شایستگی دستیابی به سامانه‌های دفاعی؛ یک نظریه‌داده بنیان

نویسنده

چکیده

چکیده هدف این پژوهش، نظریه‌پردازی در باب موفقیت شبکه های همکاری تحقیق و توسعه در صنایع دفاعی است. برای این منظور با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه‌پردازی داده بنیان، تجربه ها و پروژه های موفق و کلیدی نوآوری در زیست بوم صنعت دفاعی با رویکردی کیفی و استقرایی مورد مطالعه قرار گرفت و با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف مفهوم پردازی نظری های در این زمینه تولید شد. این نظریه حول مقوله محوری «شایستگی دستیابی» تشریح می‌شود. شایستگی دستیابی بیان می‌دارد که خلق محصولات نو و افزایش قدرت زایش صنعتی در زیست بوم صنایع دفاعی، مرهون قابلیت شبکه‌سازی، هم سو‌سازی و بارورسازی است. شایستگی دستیابی در فرایند بازآفرینی زنجیره ارزش ساز صنایع دفاعی تبلور یافته و شناسایی، ترکیب، کانونی‌سازی قابلیت‌های پراکنده و بازآرایی ظرفیت‌های ناهم سو در داخل و بیرون از صنایع دفاعی را به همراه می‌آورد. در جریان توسعه شایستگی دستیابی ظرفیت‌های یک نظام تحقیقاتی، صنعتی در آرایش «هسته های کوچک و شبکه های بزرگ» سامان می‌یابد؛ به این ترتیب رویش و ریزش ظرفیت‌ها و همچنین تبادل ظرفیت‌ها بین دو قطب هسته و شبکه به نحوی انجام می‌شود که خلق سامانه های اثربخش در بنیه دفاعی کشور، با سرعت، هزینه، ریسک، کیفیت و انعطاف مورد انتظار امکان‌پذیر باشد. کلیدواژه ها: شایستگی دستیابی، هسته های دستیابی، شبکه‌سازی، نوآفرینی دفاعی، زایش صنعتی، خلق شایستگی دفاعی، صنایع دفاعی، نظریه پردازی داده بنیان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acquisition Competency A Grounded Theory

چکیده [English]

Abstract The purpose of this research is theory building about succeeding through R&D collaborations in defense industries. The grounded theory strategy, used in this research, will help to analyze this phenomenon in terms of its core category, context, strategies and conditions. In summery the result of this research is presented in terms of «Acquisition Competency» theory. The theory reveals that new product development and industrial renewal in defense industries depends on networking, aligning and fertilizing of capabilities. «Acquisition Competency» emerges in recreation of defense industries value stream and results identification, combination, focalizing of defragmented capacity and capability within and beyond defense industries. By developing «Acquisition Competency» existent capacities and capabilities will be reorganized in «knowledge based cores and wide capable networks» array and then exchange together in which effective whole weapon system is created in expected time, cost. quality and flexibility. Keywords: Acquisition Competency, Acquisition Cores, Networking, Industrial Renewal, Defense Competency Creation, Grounded Theory

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acquisition Competency
  • Acquisition Cores
  • Networking
  • Industrial Renewal
  • Defense Competency Creation
  • Grounded theory