
[216] Walsh, T. (2023). Bard, Bing and Baidu: how big tech’s AI race will transform search – and all of computing, available at 〈https://theconversation.com/bard-bing-and-baidu-how-big-techs-ai-race-will-transform-search-and-all-of-computing-199501〉.
[217] Walzer, M. (2017). In M. L. Gross, & T. Meisels (Eds.), Soft War: The Ethics of Unarmed Conflict. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316450802.
[218] Carr, N. G. (2003). IT Doesn’t Matter. Harvard Business Review, 81(5), 41–49.
[219] Moor, J. H. (2008). Why we need better ethics for emerging technologies. In J. V. D. Hoven, & J. Weckert (Eds.), Information Technology and Moral Philosophy (pp. 26–39). Cambridge: Cambridge University Press.
[220] Sollie, P. (2009). On Uncertainty in Ethics and Technology. In P. Sollie, & M. Düwell (Eds.), Evaluating New Technologies: Methodological Problems for the Ethical Assessment of Technology Developments, The International Library of Ethics, Law and Technology (pp. 141–158). Springer.
[221] Floridi, L., & Strait, A. (2020). Ethical Foresight Analysis: What it is and Why it is Needed? Minds & Machines. https://doi.org/10.1007/s11023-020-09521-y
[222] Van Noorden, R. (2022). How language-generation AIs could transform science, 21–21 Nature, 605. https://doi.org/10.1038/d41586-022-01191-3.
[223] Castelvecchi, D. (2022). Are ChatGPT and AlphaCode going to replace programmers? Centre for Teaching and Learning. (2023). Four lessons from ChatGPT: Challenges and opportunities for educators. University of Oxford, (Available) 〈https://www.ctl.ox.ac.uk/article/four-lessons-from-chatgpt-challenges-and-opportunities-for-educators〉.
[224] Stahl, B. C., Flick, C., & Timmermans, J. (2017). Ethics of Emerging Information and Communication Technologies-On the implementation of RRI. Science and Public Policy, 44, 369–381. https://doi.org/10.1093/scipol/scw069
[225] Stahl, B. C. (2021). Artificial Intelligence for a Better Future: An Ecosystem Perspective on the Ethics of AI and Emerging Digital Technologies, SpringerBriefs in Research and Innovation Governance. Springer International Publishing,. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69978-9
[226] Elliot, B. (2022). Why is ChatGPT Making Waves in the AI Market? Retrieved from〈https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022–12-08-why-is-chatgpt-making-waves-in-the-ai-market〉.
[227] McKinsey & Company, 2023, What is generative AI? Retrieved from 〈https://www. mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-generative-ai#/〉.
[228] Alshater, M., 2022a, Exploring the role of artificial intelligence in enhancing academic performance: A case study of ChatGPT (December 26, 2022). Avaiable at SSRN. Retrieved from 〈https://ssrn.com/abstract=4312358〉or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4312358.
[229] Alshater, M., 2022b, Exploring the Role of Artificial Intelligence in Enhancing Academic Performance: A Case Study of ChatGPT (December 26, 2022). Available at SSRN:〈https://ssrn.com/abstract=4312358〉or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4312358.
[230] Chui, M., Roberts, R., & Yee, L. Generative AI is here: How tools like ChatGPT could change your business. Retrieved from 〈https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/generative-ai-is-here-how-tools-like-chatgpt-could-change-your-business?stcr=738AC24D41C14C898CCA8FCF18A6796F&cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=e76a5e48b167490195bf9af698176a19&hctky=10062436&hdpid=3eaef69d-9337–4776-9522-e13af67ae1a5#/〉.
[231] Duan, Y., Ong, V. K., Xu, M., & Mathews, B. (2012). Supporting decision making process with “ideal” software agents–What do business executives want? Expert Systems with Applications, 39(5), 5534–5547.
[232] Mithas, S., Chen, Z.-L., Saldanha, T., & Silveira, A. D. O. (2022). How Will Artificial Intelligence and Industry 4.0 Emerging Technologies Transform Operations Management? Production and Operations Management, 31(12), 4475–4487. https://doi.org/10.1111/poms.13864
[233] Baumol, W. J. (2012). The Cost Disease: Why Computers Get Cheaper and Health Care Doesn’t. Yale University Press,.
[234] King, A.A., & Baatartogtokh, B. (2015). How useful is the theory of disruptive innovation? available at 〈http://sloanreview.mit.edu/article/how-useful-is-the-theory-of-disruptive-innovation/〉. MIT Sloan Management Review, Fall, 77–90.
[235] Tellis, G. J. (2006). Disruptive Technology or Visionary Leadership? Journal of Product Innovation and Management, 23(1), 34–38.
[236] Mithas, S. (2016). Digital intelligence: what every smart manager must have for success in an information age. Portfolio Penguin.
[237] Mithas, S., Murugesan, S., & Seetharaman, P. (2020). What is Your Artificial Intelligence Strategy? IEEE IT Professional, 22(2), 4–9.
[238] Simon, H. A. (1960). The corporation: Will it be managed by machines? In M. L. Anshen, & G. L. Bach (Eds.), Management and the Corporations 1985 (pp. 17–55). McGraw-Hill.
[239] Mithas, S., & McFarlan, F. W. (2017). What is Digital Intelligence? IEEE IT Professional, 19 (4), 3–6. 〈https://www.computer.org/csdl/mags/it/2017/04/mit2017040003.html〉.
[240] Wind, J. (2023). AI-enabled New Educational Paradigm (Seminar). SKEMA Business School.
[241] Kietzmann, J., Paschen, J., & Treen, E. R. (2018). “Artificial Intelligence in Advertising: How Marketers Can Leverage Artificial Intelligence Along the Consumer Journey. Journal of Advertising Research, 58(3), 263–267.
[242] Ma, L., & Sun, B. (2020). Machine learning and AI in marketing–Connecting computing power to human insights. International Journal of Research in Marketing, 37(3), 481–504.
[243] Pagani, M. and Champion, R., forthcoming, Artificial Intelligence for Business Creativity, Routledge.
[244] Bank of America (2022) Bank of America’s Erica Tops 1 Billion Client Interactions, Now Nearly 1.5 Million Per Day retrieved on the web at: 〈https://newsroom.bankofamerica.com/content/newsroom/press-releases/2022/10/bank-of-america-s-erica-tops-1-billion-client-interactions–now-.html%20October%2012〉October 12.
[245] Google (2023) Google Assistant, retrieved on the web at 〈https://newsroom.bankofamerica.com/content/newsroom/press-releases/2022/10/bank-of-america-s-erica-tops-1-billion-client-interactions–now-.html%20October%2012〉.
[246] Larsen, K. R., Lukyanenko, R., Mueller, R. M., Storey, V. C., VanderMeer, D., Parsons, J., & Hovorka, D. S. (2020). Validity in Design Science Research, Designing for Digital Transformation. Co-Creating Services with Citizens and Industry: 15th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology, DESRIST 2020, Kristiansand, Norway, December 2–4, 2020, Proceedings 15 (pp. 272–282). Springer,. Co-Creating Services with Citizens and Industry: 15th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology, DESRIST 2020, Kristiansand, Norway, December 2–4, 2020, Proceedings 15.
[247] O’Flaherty, J., & Phillips, C. (2015). The use of flipped classrooms in higher education: A scoping review. The Internet and Higher Education, 25, 85–95. OpenAI, 2023a, ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue. Available at:〈https://openai.com/blog/chatgpt/〉.
[248] Jisc (2023). Does ChatGPT Mean the End of the Essay as an Assessment Tool? Available at: 〈https://www.jisc.ac.uk/news/does-chatgpt-mean-the-end-of-the-essay-as-an-assessment-tool-10-jan-2023〉(last accessed 10/10/23).
[249] Turnitin (2023). Sneak preview of Turnitin’s AI writing and ChatGPT detection capability. Available at: 〈https://www.turnitin.com/blog/sneak-preview-of-turnitins-ai-writing-and-chatgpt-detection-capability〉.
[250] Wilkins, A. (2023). ChatGPT Detector Could Help Spot Cheaters Using AI to Write Essays.
[251] Firat, M. (2023). How Chat GPT Can Transform Autodidactic Experiences and Open
[252] Tight, M. (2019). Mass Higher Education and Massification. Higher Education Policy, 32, 93–108.
[253] Kulesh, S. (2022). Why ChatGPT can be dangerous for every Internet user. The Times of India (Available online) 〈https://timesofindia.indiatimes.com/toirreporter/author-sourabh-kulesh-479259193.cms〉.
[254] Deng, J., & Lin, Y. (2022). The benefits and challenges of ChatGPT: An overview. Frontiers in Computing and Intelligent Systems, 2(2), 81–83.
[255] Hendrik, E., 2022, I get your excitement about ChatGPT, but … Available online:〈https://www.hendrik-erz.de/post/i-get-your-excitement-about-chatgpt-but〉.
[256] Sun, T. Q., & Medaglia, R. (2019). Mapping the challenges of Artificial Intelligence in the public sector: Evidence from public healthcare. Government Information Quarterly, 36 (2), 368–383.
[257] OpenAI, 2023, “DALL.E2”, Available at: 〈https://openai.com/dall-e-2/〉.
[258] Agomuoh, F. (2023). The 6 biggest problems with ChatGPT right now. Digitaltrends (Available online) 〈https://www.digitaltrends.com/computing/how-to-use-openai-chatgpt-text-generation-chatbot/〉.
[259] Turing, A. (1950). Computing machinery and intelligence. Mind, 59, 433–460.
[260] Turing Test, 2023, January 29, In Wikipedia. 〈https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_test#Google_LaMDA_chatbot〉.
[261] Oppy, G., & Dowe, D. (2021). The Turing Test. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Winter Edition. 〈https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/turing-test/〉.
[262] ChatGPT, 2023, January 29, In Wikipedia. 〈https://en.wikipedia.org/wiki/ChatGPT〉.
[263] Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. Academy of Management Review, 14, 57–74.
[264] Laffont, J.-J., & Martimort, D. (2002). The Theory of Incentives: The Principal-agent Model. Princeton University Press,.
[265] Rasmusen, E. (2014). Perfect, certain, symmetric and complete information. Games and information: An introduction to game theory (fourth edition.,). Basil Blackwell,.
[266] Kshetri, N. (2023a). "Regulatory technology and supervisory technology: Current status, facilitators and barriers”. IEEE Computer, 56(1), 64–75.
[267] Alhelal, H. (2021) Rome Wasn’t Built In A Day. January 22, 〈https://www.sigmaratings.com/knowledge-center/rome-wasnt-built-in-a-day〉.
[268] Chui, M., Manyika, J., & Miremadi, M. (2016). Where. Machines Could Replace Humans—And Where They Can’t (Yet). McKinsey Quarterly. July McKinsey com.
[269] Coombs, C., Stacey, P., Kawalek, P., Simeonova, B., Becker, J., Bergener, K., & Trautmann, H. (2021). What is it about humanity that we can’t give away to intelligent machines? A European perspective. International Journal of Information Management, 58, Article 102311.
[270] Bates, M. (2019). Health care chatbots are here to help. IEEE Pulse (Volume: 10)(Issue:3). May-June Page(s): 12 - 14.
[271] Greenwood, R., & Hinings, C. R. (1993). “Understanding strategic change: The contribution of archetypes”
[272] Newman, K. L. (2000). “Organizational transformation during institutional upheaval”
[273] Scott, R. (2001). Institutions and Organizations. Thousand Oaks, CA: Sage,.
[274] Scott, W. R., Ruef, M., Mendel, P. J., & Caronna, C. A. (2000). Institutional change and healthcare organizations: From professional dominance to managed care. Chicago, IL: University of Chicago Press,.
[275] Hoffman, A. J. (1999). Institutional evolution and change: Environmentalism and the US chemical industry. Academy of Management Journal, 42(4), 351–371.
[276] Greenwood, R., Suddaby, R., & Hinings, C. R. (2002). Theorizing change: the role of professional associations in the transformation of institutionalized fields. Academy of Management, 45(1), 58–80.
[277] Strang, D., & Meyer, J. (1993). Institutional conditions for diffusion. Theory Soc, 22, 487–511.
[278] Kshetri, N. (2023b). ChatGPT in developing economies. IEEE IT Professional, 25(2) (forthcoming).
[279] Shrivastava, R. (2022). Teachers Fear ChatGPT Will Make Cheating Easier Than Ever. Forbes. Retrieved January 31, 2023, from 〈https://www.forbes.com/sites/rashishri vastava/2022/12/12/teachers-fear-chatgpt-will-make-cheating-easier-than-ever/〉. Translating the impact of knowledge management processes into knowledge-based innovation: The neglected and mediating role of knowledge-worker productivity. Journal of Business Research, 94, 442–450.
[280] Kshetri, N., & Dholakia, N. (2009). Professional and trade associations in a nascent and formative sector of a developing economy: a case study of the NASSCOM effect on the Indian offshoring industry. J Int Manag, 15(2), 225–239.
[281] Kshetri, N. (2018). Informal institutions and Internet-based equity crowdfunding. Journal of International Management, 21(4), 33–51.
[282] North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge, UK: Cambridge University Press,.
[283] Grady, P. (2023). ChatGPT Amendment Shows the EU is Regulating by Outrage, February 13, 〈https://datainnovation.org/2023/02/chatgpt-amendment-shows-the-eu-is-regulating-by-outrage/〉.
[284] Getahun, H. (2023). ChatGPT could be used for good, but like many other AI models, it’s rife with racist and discriminatory bias. Insider. 〈https://www.insider.com/chatgpt-is-like-many-other-ai-models-rife-with-bias-2023-1〉Accessed: 24 FEB 2023.
[285] Hamilton, I. A. (2022). "Don’t worry about AI becoming sentient. Do worry about it finding new ways to discriminate against people". Insider. 〈https://www.businessinsider.com/ai-discrimination-bias-worse-problem-than-sentience-2022-6〉Accessed: 24 FEB 2023.
[286] Heikkil¨a, M. (2023). How OpenAI is trying to make ChatGPT safer and less biased. Mitosz Technology Review. 〈https://www.technologyreview.com/2023/02/21/1068893/how-openai-is-trying-to-make-chatgpt-safer-and-less-biased/〉Accessed: 24 FEB 2023.