هم‌جواری جغرافیایی: ابزاری برای حمایت از نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

2 دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان

چکیده

در هردو اقتصاد نئوکلاسیک و تکاملی بر اهمیت مجاورت مکانی در تسهیل فرآیند نوآوری تأکید شده است. اقتصاد نئوکلاسیک با تمرکز بر صرفه‌های تجمع مانند کاهش هزینه‌ها و صرفه مقیاس و اقتصاد تکاملی با تأکید بر مزایای هم‌جواری بنگاه‌ها مانند سرریز دانش، لزوم طراحی سیاست‌ها و ابزارهای مبتنی بر هم‌جواری را مطرح می‌کنند. در ساختارهای مبتنی بر مجاورت جغرافیایی، تیم‌ها، هسته‌های فناور، شرکت‌های نوپا و شرکت‌های صنعتی در جوار هم مستقر می‌شوند. تیم‌ها و شرکت‌های مستقر در این ساختارها، ضمن برخورداری از زیرساخت مشترک با هزینه کمتر، از هم‌افزایی ناشی از سرریز دانش و فناوری بهره‌مند می‌شوند. در این مقاله، ابتدا اهمیت هم‌جواری جغرافیایی در نوآوری از دید نظریه‌های مختلف بیان و سپس ساختارهای متنوع مبتنی بر مجاورت جغرافیایی از جمله شتاب‌دهنده، مرکز رشد، پارک علم و فناوری، شهرک علمی-تحقیقاتی، شهرک فناوری و نیز شهرک صنعتی، متناسب با مراحل دوره عمر شرکت‌ها، بررسی و مقایسه شده است. در پایان، نمونه‌ای از تجمیع همه این ساختارها در یک منطقه جغرافیایی یعنی استان اصفهان ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical Proximity: A tool for Supporting Innovation

نویسندگان [English]

  • Marzieh Shaverdi 1
  • Behzad Soltani 2
1 Ph.D. Candidate in, Science and Technology Policy, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Associate Professor, School of Mechanical Engineering, Kashan University, Iran
چکیده [English]

In the neoclassical and evolutionary economics, the emphasis is placed on the importance of proximity to facilitate the innovation process. Neoclassical economics with the focus on the aggregation advantages, such as cost savings and economy of scale and the evolutionary economics with the emphasis on the benefits of firms’ proximity such as knowledge spillovers, emply the necessity of designing policies and tools based on the geographical proximity. In the geographical proximity structures, teams, technological firms, startups and industrial companies are located together. The teams and companies located in these structures, while having a joint infrastructure at a lower cost, benefit from the knowledge and technology spillovers. In this chapter, the importance of geographical proximity in innovation is presented from different theories’ perspective, and then various structures based on geographical proximity, including accelerator, incubator, science and technology park, science and technology town, technology town and industrial estate commensurate with different stages of the firms’ life cycle, are reviewed and compared. Finally, an example of aggregation of these structures in a geographical region, i.e. Isfahan province has been presented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Geographical Proximity
  • Accelerator
  • Science and Technology Park
  • Technology Town
[1] Omobhude, C., & Chen, S. H. (2019). The Roles and Measurements of Proximity in Sustained Technology Development: A Literature Review. Sustainability, 11(1), 224.
[2] Misaghi, S. M., & Fallahzadeh, S. (2014). Planning and Designing of Science and Technology Parks with the Emphasis on Regional Advantage: The Case of Mazandaran province. Journal of Science & Technology Policy, 6(2), 39-60. {In Persian}.
[3] Riahi, P., & Ghazinoory, S. S. (2013). An Introduction to the Innovation System (Broad Approach). University Publication Center (1st Ed), Tehran. {In Persian}.
[4] Tabatabaeian, S. H., Hashemi, S. E., Hajizadeh, P., & Naseri, M. (2011). Parks, Towns and Scientific, Technological and Industrial Zones Position in the Islamic Republic of Iran. Industrial Research & Training Center of Iran (1st Ed), Tehran. {In Persian}.
[5] Ghazinoory, S. S., & Narimani, M. (2016). Technology and Innovation Policies with the Convergence of the Comparative Economic Schools. Saffar Publication (1st Ed), Tehran. {In Persian}.
[6] Riahi, P., & Farjadi, Gh. (2009). Policies for Development of Science Parks in Less-Innovative Regions. Journal of Science & Technology Policy, 1(3), 57-70. {In Persian}.
[7] Segura, A. F. (2015). The Role of the Clusters, Science Parks and Incubators as Boosters of the Regional Economic Development in the State of Hidalgo. The George Washington University, The Center For Latin American Issues, Minerva Program. Spring 2015.
[8] Austin, M. B., Harris, R., & Coleman, E. (2014). Bethel Business Accelerator West Side Business Sector White Paper 2014. Bethel New Life (Technical Report).
[9] Miller, P., & Bound, K. (2011). The Startup Factories: The Rise of Accelerator Programmes to Support New Technology Ventures. Nesta. Discussion Paper.
[10] Cohen, S. (2013). What Do Accelerators Do? Insights from Incubators and Angels. Innovations, 8(3-4), 19-25.
[11] Bone, J., Allen, O., & Haley, C. (2017). Business Incubators and accelerators: the national picture. BEIS Research paper, (7). Department for business, energy and industrial strategy. UK.
[12] StartupYard. (2019). This will Make You Think Again About Accelerators. Available at: https://bit.ly/2vzTPsA.
[13] Ortmans, J. (2016). A Hard Look at Accelerators. Available at: https://bit.ly/2DKPcAz.
[14] Sedghi Kalvanaq, M. (2009). Incubators: The Mechanisms for Knowledge-based Economic Development. East Azarbaijan Science and Technology Park (1st Ed.). {In Persian}.
[15] Soltani, B., & Birang, A. M. (2004). Parks and Incubators in Irna’s National Innovation System. The Collection of the Papers and Reports about Parks and Incubators, 167-178. Pardis Technology Park. {In Persian}.
[16] Mansano, F. H., & Pereira, M. F. (2016). Business Incubators as Support Mechanisms for the Economic Development: Case of Maringa’s Technology Incubator. International Journal of Innovation, 4(1), 23-32.
[17] Lalkaka, R. (2003). Technology Business Incubation: Role, Performance, Linkages, Trends. National Workshop on Technology Parks and Business Incubators, Isfahan, Iran.
[18] INBIA. (2016). International Business Innovation Association. Available at: https://bit.ly/2Ykiwpd.
[19] IASP. (2002). Definitions. Available at: https://bit.ly/2XaLmYL.
[20] Ferguson, R., & Olofsson, C. (2004). Science Parks and the Development of NTBFs—Location, Survival and Growth. The journal of technology transfer, 29(1), 5-17.
[21] Nasr, A., & Hajihoseini, H. (2017). Science and Technology Parks (STPs) Roles in Innovation and Technology Development. Rahyaft, 65, 37-50. {In Persian}.
[22] UNESCO. (2017). Science Parks Around the World. Available at: https://bit.ly/2pBavNi.
[23] IASP. (2017). The IASP World in Numbers. Available at: https://bit.ly/2Ls04tA.
[24] AURP Canada. (2019). AURP International. Available at: https://bit.ly/2E1Jqe6.
[25] Soltani, B. (2004). Familiarity with Incubators, Parks and Science & Technology Towns. The Collection of the Papers and Reports about Parks and Incubators, 45-57. Pardis Technology Park. {In Persian}.
[26] Sheikh Zeinoddin, M., Kehsmiri, M., Khakbaz, H., & Khodabandeh, L. (2014). Science and Technology Corridors Position in Development of the Knowledge-based Economy. Roshd-e-Fanavari, 10(38), 2-13. {In Persian}.
[27] Barati, M. (2016). A Study of the Status of Science and Technology Parks in the Country. Islamic Parliament Research Center of Iran. Serial Number: 15275. {In Persian}.
[28] ISTT. (2019). Introduction and History. Available at: https://bit.ly/2Y3HpWg. {In Persian}.