بررسی چالش های آموزشی ، پژوهشی و سازمانیِ اعضای هیأت علمی تازه‌کار دانشگاه قندهار افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

2 دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، تهران. 3- استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی چالش‌های آموزشی، پژوهشی و سازمانی اعضای هیأت علمی تازه‌کار کشور افغانستان در تطابق با معیاری های نوین آموزش و پژوهش  از دیدگاه صاحب نظران به روش آمیخته اکتشافی (کمی و کیفی) انجام شده است. در بخش کیفی تحقیق حاضر مشارکت کنندگان شامل 33  تن از خبرگان، صاحب نظران، استادان دانشگاه‌ها، رییس و معاونان دانشگاه و استادان تازه‌کار به صورت هدفمند برای انجام مصاحبه انتخاب شد. در بخش کمی جامعه آماری پژوهش حاضر شامل استادان تازه‌کار دانشگاه قندهار است که کمتر از۱۰سال سابقه کار داشته باشند. حجم جامعه آماری در بخش کمی مشتمل بر 190 نفر استاد تازه‌کاراست. نمونه گیری نیز براساس جدول مورگان برابر با 122 نفر تعیین شد. جمع آوری داده ها در مرحله نخست با ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته و به روش تحلیل محتوا، بررسی پاسخ به سوالات مصاحبه و تحلیل اسناد انجام شد؛ در بررسی اسناد تمامی اسناد موجود در زمینه موضوع پژوهش که پژوهشگر به آن دسترسی داشت، مورد بررسی قرار داد و با استفاده از تحلیل محتوا، محتوای مورد نیاز استخراج و استفاده شد. در مرحله دوم پس از تدوین پرسشنامه بر اساس نظرات مصاحبه شوندگان در سطح دانشگاه قندهار انجام شد. همچنین پایایی پرسشنامه به کمک آزمون آلفا کرونباخ، 895/0 برآورد گردید. پس از گردآوری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 26  داده‌ها با استفاده از آزمون رتبه‌بندی فریدمن مورد بررسی قرار گرفته و در هر سطح آموزشی، پژوهشی و سازمانی، بر اساس نظرات نمونه آماری حاضر در پژوهش، مهم‌ترین چالش ها بدست امده و چالش‌های پیش رو رتبه‌بندی شدند. مقایسه میانگین رتبه ها نشان می ‌دهد که بالاترین میانگین رتبه (84/2) به ویژگی چالش‌های سازمانی اختصاص دارد و بدین معناست که مهم ‌‌ترین چالش اساتید استادان تازه‌کار، چالش سازمانی است. بعد از این چالش، مهم ‌‌ترین چالش اساتید به ترتیب شامل چالش‌های پژوهشی و چالش‌های آموزشی می‌‌ باشد.
برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقالات پیشنهاد می‌‌‌‌شود:
Nazari, Q., Abolghasemi, M., Alami, F. Mohammadi Chaboki, R. & Ghahramani, M. (2022). Examining the Educational, Research and Organizational Challenges of New Faculty Members of Kandahar University, Afghanistan. Journal of Science & Technology Policy, 15(3), 1-12. {In Persian}.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Educational, Research and Organizational Challenges of New Faculty Members of Kandahar University, Afghanistan

نویسندگان [English]

  • Qudratullah Nazari 1
  • Manhmood Abolghasemi 2
  • Farnoosh Alami 3
  • Reza Mohammadi Chaboki 3
  • Mohammad Ghahramani 4
1 PhD Student in Educational Management of Shahid Beheshti University
2 Associate Professor of Educational Management Shahid Beheshti University
3 Assistant Professor of Educational Management Shahid Beheshti UniversityIran
4 Associate Professor of Educational Management Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of identifying and investigating the educational, research and organizational challenges of new academic staff members in Afghanistan in accordance with the new standards of education and research from the perspective of experts using a quantitative and qualitative combined method. In the qualitative part of the research. The present participants, including 33 scientists, experts, university professors, university presidents, university academic vice-chancellors, and new professors, were purposefully selected for interviews. In the quantitative part, the statistical population of the present study includes new professors of Kandahar University who have less than 10 years of work experience. The number of our statistical population is 190 new professors. Sampling was determined based on Morgan's table of new professors of Kandahar University. The data collection tools are interviews with experienced and veteran professors and university managers and a questionnaire prepared for the survey of new professors. Data collection was done in the first stage by semi-structured interview method and in the second stage after compiling the questionnaire based on the opinions of the interviewees at the level of Kandahar University. After collecting the data using Spss26 software, the data was analyzed using Friedman's ranking test and at each educational, research and organizational level, based on the opinions of the statistical sample present in the research, the most important challenges were obtained and the challenges They were ranked ahead. Also, the average rank of each variable is reported. The comparison of the average ratings shows that the highest average rating (2.84) belongs to the characteristic of organizational challenges, which means that the most important challenge of novice professors is the organizational challenge. After this challenge, the most important challenges of professors include research challenges and educational challenges, respectively.
 
How to cite this paper:
Nazari, Q., Abolghasemi, M., Alami, F. Mohammadi Chaboki, R. & Ghahramani, M. (2022). Examining the Educational, Research and Organizational Challenges of New Faculty Members of Kandahar University, Afghanistan. Journal of Science & Technology Policy, 15(3), 1-12. {In Persian}.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Challenges
  • Research Challenges
  • Organizational Challenges
  • New Faculty Members
  • Kandahar University