مفهوم سازی مدل مارپیچ سیاست گذاری بخشی نوآوری؛ مطالعه موردی صنعت حفاری نفت و گاز ایران

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار بخش مهندسی فناوری اطلاعات ؛دانشکده فنی و مهندسی ؛دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه الزهرا

چکیده

یکی از چالش های اصلی تصمیم گیرندگان حوزه توسعه نوآوری و فناوری، چگونگی سیاست گذاری بخشی در شرایط وجود پیچیدگی ها و ناپایداری های محیطی است. در این راستا در مقاله پیش رو با الهام از رویکرد دیالکتیکی هگل به شناسایی تنوع دیدگاه های خبرگان صنعت حفاری نفت و گاز ایران و تضادهای موجود در آنها در خصوص سیاست گذاری توسعه فناوری و نوآوری در شرایط گذار اقتصادی پرداخته شده است. با توجه به مناسبت روش کیو، از این روش شناسی جهت انجام مطالعه موردی و استخراج تنوع دیدگاه ها استفاده شده است. خروجی روش کیو حاکی از تنوع بالای دیدگاه ها (ده دیدگاه متفاوت) و در نتیجه وجود حجم زیادی از تضاد و اختلاف نظر در این حوزه است. به منظور تحلیل دقیق تر تضادهای موجود که بنا به رویکرد دیالکتیک، منشاء پویایی نظام ها هستند نیاز به دسته بندی دیدگاه ها بوده که از طریق روش آماری خوشه یابی سلسله مراتبی انجام شده و نشان می دهد دیدگاه های منتسب به هر گروه از بازیگران کلیدی، در یک خوشه مشترک قرار گرفته اند. می توان ادعا کرد که دیدگاه گروه های بازیگران و نه تک تک افراد در صنعت، دارای تضاد و اختلاف است. به این ترتیب توصیه های سیاستی حاصل از خروجی این روش، نقطه بهینه تعادل میان دیدگاه ها یا اجماع آنها نبوده و دیدگاه جدیدی است که از ترکیب (سنتز) دیدگاه های متضاد حاصل می شود. نهایتاً هم مدل مارپیچ سیاست گذاری نوآوری برای بخش (صنعت)، مفهوم سازی و پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualization of Helical Sectoral Innovation Policymaking Model, Case Study: Oil & Gas Drilling Industry in Iran

نویسندگان [English]

  • Shiva Tatina 1
  • Sepehr Ghazinoory 2
  • GholamAli Montazer 3
  • Soudabeh Namdar Zangeneh 4
1 Ph.D. of S&T Policy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Professor, Department od Information Technology Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department od Information Technology Eng., Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the main challenges of innovation and technology development for decision makers
is how policies should be provided for a complex sector under environmental instabilities (e.g. economic, political, social transitions). In this regard, in current study through inspiring by Hegel’s dialectic approach, the variety and contradictions of Iranian oil and gas drilling industry experts’ viewpoints toward innovation and technology development policymaking under economic transition conditions have been identified. Considering the consistency between Qmethodology and Hegelian dialectic approach, we utilize Q-method to conduct the case study, and to extract the variety of standpoints. The output of Q-method indicates that there are a high diversity (10 different viewpoints) and conflicts among the viewpoints in the concourse of petroleum drilling industry. To scrutinize the conflicts, which are according to dialectic method the origin of dynamism in systems, we categorized the viewpoints by applying hierarchical clustering method. The resultedclusters show that each group of key players has similar and common cluster, therefore we can argue that the conflicts are among the group of players not the individuals. These conflicts are necessary for developing dynamic policies to enhance the system. Thus, the extracted advised policies based on this method are not the optimum balance of the viewpoints or they are not the consensus of the standpoints, rather they are the new viewpoints created from synthesizing the conflicted viewpoints. Accordingly, the helicalinnovation policymaking model for the large technical systems (sectors) have been conceptualized and proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation and Technology development Policymaking
  • Q-Methodology
  • Helix of Policymaking
  • Privatization
  • Economic Transition
  • Iranian Oil and Gas Drilling Industry
[1] Floyd, S. W., & Lane, P. J. (2000). Strategizing throughout the organization: Managing role conflict in strategic renewal. Academy of Management Review, 25(1), 154-177.
[2] Hutchinson, I. A. (2012). Reading Complexity in Social Policy Contexts: The Value of Q Methodology. A thesis submitted to the Victoria University of Wellington in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Victoria University of Wellington.
[3] PSAC Working Energy. (2016). Industry Overview. Retrieved 2016, from:
http://www.psac.ca/business/industryoverview/
[4] Foroozandeh, R. (2016). Lighting the Way: Things to Know before entering Iran Drilling Market. Drilling Magazine, 1, 46-47.
[5] محتشمی، ع. (1390). بومی‌سازی و خصوصی‌سازی، چالش‌های پیش‌روی صنعت حفاری. ماهنامه عصر کیمیاگری، شماره 6.
[6] لیاقت‌ورز، ر. (1390). بررسی ابعاد اجرای اصل 44 در صنعت حفاری کشور، حفاری در میدان خصوصی‌سازی. ماهنامه عصر کیمیاگری، شماره 6.
[7] نیلفروشان، هـ. (1390). توسعه فناوری‌های جدید در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز: چالش‌ها و راهکارها. مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، پژوهشکده مطالعات راهبردی فناوری.
[8] Neal, W. H. (2007). Oil & Gas Technology Development. NPC Global Oil & Gas Study.
[9] شریفیان. م. (1390). بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، نیاز صنعت حفاری کشور. ماهنامه عصر کیمیاگری، شماره 6.
[10] Wade, S. L. (2008). The Privitization of American House Museums: Three Case Studies. Theses (Historic Preservation), 116.
[11] وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران. (1387). نخستین گزارش اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی. تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
[12] صفری الموتی، فاطمه و دخانی، وحید. (1387). خصوصی‌سازی در صنعت نفت؛ نگاه کلان به زنجیره فعالیت‌های بالادستی با رویکرد به اصل 44 قانون اساسی. اکتشاف و تولید، 52، 6-8.
‌[13] Perez, C. (2010). Technological Revolutions and Techno-Economic Paradigms. Cambridge Journal of Economics 34 (1): 185-202 (Downloadable as Working paper TOC/TUT WP No. 20, WPs in Technology Governance and Economic Dynamics, and The Other Canon Foundation, Norway and Tallinn University of Technology, Estonia).
[14] Bridgman, P., & Davis, G. (2003). What use is a policy cycle? Plenty, if the aim is clear. Australian Journal of Public Administration, 62(3), 98-102.
[15] Hjelt, M., Humbeeck, P. V., Larosse, J., Larson, O. M., Ruud, A.,Whitelegg, K., & Rieder, B. O. (2005). Annex E: Summary of the MONIT Sustainable Development Policy Case Study in governance of innovation system. In OECD, Governance of Innovation Systems, Volume1: Synthesis Report (p. 92).
[16] Geels, F. W. (2011). The multi-level perspective on sustainability transitions: Responses to seven criticisms. Environmental innovation and societal transitions, 1(1), 24-40.
[17] Geels, F. W. (2004). From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory. Research policy, 33(6), 897-920.
[18] Lundvall, B. A., Intarakumnerd, P., & VangLauridsen, J. (2006). Asia in transition. London: Edward Elgar Publishing.
[19] Lundvall, B. Å., Johnson, B., Andersen, E. S., & Dalum, B. (2002). National systems of production, innovation and competence building. Research policy, 31(2), 213-231.
[20] Caraça, J., Lundvall, B. Å., & Mendonça, S. (2009). The changing role of science in the innovation process: From Queen to Cinderella?. Technological Forecasting and Social Change, 76(6), 861-867.
[21] Viotti, E. B. (2002). National learning systems: a new approach on technological change in late industrializing economies and evidences from the cases of Brazil and South Korea. Technological Forecasting and Social Change, 69(7), 653-680.
[22] باقری، سید کامران و صدرایی، ساسان. (1389). گذار از پژوهش جزیره‌ای به نوآوری شبکه‌ای در صنعت نفت ایران: فرصت‌ها و چالش‌ها. چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت تکنولوژی، تهران.
[23] میری مقدم، مژده؛ قاضی‌نوری، سید سپهر؛ توفیقی، جعفر و الهی، شعبان. (1394). یادگیری فناورانه در صنعت نفت: مطالعه موردی فازهای توسعه‌ای میدان گازی پارس جنوبی. سیاست علم و فناوری، 7(2)، 17-34.
[24] Hoshdar, F., Ghazinoory, S., Arasti, M., & Fassihi, S. (2016). Technology planning system for the Iranian petroleum industry: Lessons learned from sanctions. Technological Forecasting and Social Change, In Press.
[25] Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
[26] Vaishnavi, V. K., & Jr., W. K. (2008). Design Science Research Methods and Patterns: Innovating Information and Communication Technology. Boca Raton: Auerbach Publications, Taylor & Francis Group.
[27] Bankes, S. C., Walker, W. E., & Kwakkel, J. H. (2013). Exploratory modeling and analysis. In Gass, S. & Fu, M. C. Encyclopedia of Operations Research and Management Science. Berlin, Germany: Springer.
[28] Van Exel, J., & De Graaf, G. (2005). Q methodology: A sneak preview. Retrieved from www.jobvanexel.nl.
[29] McKeown, B., & Thomas, D. B. (2013). Q methodology (Vol. 66). Sage publications.
[30] قاضی‌نوری، سید سپهر و قاضی‌نوری، سید سروش. (1391). مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
[31] Stephenson, W. (1953). The study of behavior: Q technique and its methodology. Chicago: University of Chicago Press.
[32] Watts, S., & Stenner, P. (2012). Doing Q methodological research: Theory, method & interpretation. Sage.
[33] Brown, S. (1980). Political Subjectivity: Applications of QMethodology in Political Science. New Haven: Yale University Press.
[34] Alic, J. A. (1999). Technology Policies for Reducing Greenhouse Gas Emissions: A Taxonomy. Washington, DC: H. John Heinz III Center for Science. Economics and the Environment.